Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аналіз фінансової звітності підприємства

Аналіз фінансової звітності підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз фінансової звітності підприємства

Основним засобом надання інформації про фінансовий стан є фінансові звіти.
Для менеджера найбільш важливими є аналіз і оцінка ефективності господарських операцій, ресурсів, які при цьому використовуються, та отриманих результатів.
Власників і акціонерів в першу чергу цікавлять прибутковість вкладених ними капіталів та рівень ризику їх можливої втрати.
Для кредиторів найбільш важливими є оцінка перспектив повернення інвестованих засобів.
Для постачальників — можливість підприємства своєчасно оплачувати послуги і продукцію, яка постачається.
Однак існують певні причини, через які дані бухгалтерського обліку не в змозі дати повної картини стану справ у компанії:
1)    фінансова звітність відбиває тільки ті події, що можуть бути подані в грошовому вираженні;
2)    у фінансовій звітності відбиваються тільки ті події, що вже відбулися;
3)    у балансі не показується ринкова вартість більшості засобів;
4)    керівництво компанії, разом із її бухгалтерською службою, має деяку свободу вибору методу відображення подій по бухгалтерських рахунках (методи - ЛІФО, ФІФО або середньої собівартості);
5)    багато розмірів у бухгалтерському обліку є оціночними.
Для того, щоб оцінити ефективність роботи компанії, необхідно використовувати один з трьох методів:
•    історичний метод порівнює результати діяльності компанії з її результатами в минулому.
•    зовнішній метод порівнює результати діяльності компанії з результатами аналогічної компанії або з середніми результатами по галузі.
•    суб'єктивний метод порівнює результати діяльності компанії із суб'єктивно встановленим критерієм.
Фінансова звітність та додаток до інформації про прибутковість компанії містить інформацію про її ліквідність і платоспроможність.
Розглянемо основні з цих показників:
Аналіз ліквідності (Liquidity ratios) — характеризує можливість підприємства виконувати свої короткострокові зобов'язання із своїх поточних активів.
Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують поточні пасиви. Для більш конкретного обчислення ліквідності використовуються такі коефіцієнти:

Кз.л. = Па/Пп,        де       
Кз.л. - коефіцієнт загальної ліквідності (Current ratios)
Па - поточні активи (Current Assets)
Пп - поточні пасиви (Current Liable)

Якщо співвідношення менше, ніж 1:1, то це означає присутність високого фінансового ризику. Низький рівень ліквідності може свідчити про труднощі зі збутом продукції.
Співвідношення 2:1 теоретично вважається оптимальним, хоча для деяких сфер бізнесу воно може коливатися від 1,2 до 2,5.
Дуже висока ліквідність (3:1) теж не зовсім добра. Вона може означати, що підприємство має в своєму підпорядкуванні більше засобів, ніж воно може ефективно використати. А це свідчить про погіршення показників ефективності використання всіх видів активів.

Кн.л. = (Па - Тз)/По,      де
Кн.л. - коефіцієнт негайної ліквідності (Quick ratio)
Па - поточні активи (Current assets)
Тз - товарні запаси (Inventories)
По - поточні зобов'язання (Current Liabilities)

Цей показник характеризує здатність підприємства виконувати свої поточні обов'язки із швидколіквідних активів. Теоретично нормальним вважається співвідношення 1:1.
Іноді цей коефіцієнт розраховується  таким чином:

К нл =(Г + ЦП)/По,         де                  
Г - гроші (Cash)
ЦП - цінні папери (Marketable Securities)
По - поточні обов'язки (Current Liabilities)

Перша формула представляє більший інтерес для банків і фінансових установ, а друга — для постачальників.

СПд.з. = ДЗ/(П : 365),         де    
СПд.з. - середній період отримання дебіторської заборгованості (Average collection)
ДЗ - дебіторська заборгованість (Receivables)
П - продаж (Sales)

Цей коефіцієнт показує, скільки часу в середньому займає отримання дебіторської заборгованості, тобто за скільки днів receivables перетворюються в грошові засоби (середній строк комерційного кредиту, який надається підприємством своїм діловим партнерам). Низькі показники свідчать про швидке обертання та ефективне управління комерційними підприємствами.

Обертання матеріальних запасів в днях :

-    відношення суми матеріальних запасів до одноденного обороту по реалізації:
Обертання матеріальних запасів=    Матеріальні запаси (Inventories)    
Продаж (Sales) : 360
Цей показник дає можливість вирахувати кількість днів, які припадають на 1 оборот матеріальних запасів. Низькі показники свідчать про хороший попит на дану продукцію підприємства. Високі показники можуть означати, що підприємство має більше матеріальних запасів, ніж йому необхідно, або переживає труднощі зі збутом своєї продукції.

Коефіцієнт маневреності - співвідношення між оборотним та власним капіталом.  Як правило вимірюється у відсотках:

Км = Поточні активи (Current assets) / Власний капітал (Net worth)


 

You have no rights to post comments