Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Форми санаційної реорганізації

Форми санаційної реорганізації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Форми санаційної реорганізації

Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєдання, поглинання).
До основних форм реорганізації, результатом яких є укрупнення підприємств, належить злиття кількох підприємств в одне, приєднання одного або кількох підприємств до іншого, а також їх взаємне поглинання.
Із санаційною метою зазначені форми реорганізації нерідко застосовують, коли підприємство-боржник не в змозі розрахуватися зі своїми боргами і змушене в досудовому чи судовому порядку шукати санатора, який погасив би або перейняв на себе заборгованість. Сенатор переймає на себе, як правило, не лише зобов'язання зі сплати заборгованості, а й контроль над боржником який втрачає свій "юридичний статус у результаті приєднання", поглинання чи злиття із сенатором.
До основних мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації поглинанням, приєднанням чи злиттям підприємством, що перебуває у фінансовій кризі, можна віднести такі:
1.    Ефект синергізму. Синергізм - це умова, за якої загальний результат є більшим від суми часток. Коли йдеться про ре організацію, спрямовану на використання ефекту синергізму, вартість підприємства в її результаті перевищує сумарну вартість окремих підприємств до реоргіназції. Ефект синергізму виникає завдяки дії таких чинників:
а)    економія на витратах, яка виявляється зі зростанням мас штабів виробництва;
б)    економія фінансових ресурсів;
в)    збільшення влади на ринку.
2.    Прагнення заволодіти ліцензіями, патентами, ноу-хау, які є в розпорядженні підприємства, що перебуває в кризі.
3.    Отримання надійного постачальника факторів виробництва (наприклад, сировини чи комплектуючих).
4.    Податкові переваги. Прибуткова фірма може придбати компанію, яка має від'ємний об'єкт оподаткування, і таким чином отримати економію на податкових платежах.
5.    Придбання активів за ціною, нижчою за їх вартість заміщення, передача технологічних та управлінських знань та навичок (технологічні трансферти).
6.    Диверсифікація активів та діяльність з метою зменшення ризиків.
7.    Попередження захоплення компанії великими корпоративними "хижаками" та збереження контролю над підприємством.
В антимонопольних законодавствах більшості країн розрізняють горизонтальне злиття (приєднання, поглинання) та вертикальне.
Горизонтальне злиття - це об'єднання двох фірм, які виробляють однаковий тип товару чи надають однакові послуги.
Вертикальне злиття - це злиття одного підприємства з його постачальником сировини чи споживачем продукції.
Злиття кількох підприємств в одне. Така форма санаційної реорганізації, як злиття, означає об'єднання підприємства (або кількох підприємств), яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим фінансово стійким підприємством (кількома підприємствами). У разі злиття підприємства всі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до новоствореного підприємства. Бухгалтерські баланси підприємств консолідуються. Під час такої реорганізації активи і пасиви підприємств, що реорганізуються, у повному обсязі передаються підприємству-правонаступнику; підприємства, які злилися, припиняють господарську діяльність і втрачають свій юридичний статус.
Реорганізація приєднанням.
Приєднання - це спосіб корпоративної реструктуризації, який передбачає приєднання всіх прав та обов'язків однієї або кількох юридичних осіб - право попередників до іншої юридичної особи - правонаступника.
Принципова різниця між злиттям та приєднанням полягає в тому, що в першому випадку всі майнові права та обов'язки кількох юридичних осіб концентруються на балансі підприємства, яке створюється, а в другому на балансі підприємства, що вже функціонує на момент прийняття рішення про приєднання.
Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення).
1. Якщо в підприємства поряд із прибутковими секторами діяльності є багато збиткових виробництв.
2. У разі високого рівня диверсифікації сфер діяльності підприємств, які підлягають санації (якщо до таких підприємств виявляють кілька інвесторів (санаторів) котрі цікавляться різними ділянками виробництва.
3. Коли йдеться про передприватизаційну підготовку державних підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості.
2.     За рішенням антимонопольних органів.
Головною метою розукрупнення підприємств, які перебувають у фінансовій кризі, є виокремлення санаційно спроможних виробничих підрозділів (виробництв) для проведення їх оздоровлення й оформлення як самостійних юридичних осіб.
Реорганізація поділом.
Поділ - це спосіб реорганізації, який полягає в тому, що юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових підприємств, оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб.
Реорганізація виокремленням.
Коли йдеться про виокремлення, нова юридична особа (особи) створюються з використанням лише частини належного реорганізованому підприємству майна. Залишкова частина є базою для продовження господарської діяльності.
Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств. Перетворення - це спосіб реорганізації, що передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства. Коли одне підприємство перетворюється на інше, до підприємства, яке щойно виникло, переходять усі майнові права та обов'язки колишнього підприємства.
Частка (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному фонді підприємства, що реорганізується, має дорівнювати його частці у статутному фонді товариства, створеного в результаті перетворення.


 

You have no rights to post comments