Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом

Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом

Керівництво оперативним управлінням здійснюється за-ступником генерального директора підприємства з виробниц-тва або начальником виробничо-диспетчерського відділу (ВДВ). Роботу з оперативного управління підприємства вико-нує персонал виробничо-диспетчерської служби на заводсь-кому і цеховому рівнях управління, лінійні керівники всіх ра-нгів, керівники відділів підприємства, керівники функціона-льних цехових служб, які займаються забезпеченням і обслу-говуванням робочих місць.
Організаційно-функціональна структура управління включає:
•    виробничо-диспетчерський відділ або інший відділ, наділений функціями оперативного управління, в яко-му начальник ВДВ є головним диспетчером підприєм-ства; до складу ВДВ входять змінні і старші диспетче-ри, економісти, диспетчери-плановики;
•    планово-розподільні бюро цехів, до складу яких вхо-дять змінні плановики цехів, плановики і диспетчери цехів;
•    лінійних керівників - начальників цехів, виробництв та корпусів, начальників ділянок, майстрів і бригадирів;
•    функціональних керівників, керівників функціональ-них відділів підприємства і цехових служб, начальни-ків інструментального і транспортного господарств, енергетичних і ремонтних служб, а також завідуючих складами матеріально-технічного забезпечення і цехо-вими складами.
Ефективність оперативного управління підприємством залежить від ступеня досконалості самої системи оперативно-го управління і якості праці персоналу її органів. Оцінними показниками якості праці лінійного керівника можуть слугу-вати різноманітні техніко-економічні показники:
•    ступінь виконання зобов'язань щодо постачання про-дукції;
•    рівномірність випуску продукції;
•    зростання продуктивності праці за рахунок ліквідації внутрішньозмінних втрат робочого часу;
•    ступінь завантаження робочих місць;
•    коефіцієнт корисного використання робочого часу;
•    частка приросту продукції, що випускається, за раху-нок зниження втрат робочого часу.


 

You have no rights to post comments