Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Органи управління та структура НБУ

Органи управління та структура НБУ
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Органи управління та структура НБУ

Керівними органами НБУ є Рада Національного банку України та Правління Національного банку.
Рада НБУ покликана здійснювати контроль за проведенням грошово-кредитної політики виконавчими структурами центрального банку (стаття 100 Конституції України). Рада Національного банку складається із 15 осіб. Як випливає з Конституції, цей орган створюється на паритетних засадах як Президентом, так і парламентом (стаття 106, п.12; стаття 85, п.19). Голова Національного банку входить до складу Ради НБУ за посадою.
Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну чи фінансову освіту або науковий ступінь в галузі економіки та фінансів і при цьому має досвід постійної роботи в органах законодавчої влади або на керівних посадах центральної виконавчої влади України або банківській установі, чи наукової роботи за фінансовою або економічною тематикою.
Строк повноважень членів Ради Національного банку - 7 років, 5крім Голови НБУ, який призначається на строк здійснення його Іовноважень на посаді. Голова Ради Національного банку та його заступник обираються Радою НБУ строком на три роки.
Згідно з статтею 9 Закону України "Про Національний банк “країни" основним повноваженням Ради НБУ є розробка відпо-Івідно до програми економічного розвитку, основних параметрів (економічного та соціального розвитку України щорічно до 15 (вересня Основних засад грошово-кредитної політики, а Ітакож здійснення контролю за їх виконанням. Іншими функціями ІРади НБУ є:
-    аналіз впливу грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку країни;
-     затвердження кошторису доходів та витрат НБУ;
-     визначення аудиторської компанії для проведення зовнішньої аудиторської перевірки НБУ;
-     розгляд аудиторського висновку та затвердження бухгалтерського балансу НБУ;
-     розподіл прибутку НБУ за звітний бюджетний рік;
-     оцінка діяльності Правління НБУ тощо.
Рада НБУ має право також вносити рекомендації Правлінню  Національного   банку   в   межах   розроблених   Основних   засад грошово-кредитної політики, має право застосування відкладального вето щодо рішень Правління НБУ з окремих питань:
-    диверсифікації активів Національного банку та їх ліквідності;
-     лімітів позабалансових зобов'язань;
-     формування резервів, покриття фінансових ризиків;
-     порядку відрахувань доходів до Державного бюджету України;
-     мінімального розміру золотовалютних резервів та ін.
Рада Національного банку не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Національного банку.
Сформувавши з прийняттям Закону "Про НБУ" дворівневу систему органів управління Національним банком, Україна продовжила традиції центральних банків більшості розвинутих країн, у законодавстві яких передбачено створення, поряд з основними керівними, додаткових дорадчих і консультативних органів управління.
Проте у розвинутих країнах, як правило, члени Ради є менш заангажованими порівняно з Україною. Призначення половини складу Ради НБУ президентом, а половини - парламентом не є цілком правильним, оскільки вже у самому механізмі формування Ради НБУ закладені протиріччя між виконавчою і законодавчою владою. У такому складі керівний орган НБУ може де-факто перетворитися на зовнішній орган політичного контролю і нагляду за Національним банком і монетарною політикою.
Наприклад, у Німеччині — Рада центрального банку складається з відомих банкірів, економістів, політиків, а не представників владних структур. Заслуговує на увагу також досвід Франції у створенні системи управління центральним банком: при Банку Франції створено Раду монетарної політики, до складу якої, крім Голови банку і двох його заступників, входять незалежні фахівці, які представляють інтереси суспільства і не можуть бути замінені до закінчення строку їх повноважень: голова страхової компанії, журналіст, професор економіки, промисловець, банкір та член парламенту. Раду НБУ слід було б доповнити присутністю відомих науковців у галузі банківської діяльності, банкіром. Такий крок зменшить заангажованість Ради НБУ, сприятиме ефективнішому виконанню Національним банком своїх основних функцій.
Безпосереднім виконавчим керівним органом НБУ є Правління Національного банку України, яке здійснює управління діяльністю центрального банку. Очолює Правління — Голова Національного банку. До його складу входять також заступники Голови НБУ за посадою. Кількісний та персональний склад Правління НБУ затверджується Радою Національного банку за поданням Голови НБУ і становить на даний момент 15 чоловік.
Формування складу Правління НБУ здійснюється за функціональним принципом. До його складу, окрім Голови НБУ, його першого заступника та трьох заступників, входять:
-    директор департаменту монетарної політики;
-     директор департаменту валютного регулювання;
-    директор Генерального департаменту банківського нагляду;
-    головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського обліку;
-     директор департаменту інформатизації;
-     директор департаменту персоналу;
-     директор фінансового департаменту;
-     директор юридичного департаменту;
-     начальник Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області;
-     начальник Головного управління НБУ в АР Крим.
Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організовує виконання інших функцій відповідно до статей 6 і 7 Закону "Про Національний банк України" та здійснює управління діяльністю Національного банку. Таким чином, Правління НБУ вирішує, в основному, організаційні, координаційні та контрольні питання діяльності Національного банку.
Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України строком на п'ять років.
Голова Національного банку керує діяльністю Національного банку; діє від імені Національного банку і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади, з банками, фінансовими та кредитними установами, міжнародними організаціями, іншими установами і організаціями; розподіляє обов'язки між заступниками Голови Національного банку; приймає рішення з інших питань, що стосуються діяльності Національного банку, крім віднесених до виключної компетенції Ради Національного банку та Правління Національного банку відповідно до Закону "Про НБУ".
Голова НБУ одноосібне несе відповідальність перед Верховною Радою України та Президентом України за діяльність Національного банку.
Голова Національного банку має одного першого заступника та трьох заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з Радою Національного банку.

Найважливішим джерелом ресурсів центрального банку є емісія банкнот, що утворює одну із основних статей пасиву балансу. Важлива роль також належить залишкам коштів на резервних і кореспондентських рахунках комерційних банків та на рахунках уряду. Власному капіталу належить порівняно незначна частка пасивів.
Серед активів центрального банку провідне місце належить інвестиціям у державні цінні папери, що є головною формою кредитування уряду. Суттєве значення мають також вкладення у золотовалютні цінності, а також касова готівка й позичкові операції, хоча останні можуть становити незначну частку активів.
Конкретна структура активно-пасивних операцій центральних банків різниться у різних країнах залежно від національних особливостей функціонування кредитної системи та пріоритетних методів грошово-кредитного регулювання.


 

You have no rights to post comments