Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні засади операційного менеджменту

Основні засади операційного менеджменту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні засади операційного менеджменту

Поняття операційного менеджменту

Операційний менеджмент охоплює всю сукупність управлінських рішень, що забезпечують досягнення підпри-ємством встановлених цілей його функціонування. Завдання-ми операційного менеджменту є постачання, виробництво, реалізація, фінансування, інвестування .

Операційний менеджмент – це управління виробни-чими процесами, які спрямовані на перетворення ресурсів на товари й послуги. Процес перетворення вимагає організації. Завдяки взаємозв’язку з виробництвом операційний менедж-мент часто називають менеджментом виробничих операцій.
Поняття "операція" передбачає виробництво предметів особистого або виробничого споживання, виконання підряд-них робіт і надання послуг. Тому термін «операції» набагато ширший за термін «виробництво», оскільки перший з них означає не тільки виробництво товарів, але й надання послуг. Виходячи з цього, під операціями як видами діяльності слід розуміти виробництво, постачання, транспортування, сервіс.
Сутність системного підходу до операційного менедж-менту полягає в сукупності взаємопов’язаних складових, ко-жна з яких робить свій внесок у характеристику цілого. Осно-вою операційного менеджменту є операційна система.
Операційна система – це повна система виробничої ді-яльності будь-якої організації (об’єкта), яка становить собою сукупність трьох взаємозалежних підсистем :
•    підсистема планування й контролю (забезпечує, інфо-рмує про стан загальної системи та незавершеного ви-робництва);
•    переробна (перетворює вхідну величину на вихідний результат);
•    підсистема забезпечення (виконує необхідні функції забезпечення переробної підсистеми).
Управління операційною системою ґрунтується на принципах, які відображають ринкові умови господарювання.
Операційний менеджмент формує стратегію операційної системи, залучає засоби виробництва для досягнення ефекти-вності. Виходячи з цього, операційна система з технічної точ-ки зору є послідовністю факторів і операцій, поданих у ви-гляді схеми: ресурси – витрати – результат.
Ресурси операційної системи – це керовані фактори ви-робництва, яким притаманні вартісні властивості й здатність перетворювати. Ресурси, як вхідні фактори операційної дія-льності, поділяються на трудові, матеріальні, фінансові, тех-нологічні, інформаційні.
Операційна стратегія – це розроблення загальної полі-тики і планів використання ресурсів фірми, спрямованих на максимально ефективну підтримку її довгострокової конку-рентної стратегії. Розвиток операційної стратегії полягає в:
•    правильному визначенні конкурентних вимог до виро-бництва;
•    розробленні планів, які гарантуватимуть, що операцій-ні можливості виявляються достатніми для виконання цих вимог (операційні можливості – це портфель мож-ливостей, потрібних для адаптації до мінливих запитів клієнтів фірми щодо її продукції і послуг).
Оцінка операційної стратегії передбачає порівняння ре-зультатів роботи з місією і цілями організації. При цьому під місією організації слід розуміти чітко виражену причину її існування.
Сукупність взаємопов’язаних основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, у результаті яких ресурси перетво-рюються на готові вироби (послуги), становить операційний процес. Ефективність операційного процесу залежить від ча-су його здійснення та ступеня неперервності. Операційний процес може бути диференційований за такими критеріями:
•    обсягом і змістом виробничої програми;
•    часом, який є в розпорядженні підприємства;
•    простором, який виражений у виробничій площі – ро-бочих місцях і машинах.
Операційний цикл – проміжок часу між придбанням за-пасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (екві-валентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.
Операційний цикл становить собою період повного обо-роту всієї суми оборотних активів, протягом якого відбува-ється зміна окремих їх видів.
Рух оборотних активів підприємства в процесі операційного циклу проходить чотири основних стадії, послідовно зміню-ючи свої форми.
На першій стадії грошові активи (у формі короткостро-кових фінансових вкладень) використовуються для придбан-ня сировини та матеріалів, тобто вхідних матеріальних ресур-сів.
На другій стадії останні в процесі безпосередньої виро-бничої діяльності перетворюються на запаси готової продук-ції.
На третій стадії запаси готової продукції реалізуються споживачам і до настання їх оплати перетворюються в дебі-торську заборгованість.
На четвертій стадії дебіторська заборгованість знову трансформується в грошові активи, частина яких до їх вироб-ничої потреби може зберігатися у формі високоліквідних ко-роткострокових фінансових вкладень.
Найважливішою характеристикою операційного циклу є його тривалість. Вона становить час від моменту витрати під-приємством коштів на придбання вхідних запасів матеріаль-них оборотних активів до надходження грошей від дебіторів за реалізовану їм продукцію.
Формула, за якою розраховується тривалість операцій-ного циклу підприємства, має такий вигляд:

Топ.ц = Поб.г.а + Поб.м.ф + Поб.г.пр + Пд.з + Поб.н.в,    (1.1)

де Топ.ц – тривалість операційного циклу підприємства, дні;
Поб.г.а – період обороту середнього залишку грошових активів, зокрема короткострокових фінансових вкладень, дні;
Поб.м.ф – період обороту запасів сировини, матеріалів та інших матеріальних факторів виробництва у складі оборот-них активів, дні;
Поб.г.пр – період обороту запасів готової продукції, дні;
Пд.з – період оплаченої дебіторської заборгованості, дні;
Поб.н.в – період обороту незавершеного виробництва, дні.
Процес управління оборотними активами в межах опе-раційного циклу містить дві основні складові:
1)    виробничий цикл підприємства;
2)    фінансовий цикл, або цикл грошового обігу пі-дприємства.
Виробничий цикл підприємства характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів, що використовуються для обслуговування виробничого про-цесу, починаючи з моменту надходження сировини, матеріа-лів і напівфабрикатів на підприємство, та закінчуючи момен-том відвантаження виготовленої з них готової продукції по-купцям.
Тривалість виробничого циклу підприємства визнача-ється за такою формулою

Тв.ц = Поб.с.м + Поб.н.в + Поб.г.п,                (1.2)

де Тв.ц – тривалість виробничого циклу підприємства, у днях;
Поб.с.м – період обороту середнього запасу сировини, ма-теріалів і напівфабрикатів, дні;
Поб.н.в – період обороту середнього обсягу незавершено-го виробництва, дні;
Поб.г.п – період обороту середнього запасу готової проду-кції, дні.
Фінансовий цикл або цикл грошового обігу підприємс-тва – це період повного обороту коштів, інвестованих в обо-ротні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отриману сировину, матеріали й напівфаб-рикати та, закінчуючи оплаченою дебіторською заборгованіс-тю, за поставлену готову продукцію.
Тривалість фінансового циклу, або циклу грошового обігу підприємства визначається за такою формулою

Тф.ц = Тв.ц + Поб.д.з – Поб.к.з,                (1.3)

де Тф.ц – тривалість фінансового циклу, або циклу гро-шового обігу підприємства, дні;
Тв.ц –тривалість виробничого циклу підприємства, дні;
Поб.д.з – середній період обороту дебіторської заборгова-ності, дні;
Поб.к.з – середній період обороту кредиторської заборго-ваності, дні.


 

You have no rights to post comments