Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Організації-споживачі, а саме виробники, гуртова та роздрібна торгівля, державні підприємства та підприємства "третього сектора економіки", купують товари та послуги для подальшого виробництва, використання в межах організації чи перепродажу іншим споживачам.
Багато великих фірм, що виробляють такі товари, як сталь, виробниче обладнання чи програмне забезпечення, пропонують продукцію виключно для організацій-споживачів і ніколи не вступають у прямий контакт з кінцевими споживачами. Інші фірми успішно функціонують як у сфері промислового маркетингу, так і на ринку товарів кінцевого споживання (ТКС). Наприклад, фірма IBM, історично відома як фірма, що обслуговує виробничий ринок, сьогодні ефективно працює на ринку ТКС. І навпаки, відставання на споживчому ринку спонукало корпорацію Sony розширити свою діяльність, представивши новий товар на ринок організацій-споживачів, а саме автоматику для офісів. Обидві компанії змушені були реорганізувати свої маркетингові стратегії, тому що існують значні відмінності між маркетинговою діяльністю на споживчому та промисловому ринках [1, с. 102].
Такі товари, як калькулятор чи персональний комп'ютер, купуються на обох ринках і можуть бути ідентичними. Проте підхід до маркетингової діяль¬ності на цих ринках може фундаментально відрізнятися. Незважаючи на те, що в обох маркетингах є спільні основи знань, принципів та теоретичних підходів, у них різні споживачі та різні ринкові функції. Ось чому промисловий маркетинг заслуговує на увагу як окрема дисципліна.
Ринок організацій-споживачів ставить особливі умови та відкриває широкі можливості для маркетингового управління. Менеджери з промислового маркетингу обслуговують найбільший ринок; адже грошові обсяги угод на промисловому ринку значно перевершують обсяги угод на споживчому ринку. Наприклад, відділ закупівель на General Motors витрачає більше ніж $60 млрд. щорічно на промислові товари та послуги, що більше ніж валовий національний продукт Ірландії, Португалії, Туреччини чи Греції. Інші відомі компанії, такі, як General Electric, IBM та AT&T, витрачають більше ніж $50 млн. на день на закупівлю, щоб підтримати своє виробництво [3, с. 22].
Ринки товарів промислового призначення - це ринки товарів та послуг, що обслуговують підприємства і урядові інститути та організації (наприклад, лікарні) для приєднання товару (складові частини матеріалів чи компоненти), його споживання (технологічні матеріали, постачання офісів, консалтингові послуги) чи використання (устаткування та обладнання). Своєю чергою, ринки товарів кінцевого споживання охоплюють товари чи послуги, які використо¬вуються для особистого або сімейного споживання, наприклад, розфасовані бака¬лійні товари, домашні пристрої, банківське обслуговування населення або ощад¬каса. Особливостями, що відрізняють промисловий маркетинг від споживчого, є природа споживача і те, як він використовує товар. У промисловому марке¬тингу споживачами є організації (комерційні підприємства, урядові установи, безприбуткові організації) і операції здійснюються з ТПП.
На ринку організацій-споживачів, окрім промислового маркетингу (мар¬кетингу ТПП), може здійснюватись споживчий маркетинг (маркетинг ТКС). Наприклад, коли магазини роздрібної торгівлі купують споживчі товари для поповнення свого товарного асортименту (для перепродажу цього товару), то можна говорити про споживчий маркетинг. Якщо цей магазин купує товари (на¬приклад, морозильні камери чи вантажівки) для своєї діяльності, а не для перепродажу, то можна говорити про промисловий маркетинг.
В сучасній науці існують різні підходи до визначення поняття "про¬мисловий маркетинг". Критеріями поділу маркетингу на промисловий і спо¬живчий можуть виступати як природа споживача і характер споживання придбаних товарів, так і природа самого товару. Зокрема, Оксфордський словник маркетингу пропонує таке визначення: "Промисловий маркетинг (Bussines-to-Bussines Marketing) - це маркетинг товарів і послуг, в якому по¬тенційний ринок охоплює швидше підприємства і організації, ніж індиві¬дуальних споживачів".
Ринок ТПП об'єднує ринки засобів виробництва та послуг.
Маркетинг засобів виробництва охоплює широкий перелік промислової продукції довільного рівня обробки - від сировини і напівфабрикатів, різно¬манітних допоміжних матеріалів, включаючи залишки від основного вироб¬ництва, до продукції машинобудівної промисловості - важкого обладнання, верстатів, засобів автоматизації тощо.
Ринок послуг охоплює цілу низку різноманітних послуг, за допомогою яких підприємство здійснює свою діяльність (юридичні, банківські, бухгал¬терські, транспортні та інші послуги) [3, с. 25].
Маркетингова діяльність промислового підприємства — це діяльність підприємства (фірми, підприємця і т.п.), зв'язана з усебічним вивченням і прогнозуванням попиту, цін, використання реклами, стимулювання виробництва, застосування сучасних способів збереження і транспортування, технічних і інших видів обслуговування, що активно впливають на просування товарів до споживача. Її основні елементи:
-    комплексне вивчення ринку з метою виявлення попиту і збуту даної продукції, а також складу покупців, на чиї запити буде орієнтуватися її виробництво;
-    організація виготовлення цієї продукції, зорієнтованої по кількості і якості на різні групи споживачів;
-    розробка цін, що стимулюють випуск і реалізацію продукції, організацію відповідної реклами й інших заходів для формування попиту;
-    вибір посередника на шляху руху товару до споживача, матеріально-технічне забезпечення цього процесу.
Підприємство, стосовно до конкретного виду продукції (товару, виробу) і контингенту її споживачів, акцентує свою увагу на визначених елементах. Так, для продукції виробничого призначення — організація ремонтного обслуговування, постачання запасними частинами.
Керування промисловим маркетингом — цілеспрямований вплив за допомогою аналізу, планування, перетворення в життя і контролю за здійсненням заходів, розрахованих на встановлення і підтримку ефективного попиту заради досягнення заданої мети наприклад, одержання прибутку, ріст обсягу збуту, збільшення частки ринку і т.д.).
Включає керування:
-    середовищем підприємства;
-    ринком;
-    споживачами;
-    асортиментом і якістю товарів і послуг;
-    збутом;
-    просуванням товарів;
-    цінами;
-    рекламою;
-    маркетинговими дослідженнями (в області ринку, попиту і конкуренції, збуту і розподілу, реклами, тактики і стратегії фірми, ін.) [4, с. 102].
Його задача полягає у впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомогло фірмі (організації, компанії) у досягненні завдань, які стоять перед нею. Інакше кажучи, керування маркетингом — це керування попитом. Той, хто займається маркетингом повинний уміти впливати на рівень, час і характер попиту, оскільки існуючий попит може не збігатися з тим, якого бажає для себе фірма. Керуючі по маркетингу - це посадові особи промислового підприємства, що займаються аналізом маркетингової ситуації, перетворенням у життя намічених планів і (чи) здійснюючі контрольні функції. До них відносять керуючих і співробітників служби збуту, керівників відділу реклами, фахівців зі стимулювання збуту, дослідників маркетингу, керуючих по товарах і фахівців з ціноутворення.
До передумов застосування принципів та методів маркетингу у виробничо-збутовій діяльності підприємств, які виготовляють товари виробничого призначення (ТВП), належать такі:
• проникнення досягнень науки і техніки в усі сфери людської діяльності;
• посилення конкуренції на світовому і внутрішньому ринках;
• необхідність удосконалення управління діяльністю підприємства, особливо виробничо-збутовою.
Маркетингова діяльність промислового підприємства в ринкових умовах грунтується на таких принципах:
• вільному виборі мети функціонування та стратегії розвитку;
• пристосуванні до вимог споживача;
• цілеспрямованому впливі на попит споживачів з метою його належного формування;
• гнучкості у досягненні поставленої мети, тобто швидкому пристосуванні до змін умов навколишнього середовища;
• комплексному підході до розв’язання проблем, що передбачає визначення мети відповідно до ресурсів і можливостей підприємств.
Основні завдання промислового маркетингу:
• виявлення існуючого і формування потенційного попиту на товари промислового призначення;
• організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) з метою створення нової чи модифікації освоєної промислової продукції;
• планування і обгрунтування виробничої, збутової та фінансової діяльності;
• розробка і реалізація маркетингової політики цін щодо промислової продукції та промислових послуг;
• організація розподілу і переміщення товарів промислового призначення;
• створення ефективної системи маркетингових комунікацій;
• аналіз і контроль результативності маркетингової діяльності [7, с. 240].


 

You have no rights to post comments