Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Функції операційного менеджменту

Функції операційного менеджменту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Функції операційного менеджменту

Планування — визначає перспективу розвитку опера-ційної системи і її майбутній стан, обумовлює темпи, джере-ла, методи і форми розвитку операційної системи для досяг-нення наміченої мети у вигляді конкретних планових моделей (розрахунків), завдань і показників зі встановленням термінів виконання.
Складовою цієї функції є прогнозування — оцінка віро-гідності характеру змін цілей або шляхів розвитку об'єкта управління, а також ресурсів і організаційних заходів, необ-хідних для досягнення очікуваних результатів.
Перелік вирішуваних завдань у процесі планування залежить від довжини часу.

Короткострокові плани
(оперативне плану-вання):
•    призначення робіт;
•    впорядкування робіт;
•    розклад виконання робіт;
•    диспетчерування    Середньострокові плани
(агрегатне планування)
•    планування про-дажів
•    виробниче і фінансове планування
•    планування тру-дових ресурсів, запасів, субпід-ряду;
•    аналіз оперативних планів    Довгострокові пла-ни
(стратегічне планування)
•    дослідження і розробки
•    капіталовкладення
•    розміщення потужностей

Організація — реалізація розроблених планів і програм шляхом кооперації людей і знарядь праці (машин, устатку-вання і т.п.). При цьому спільна трудова діяльність людей по-винна здійснюватися якісно з щонайвищим результатом при мінімальних витратах ресурсів. Особливість даної функції менеджменту полягає у тому, що тільки вона забезпечує вза-ємозв'язок людей і підвищення ефективності їх праці.
Соціотехнічний підхід – заснований на розробці виро-бничих завдань з урахуванням технічної системи, необхідної для виконання виробничих завдань і соціальної організації, в рамках якої ці завдання виконуються.
Основні положення соціотехничного підходу:
1)    робота повинна вимагати відомої напруги і містити елементи різноманітності;
2)    необхідно, щоб на роботі можна було вчитися і продовжувати освіту;
3)    робота повинна давати можливість реалізувати в певних межах функцію ухвалення рішень;
4)    необхідність визнання при добре виконаній роботі;
5)    необхідність певного ступеня соціальної підтримки.
Мотивація. Мета мотивації полягає в тому, щоб зістав-ляти інтереси організації з особистими потребами її праців-ників.
Керівник у процесі мотивації не стільки прагне до задо-волення індивідуальних потреб підлеглих, скільки - до ство-рення механізму, об'єднуючого підлеглих в єдину команду.
У центрі уваги функції мотивації знаходяться три понят-тя: цінність, інструментарій і очікування. Система мотивації включає такі складові: стиль управління; поведінка менедже-ра в комунікаціях; оплата праці та ін.
Контроль. Суть функції — в завчасному виявленні не-безпеки, що насувається, виявленні помилок, відхилень ось встановлених норм, нормативів, стандартів і тим самим в створенні основи для коректування діяльності операційної системи.


 

You have no rights to post comments