Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Судова санація

Судова санація
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Судова санація

Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, приймає рішення про проведення санації боржника.
Рішення зборів приймається не за кількістю поданих за нього голосів, а залежно від суми майнових вимог кредиторів - не менше двох третин сукупної суми вимог (п. 7.1 Листа Вищого господарського суду України від 24.09.1999 р. № 01-8/451 "Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства").
Як зазначено у листі Вищого господарського суду України від 24.11.1997 р. № 01-8/452 „Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів" особа, яка бажає взяти участь у санації боржника (інвестор), має право ознайомитися з його майном і фінансовим станом безпосередньо у самого боржника, на що не потрібна окрема згода кредиторів.
Санація запроваджується на строк не більше дванадцяти місяців, але за клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк може бути продовжений ще до шести місяців або скорочений.
З дня винесення ухвали про санацію настають важливі правові наслідки, серед яких основним є припинення повноваження органів управління боржника (керівника підприємства, його органів) - управління боржником переходить до керуючого санацією.
Комітет кредиторів бере участь в ухваленні рішення про погодження кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора(ів), схвалення плану санації боржника.
Після відкриття процедури санації суд призначає керуючого санацією.
Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією зобов'язанні забезпечити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей.
Кандидатури на виконання функцій керуючого санацією та інвестора(ів) можуть бути запропоновані комітету кредиторів будь-яким із кредиторів.
Прийнявши справи по управлінню підприємством-боржником, керуючий санацією отримує право самостійно розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, що передбачені законодавством про банкрутство. Він також може укладати від імені боржника цивільно-правові угоди, включаючи мирову угоду.
Керуючий санацією зобов'язаний прийняти в господарське відання майно боржника та організувати проведення його інвентаризації, організувати ведення бухгалтерського і статистичного обліку та фінансової звітності, відкрити спеціальний рахунок для забезпечення проведення санації та розрахунків з кредиторами.
Крім того, керуючий санацією здійснює заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості перед боржником, може заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторів, розглядає вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство у процедурі розпорядження майном боржника та санації.
Керуючий санацією може бути звільнений господарським судом від виконання повноважень керуючого санацією за його заявою. У разі невиконання чи неналежного виконання керуючим санацією своїх обов'язків він може бути звільнений на підставі рішення комітету кредиторів. При цьому комітет кредиторів повинен запропонувати замість нього іншу кандидатуру.
Значні угоди та угоди, щодо яких є заінтересованість, укладаються керуючим санацією тільки за згодою комітету кредиторів. Значними угодами визначаються угоди щодо розпорядження майном боржника, балансова вартість якого перевищує один відсоток балансової вартості активів боржника на день укладання угоди.
Керуючий санацією у тримісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися від виконання договорів боржника, укладених до порушення провадження у справі про банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо:
—    виконання договору завдає збитків боржнику порівняно з аналогічними договорами, що укладаються за таких самих умов;
—    договір є довгостроковим, строк якого є більший за рік або розрахований на одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі (це також може стосуватися договорів на виробництво сільськогосподарської продукції, де необхідно багато часу для отримання результатів);
—    виконання договору створює умови, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника;
Це повноваження керуючого санацією є дуже важливим. Законодавством про банкрутство передбачено, що сторона договору, щодо якого прийнято рішення керуючим санацією про відмову від його виконання, має право в тридцяти денний строк з дня прийняття рішення керуючим санацією вимагати в установленому порядку відшкодування збитків, яких було завдано у зв'язку з відмовою від виконання договору.
У процедурі судової санації керуючий санацією розробляє план санації боржника.
Протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для ухвалення план санації боржника. У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів.
План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів (за їх наявності) у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення богу або частини боргу на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. Крім того, план санації повинен передбачати відновлення платоспроможності боржника, платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства.
Якщо у санації бере участь інвестор(и) за умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації. Він (вони) може набути прав власності на майно боржника відповідно до прийняття на себе зобов'язань, про що вказується у плані санації.
План санації боржника попередньо погоджений з боржником, керуючий санацією повинен подати на затвердження комітету кредиторів. Комітет кредиторів скликається керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію.
Керуючий санацією повинен письмово повідомити членів комітету кредиторів про дату і місце проведення засідання комітету і за два тижні до проведення засідання кредиторів надає можливість попередньо ознайомитися з планом санації.
Комітет кредиторів після розгляду плану санації та передбачених в ньому заходів може схвалити план санації та подати його на затвердження господарського суду, відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і розпочати ліквідаційну процедуру або відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов'язків та про призначення нового керуючого санацією. Останнє рішення повинно містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації, яке має відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану санації.
План санації вважається схваленим, якщо на засіданні комітету кредиторів він був підтриманий більш ніж половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.
Схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в господарський суд на затвердження у строк не пізніше п'яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів.
Якщо хтось із кредиторів не погодився з планом санації або голосував проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації, це викладається у протоколі засідання комітету кредиторів як особлива думка кредитора(ів),
Господарський суд затверджує план санації боржника, після чого він стає програмою дій учасників у справі на період відновлення платоспроможності підприємства-боржника, Якщо заходи, передбачені планом санації, розраховані на більший строк, ніж початково встановлений, господарський суд може подовжити строк санації.
Керуючий санацією здійснює контроль за виконанням плану санації і щоквартально звітує перед комітетом кредиторів про хід його виконання.
Якщо сторони порушують умови угод, укладених згідно з планом санації, підчас проведення процедури санації, захист порушеного права здійснюється в процедурі провадження у справі про банкрутство.
Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію в господарський суд не буде подано плану санації боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і розпочати ліквідаційну процедуру.
За п'ятнадцять днів до закінчення санації керуючий санацією зобов'язаний надати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити їх про час і місце проведення зборів.
Звіт керуючого санацією повинен містити:
—    баланс боржника на останню звітну дату;
—    рахунок прибутків і збитків боржника;
—    відомості про наявність у боржника коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника;
—    відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника;
—    інші відомості про можливості погашення кредиторської заборгованості.
До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів і, за наявності; скарги кредиторів, які голосували проти прийняття зборами кредиторів рішення або не брали участь в голосуванні. Звіт керуючого санацією підлягає затвердженню господарським судом.
Одночасно зі звітом керуючий санацією вносить на збори кредиторів одні із таких пропозицій:
1)    про довгострокове припинення процедури санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника;
2)    про укладання мирової угоди;
3)    про продовження процедури санації;
4)    про визнання боржника банкрутом і початок ліквідаційної процедури.
Звіт керуючого санацією розглядається зборами кредиторів, які скликаються не пізніше десяти днів після закінчення процедури санації чи появи підстав для її припинення. Господарський суд оформляє своє рішення ухвалою.
Затвердження господарським судом звіту керуючого санацією є підставою для винесення господарським судом ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство.
За наявності клопотання комітету кредиторів господарський суд може винести ухвалу про встановлення кінцевого строку розрахунків з кредиторами, який не повинен перевищувати шести місяців з дня прийняття зазначеної ухвали. У такому випадку провадження у справі про банкрутство припиняється після закінчення розрахунків з кредиторами.
Розрахунки з кредиторами проводяться боржником відповідно до реєстру вимог кредиторів, починаючи з дня затвердження звіту керуючого санацією господарським судом, у порядку  черговості, передбаченому у Законі про банкрутство.
За наявності клопотання зборів кредиторів про визнання боржника банкрутом і початок ліквідаційної процедури, а також у разі відмови господарського суду в затвердженні звіту керуючого санацією чи неподання такого звіту у призначений строк, господарський суд може визнати боржника банкрутом і розпочати і ліквідаційну процедуру.
Якщо зборами кредиторів не прийнято жодного із зазначених вище рішень або таке рішення не подано в господарський суд протягом п'ятнадцяти днів з дня закінчення санації чи виникнення підстав для її дострокового припинення, господарський суд розглядає питання про визнання боржника банкрутом і оголошує про початок ліквідаційної процедури.


 

You have no rights to post comments