Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Статус, принципи організації та функціонування НБУ

Статус, принципи організації та функціонування НБУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Статус, принципи організації та функціонування НБУ

Статус і принципи діяльності НБУ визначені у Конституції — основному законі держави. Статті, що стосуються функціонування Національного банку, вміщені у двох розділах, присвячених законодавчій та виконавчій владі. Це не випадково, оскільки мова йде про центральний банк держави, що очолює її національну фінансово-кредитну систему. За своїм правовим статусом НБУ є однією з найважливіших інституцій держави, не входячи при цьому до жодної з гілок влади.
Відповідно до статті 99 Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України та цінової стабільності.
Стаття 6. Основна функція
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотримання стабільності  банківської системи,   а  також,   у  межах  своїх  повноважень, цінової стабільності.
Стаття 7. Інші функції
Національний банк виконує такі функції:
1)      відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад   грошово-кредитної   політики   визначає   та   проводить   грошові кредитну політику;
2)      монополько здійснює емісію національної валюти України та її обіг;
3)      виступає   кредитором   останньої  інстанції  для   банків   і   організовує систему рефінансування;
4)      встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майнм,
5)      організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
6)      визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;
7)      визначає    напрями    розвитку    сучасних    електронних    банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних    засобів,    платіжних    систем,    автоматизації    банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
8)      здійснює банківське регулювання та нагляд;
9)      веде   Державний   реєстр   банків,   здійснює   ліцензування   банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;
10)    веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;
11)    здійснює   сертифікацію   аудиторів,    які   проводитимуть   аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку;
12)    складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;
13)    представляє  інтереси України  в  центральних  банках  інших  держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;
14)    здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне    регулювання,    визначає    порядок    здійснення    операцій    в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;
15)    забезпечує   накопичення   та   зберігання   золотовалютних   резервів   та здійснення операцій з ними та банківськими металами;
16)    аналізує  стан  грошово-кредитних,  фінансових,   цінових  та   валютних відносин;
17)    організує    інкасацію   та    перевезення    банкнот   і    монет   та    інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;
18)    реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку;
19)    бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;
20)    визначає особливості функціонування банківської системи України  в разі    введення    воєнного    стану   чи    особливого    періоду,    здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку;
21)    здійснює   інші   функції  у   фінансово-кредитній   сфері   в   межах   своєї компетенції, визначеної законом.

Отже, Національний банк відповідає не тільки за стабільність гривні щодо іноземних валют, а й за стабільність споживчих цін, що надзвичайно важливо для підвищення життєвого рівня населення. Центральний банк, посилаючись на Конституцію, повинен підтримувати економічну політику уряду, доки вона не суперечитиме забезпеченню стабільності грошової одиниці.
Умовно сферу дій НБУ можна поділити на дві частини:
1)  економічна політика країни й уряду в цілому (участь у розробках, обговоренні та реалізації економічної політики і програм уряду);
2)  сфера безпосередньої діяльності  банку:  гроші,  кредит,  капітал, цінні папери, іноземна валюта та інші цінності.
У Законі "Про Національний банк України" фіксується, що у сфері своєї безпосередньої діяльності банк наділений повною незалежністю. Стаття 53, зокрема, проголошує: "Не допускаються втручання органів законодавчої та виконавчої влади або їх посадових осіб у виконання функцій і повноважень Ради Національного банку чи Правління Національного банку". Це изначає, що будь-який орган державної влади, законодавчої чи виконавчої, не має права давати вказівки обов'язкового характеру центральному банку держави. Вплив на нього має тільки Закон.
Важливо також відзначити, що Національному банку України відповідно до статті 93 Конституції надане право законодавчої ініціативи. Таке положення ще раз підкреслює незалежний статус Національного банку в системі органів влади нашої держави.
Важливість незалежності Національного банку особливо актуальна в Україні, оскільки грошово-кредитна політика останнього протягом 1992-1995 рр. перебувала під значним впливом рішень органів виконавчої влади. Особливо це проявлялося у розмірах кредитів державним органам управління, які надавались в основному за рахунок емісії, що підривало монетарні спроби Національного банку до стабілізації.
Національний банк не може бути ані урядовим, ані президентським банком, а повинен готувати монетарні та фінансові плани відповідно до національного економічного плану. Лише в цьому випадку можна створити інституційний механізм управління монетарною сферою з єдиним центральним банком, єдиною грошово-кредитною політикою та дієвою системою монетарного контролю захисту національної валюти.
Проте автономія центрального банку не означає відсутність співробітництва між центральним банком, урядом і парламентом, а також іншими державними органами. Ці інституції повинні погоджувати між собою економічні дії і політику, яку вони проводять у країні. Особливо це стосується економічної програми уряду, бюджету, що ним розробляється і схвалюється парламентом, та принципів грошово-кредитної політики, які розробляє центральний банк.
Незалежність Національного банку полягає в тому, що НБУ відповідно до основ бюджетної, економічної політики формує грошово-кредитну політику. Економічну і фінансову політику розробляє уряд, а парламент затверджує її. Національний банк, отримавши документи, що визначають економічну і фінансову політику, самостійно (у межах затвердженої парламентом фінансової політики уряду) розробляє відповідну монетарну політику і специфічні фінансові інструменти, які б забезпечили якісне виконання політики, прийнятої парламентом. Верховна Рада не втручається у розробку монетарної політики і не затверджує її. Це завдання лише центрального банку. Національний банк повинен підтримувати економічну програму уряду доти, доки вона не суперечитиме виконанню основної функції українського центрального банку - забезпечення стабільності власної грошової одиниці (стаття 99 Конституції України).
Виведення центральних банків з-під контролю виконавчої влади вимагається і відповідно до маастрихтських угод. Україна, яка стала 37-м членом Ради Європи, повинна розробляти свої закони таким чином, щоб вони були сумісними з принципами Угоди про створення Євросоюзу, оскільки стратегічною метою України повинно бути входження до цієї організації.


 

You have no rights to post comments