Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування

Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування

Оперативне управління складається з оперативного пла-нування виробництва і диспетчеризацій.
Оперативне планування виробництва – це доведення за-твердженої річної виробничої програми підприємства до ко-жного цеху, ділянки й робочого місця у вигляді оперативно-календарних планів і організація їх виконання.
Диспетчеризація – централізоване безперервне управ-ління з координації робіт, що охоплює облік, контроль, ана-ліз, регулювання, організацію і стимулювання, виконання оперативно-календарних планів усіма цехами і підрозділами підприємства.
Оперативне управління складається з таких етапів:
•    прогнозування (визначення майбутнього ходу подій);
•    нормування (розроблення календарно-планових нор-мативів);
•    планування (оперативно-календарне планування робо-ти підрозділів);
•    організація;
•    оперативний облік.
Основним завданням оперативного планування є забез-печення планомірного ритмічного виробництва з метою ви-конання зобов’язань з постачання продукції за умови най-кращого використання виробничих ресурсів, а також мініма-льного зв’язування оборотних коштів на всіх стадіях вироб-ничого процесу.
Існують такі методи оперативного планування:
•    обсяговий;
•    календарний;
•    обсягово-календарний;
•    обсягово-динамічний.
Обсяговий метод використовується для розподілу обся-гу виробництва продукції, що випускається, у натуральних, трудових і вартісних величинах за терміном виконання і ви-робничими підрозділами.
Календарний метод застосовується для визначення ка-лендарних термінів ходу виробництва.
Обсягово-календарний метод одночасно враховує тер-міни і обсяги виконуваних робіт за умови узгодження номен-клатури, термінів і обсягу запланованих робіт з можливою пропускною спроможністю виробничих підрозділів у цілому періоді, що розглядається.
Обсягово-динамічний метод дозволяє одночасно врахо-вувати терміни, обсяги випуску і динаміку виконання робіт узгодженої номенклатури, термінів і обсягів запланованих робіт з повним і рівномірним завантаженням виробничих під-розділів за видами робіт на весь період, що розглядається.


 

You have no rights to post comments