Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структура плану санації

Структура плану санації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура плану санації

Вступ повинен містити загальну характеристику об'єкта планування. Тут мають бути відомості про правову форму організації бізнесу, форму власності, організаційну структуру, сфери діяльності, а також коротка історична довідка про розвиток підприємства. Окрім цього визначаються мета складання плану, його замовник та методи розробки.
Розділ 1. Відображає вихідну ситуацію на підприємстві.
Оцінювання зовнішніх умов, у яких функціонує підприємство, є основою стратегічного планування і включає в себе вивчення загальних політико-економічних тенденцій, аналізі галузі та ринкового сегменту. Під час вивчення загальної політико-економічної ситуації враховуються розвиток економіки в цілому, демографічна ситуація, технологічні новації, зміна політичного середовища. Відповідна оцінка дає змогу з'ясувати можливості адаптувати стратегію розвитку підприємства до змін у суспільно-політичному житті країни.
У процесі аналізу фінансово-господарського стану наводяться  дані про фактичний фінансовий та майновий стані підприємства: фактичний обсяг реалізації, величина прибутків (збитків), рівень заборгованості, коефіцієнти платоспроможності, ліквідності, фінансового лівереджу тощо.
Аналіз причин фінансової кризи та слабких місць полягає в систематизації та оцінюванні відповідних чинників і їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства. Такий аналіз має на меті локалізувати та усунути зазначені чинники (при написанні цього пункту, рекомендується використати СОФТ-аналіз (аналіз сильних та слабких сторін, а також наявних шансів і ризиків)).
Симптоми кризи виявляються в результаті аналізу слабині (обмежувальних чинників) підприємства, останні можуть існувати в таких сферах:
—    залучення капіталу (наприклад, втрата довіри кредиторів);
—    ринок (бар'єри на шляху вступу чи виходу з ринку);
—    персонал (позиція профспілок, висока мобільність, психологічні фактори);
—    законодавство (податки, заборона звільняти працівників).
Наявний потенціал. Тут характеризують сильні сторони підприємства, його можливі шанси та існуючий потенціал у кадровій, виробничій, технологічній, маркетинговій та інших сферах (на базі СОФТ-аналізу).
Потенціал розвитку підприємства визначається такими головними чинниками:
—    фінансове забезпечення та можливості залучення додаткового капіталу;
—    наявність кваліфікованого персоналу;
—    існування надійних та дешевих джерел постачання сировини (матеріали);
—    наявність ринків збуту продукції;
—    виробничий потенціал;
—    ефективна організаційна структура;
—    висока якість менеджменту;
Ефективну санацію можна забезпечити завдяки планомірному розвитку й використанню наявного в підприємства потенціалу, а також послабленню чинників, що обмежують можливості санації.
На підставі аналізу вихідної ситуації роблять висновок про доцільність і можливість санації підприємства чи про необхідність його ліквідації.
Розділ 2 має характеризувати стратегічні цілі санації підприємства, цільові орієнтири та розробку стратегії. Тут по дається також оперативна програма, що відбиває заходи, спрямовані на покриття поточних збитків, відновлення платоспроможності та ліквідності підприємства. Лише за умови виконання цієї програми підприємство буде здатне реалізувати план санації, тобто вжити заходи щодо відновлення прибутковості та досягнення стратегічних конкурентних переваг. До каталогу санаційних за ходів згідно програми можуть входити:
—    рефінансування дебіторської заборгованості (форфейтинг, факторинг, звернення до арбітражного суду);
—    мобілізація прихованих резервів завдяки продажу окремих позицій активів;
—    зменшення та збільшення статутного капіталу;
—    реструктуризація кредиторської заборгованості;
—    заморожування інвестиційних вкладень;
—    зворотний лізинг;
—    розпродаж за зниженими цінами товарів, попит на які низький.
Розділ 3 включає в себе конкретний план заходів щодо відновлення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства на довгостроковий період і складається з розглядуваних далі частин (рис. 6).
План маркетингу та оцінювання ринків збуту продукції. Визначаються ринкові чинники, які впливають на збут продукції та місткість ринку; мотивацію споживачів; ступінь еластичності попиту та рівень платоспроможного попиту на продукцію підприємства; умови збуту; галузеві ризики; ситуацію на суміжних товарних ринках. Кількісне оцінювання частини ринку, яка належить підприємству, здійснюється за основними споживачами готової продукції з посиланням на поточні обсяги реалізації та перспективи її збільшення. Наводиться перелік можливих конкурентів, з'ясовуються їхні переваги та недоліки; подається схема реалізації продукції; розглядаються методи стимулювання реалізації і пропозиції з метою досягнення оптимального співвідношення реалізаційної ціни та собівартості, визначаються можливості та шляхи розширення ринків збуту, оцінюється діяльність підприємства з погляду антимонопольного законодавства.
План виробництва та капіталовкладень. Наводять дані про використання обладнання, його знос, витрати, пов'язані з відновленням (придбання нового, ремонт, реконструкція), можливості орєнди чи лізингу. Характеризується виробничий процес, визначаються його "вузькі" місця, комерційні зв'язки з постачальниками сировини (зокрема, наявність альтернативних джерел), конкретні заходи щодо розширення асортименту продукції та підвищення її якості з метою досягнення конкурентних переваг, Зазначається, яке саме обладнання, технічну документацію, технологію, в кого та на яких умовах, за який термін та на яку суму потрібно придбати. На цій підставі оцінюють потреби в інвестиціях.
Організаційний план. Характеризує організаційну структуру підприємства, розглядаються можливості реструктуризації (реорганізації) та перепрофілювання, аналізується управлінський та кадровий склад, подається фактична кількість працівників та вносяться пропозиції щодо її зменшення, намічаються заходи щодо посилення мотивації працівників та вдосконалення організації менеджменту.
Фінансовий план. Має містити в собі:
—    прогноз обсягів випуску та реалізації продукції;
—    баланс грошових надходжень та витрат;
—    зведений баланс активів і пасивів;
—    аналіз шляхів досягнення беззбитковості;
—    форми і джерела мобілізації фінансових ресурсів;
—    графіки освоєння, окупності та повернення фінансових ресурсів.
У фінансовому плані наводиться також сума витрат на розробку плану санації та можливе проведення санаційного аудиту. Визначається загальна потреба в зовнішніх джерелах фінансування!
У зв'язку зі складністю виконання розрахунків для студентів у пункті "Фінансовий аналіз" дозволяється обмежитися дентальним обґрунтуванням лише форм і джерел мобілізації ресурсів для проведення санації.
Розділ 4 містить розрахунок ефективності санації, а також перелік заходів щодо організації реалізації плану та контролю за її перебігом.
Основні критерії оцінювання ефективності санації такі:
—    ліквідність та платоспроможність;
—    прибутковість;
—    додаткова вартість, створена в результаті санації;
—    конкурентні переваги.
Якщо за основу брати критерій прибутковості, то ефективність санації
Е = прогнозований обсяг додаткового прибутку / розмір вкладень на проведення санації.
Додаткова вартість, створена в результаті санації, є абсолютним приростом вартості активів підприємства, який очікується в результаті реалізації плану санації. Вона обчислюється як різниця між потенційною вартістю підприємства (після проведення санації) та його вартістю до санації.
Санація вважається успішною, якщо з допомогою зовнішніх та внутрішніх фінансових джерел, проведення організаційних та виробничо-технічних удосконалень підприємство виходить із кризи (нормалізує виробничу діяльність та уникає оголошення банкрутства) і забезпечує свою прибутковість та конкурентоспроможність у довгостроковому періоді.


 

You have no rights to post comments