Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Класифікація операційних систем з технологічної точки зору

Класифікація операційних систем з технологічної точки зору
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікація операційних систем з технологічної точки зору

Щоб реалізувати загальний стратегічний план компанії, керівник виробництвом повинен прийняти ряд стратегічних рішень. Ці рішення можуть бути класифіковані за наступними загальними категоріями:
– Вибір процесу виробництва. Складальний конвеєр. Спеціалізація праці.
– Рішення по виробничих потужностях. Який розмір підприємства?
– Вертикальна інтеграція. Купувати або випускати са-мим початкові матеріали?
–  Організація робочої сили. Спеціалізація праці.
– Технологія. Лідерство або використовування досвіду інших.
– Матеріально-технічні запаси. Виробництво на склад або по конкретних замовленнях.
– Місцеположення. Поряд з ринками або джерелами си-ровини.
Стратегічні рішення у сфері виробництва, звичайно, пе-редбачають довгострокове скріплення ресурсів. Тактичні рі-шення є короткостроковими і служать для забезпечення ви-конання стратегічних рішень. На початку 1900 рр. Генрі Форд ухвалив стратегічне рішення про розроблення складального конвейєра із спеціалізованим розподілом праці для виробниц-тва стандартизованих легких автомобілів моделі «Ті». Ця стратегія дозволила йому зайняти провідне положення в галу-зі за рахунок скорочення витрат. Його тактичні виробничі рі-шення, зокрема по диспетчеризації виробництва, побудові технологічних потоків матеріалів, забезпечували підтримку прийнятої стратегії протягом 20-х років. Форд, звичайно, був найефективнішим виробником автомобілів свого часу. Витра-ти на виробництво (і ціна) продовжували падати. Проте Форд допустив серйозну помилку, не адаптувавши стратегію своєї компанії до умов середовища, що змінюються. Споживачі по-чали розчаровуватися в єдиній моделі, що випускалася в од-ному кольорі і з обмеженою кількістю варіантів комплектації. Навіть і тоді, коли Форд побачив необхідність змін, йому бу-ло дуже важко провести реорганізацію, оскільки раніше ухва-лені ключові виробничі рішення сильно обмежили його гнуч-кість у зміні моделей. Того дня, коли він зупинив конвейєр по збірці моделі «Ті», він як і раніше залишався найефективні-шим автомобілебудівником у світі, але в стратегії задоволен-ня потреб покупців він виявився не таким ефективним.
Стратегічне планування – це адаптивний процес, який передбачає регулярне розроблення та корекцію стратегічних планів, перегляд заходів щодо їх використання в операційній системі на основі безперервного контролю та оцінки змін, що відбуваються зовні та всередині підприємства. Підставою для визначення напрямку розроблення стратегічного плану опе-раційної системи є аналіз перероблювальної підсистеми.
Перероблювальні підсистеми розрізняються за:
•    обсягом і характером споживання ресурсів;
•    типом технології перероблення;
•    характером продукції.
За типом перероблювального процесу (технології) опе-раційні системи поділяють на три основні групи:
1)    обробка продукції або виконання послуг за окремими операціями (функціональна);
2)    потокова (лінійна) обробка продукції;
3)    проектна обробка продукції.
Обробка за окремими операціями має такі ознаки:
•    угрупування виробничих процесів за функціональною ознакою – ділянка токарних верстатів, ділянка фрезер-них верстатів, або ділянка миття машин, ділянка про-філактичного огляду, ділянка ремонту кузовів і т.д.;
•    оброблювана продукція переміщається по ділянках, а якщо це послуги, то клієнт переміщається вздовж ді-лянок;
•    зручність при серійному виробництві із змінним мар-шрутом руху оброблюваних предметів;
•    традиційна проблема – узгодження різних маршрутів з метою мінімізації витрат робочого часу для виконання повного циклу робіт.
Потокова обробка має такі ознаки:
•    устаткування групується у вигляді лінійної схеми, що дозволяє продукції переміщатися лінійно від верстата до верстата, проходячи повний технологічний цикл до виходу готового виробу;
•    оброблювана продукція переміщається стандартно (незмінний маршрут) за технологічним ланцюгом устаткування;
•    використовується в масовому виробництві конвеєрно-го типу, безперервному виробництві (літейний, хіміч-ний, добувний цикл);
•    традиційна проблема – різна трудомісткість (машино-ємність) і складність обробки на різних одиницях устаткування, що вимагає погоджування потужності цих одиниць або формування проміжних запасів.
Проектна обробка має такі ознаки:
•    всі виробничі ресурси ґрунтуються навколо створюва-ного об’єкта;
•    переміщається не продукція, а ресурси виробництва;
•    використовується в будівництві, де для виконання конкретного проекту на будівельний майданчик заво-зять ресурси, що перебувають у русі навколо створю-ваної будівлі або споруди;
•    використовується в разі виконання індивідуальних проектів і має нестандартний (індивідуальний) харак-тер;
•    традиційна проблема – раціональне (оптимальне) зо-середження ресурсів на майданчику для виконання проекту з метою мінімізації терміну виконання замов-лення.


 

You have no rights to post comments