Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методи операційного менеджменту

Методи операційного менеджменту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методи операційного менеджменту

Організаційні методи. Суть їх полягає у тому, що перш ніж якась діяльність здійснюватиметься, вона повинна бути оптимально організована: спроектована, націлена, регламен-тована, нормована, забезпечена інструкціями, що фіксують правила виконання робіт і поведінки персоналу.
Серед організаційних методів операційного менеджме-нту виділяють:
•    методи організаційного регламентування підприємс-тва:  статут, положення в підрозділах, посадові ін-струкції, правила внутрішнього розпорядку;
•    методи організаційного нормування: організаційні нормативи, техніко-технологічні нормативи, еконо-мічні нормативи, нормативи матеріало-, енергоємно-сті і т.п.;
•    методи організаційно-методичного інструктування: методичні вказівки, інструкції і рекомендації, техно-логічні карти, карти трудових процесів.
Адміністративні методи. Зводяться до відкритого при-мушення людей до тієї або іншої діяльності, або до створення можливостей для такого примушення. На практиці ці методи реалізуються у вигляді конкретних безальтернативних за-вдань з мінімальною самостійністю виконавця, унаслідок чо-го вся відповідальність покладається на керівника, що віддає розпорядження.
Економічні методи. Економічні методи припускають непряму дію на об'єкт. Виконавцю встановлюються тільки цілі і загальна лінія поведінки, в рамках яких він самостійно шукає найпереважніші для нього шляхи їх досягнення. У ос-нові цих методів лежить економічна зацікавленість працівни-ка в результатах своєї праці (метод госпрозрахунку).
Соціально-психологічні методи. Зводяться до двох ос-новних напрямів:
•    формуванню сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, який сприяє до більшої віддачі при виконанні роботи завдяки підвищенню настрою людей;
•    виявленню і розвитку індивідуальних здібностей кож-ного, які дозволяють забезпечити максимальну само-реалізацію особи в операційному процесі.
Усі наведені методи операційного менеджменту реалі-зуються відповідно до певних принципів і правил.

 

You have no rights to post comments