Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Страхування майна від протиправних дій третіх осіб

Страхування майна від протиправних дій третіх осіб
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Страхування майна від протиправних дій третіх осіб

Страховий захист надається від ушкодження, чи втрати загибелі майна внаслідок протиправних дії третіх лип. Під протиправними діями третіх осіб розуміються будь-які протиправні навмисні і необережні дії третіх осіб, що за-подіяли збиток майновим інтересам страхувальника. Об'ємне поняття "проти-правні   дії   третіх   осіб"   включає   хуліганські дії, крадіжки, грабежі, розбій, у тому числі вандалізм і навмисне або необережне знищення (ушкодження) майна і т.п.
Поняття "протиправні дії третіх осіб" звичайно докладно розкривається в правилах страхування.
Крадіжка - таємне розкрадання чужого майна.
Крадіжка з проникненням — таимое розкрадання чужого майна з прони-кненням у житло, приміщення пли інше сховище.
Грабіж — відкрите розкрадання чужого майна.
Грабіж  із   проникненням - відкрите  розкрадання  чужого майна з про-никненням у житло, чи приміщення інше сховище. Грабіж може бути з'єднаний з насильством, не небезпечним для життя і здоров'я потерпілого особи.
Розбій — напад з метою розкрадання чужою майна, з'єднане з насильст-вом, небезпечним для життя і здоров'я потерпевшею, чи з погрозою застосування такого насильства.
Однак слід зазначити, що багато страховиків з метою обмеження ризику звужують перелік дій третіх лип, збиток від який підлягає відшкодуванню. Збиток, що виник унаслідок можливих інших дій третіх осіб, страховиком не відшкодовується.
Багато страховиків навіть не включають у правила і договори страхування об'ємне визначення ризику ("протиправні дії третіх осіб"), а оперують більш вузькими визначеннями ризику, що виходить від третіх осіб.
Укладаючи договір страхування, варто знати, що якщо в правилах (дого-ворі) страхування мається визначення ризику, що дозволяє віднести до страхо-вого випадку тільки строго визначені події (дії), та подія, що заподіяла збиток, (дія), що не підпадає під таке визначення, не є страховим випадком, навіть якщо воно має всі ознаки подібного з визначенням ризику загальновживаного поняття. Наприклад, якщо в договорі зазначений ризик "крадіжка з проникненням", те збиток від крадіжки без проникнення (т.с.от таємного розкрадання майна без ознак проникнення в житло, приміщення або інше сховище) не буде страховим випадком.
При страхуванні майна часте звертання до ризиків "крадіжка з проник-ненням", "грабіж у межах території страхування" і т.п. зрозуміло: страхові до-говори укладаються у відношенні майна, що знаходиться на визначеній терито-рії, у зазначених приміщеннях, спорудженнях і т.п. Перебування майна в строго визначеному місці (часто називаному   територією   страхування)   дозволяє   страховику оцінити ступінь ризику і згідне з цим установити розмір страхової   премії,   проводити   превентивні   заходи і т. д. Однак майно може бути за-страховано і без указівки території страхування,  хоча  це буває значно рідше і, як правило, стосується страхування майна, що часто піддається   транспортуванню   (наприклад,   реквізит   і інше майно в кіновиробництві, театрах і т.п., особисті речі, одяг і т.д.).
Часто в правилах страхування передбачається ризик "грабежу під час пе-ревезення".
При грабежі під час перевезення застрахованого майна до чи місця від місця страхування до страхувальника прирівнюються особи, що здійснюють з його доручення таке перевезення. Це положення, однак, не поширюється на перевезення, здійснювані по договорах професійними перевізниками вантажів, цінностей і чи готівки інкасаторами, що не працюють у страхувальника.
Страхове відшкодування не виплачується, якщо застрахованому майну нанесений збиток унаслідок дій осіб, що проживають спільно зі страхувальни-ком і ведуть з ним спільне господарство, чи якщо грабіж зроблений під час пе-ревезення особами, яким доручено здійснити перевезення.
Якщо договором страхування передбачене спеціальне страхування осо-бистого майна осіб, що працюють у страхувальника, таке страхування поши-рюється тільки на предмети, що ці особи звичайно використовують при вико-нанні своїх службових обов'язків. Страховому захисту звичайно не підлягають готівка, цінні папери і кошти транспорту, що належать особам, що працюють у страхувальника.
Страхувальник зобов'язаний виконувати передбачені законом, іншими нормативними чи актами договором страхування правила охорони майна і збе-реження цінностей; у неробочий час забезпечувати закриття застрахованих приміщень і сховищ, а в місцях збереження цінностей приймати всі міри без-пеки, передбачені нормативними чи актами договором страхування.
При настанні страхового випадку страхувальник зобов'язаний негайно сповістити про подію відповідні органи внутрішніх справ і передати їм список викраденого майна.
Якщо втрачене в результаті страхового випадку майно повернуте страху-вальнику в неушкодженому стані до виплати страховиком страхового відшко-дування, страхове відшкодування не виплачується. У тому випадку, якщо майно повернуте страхувальнику в неушкодженому стані після виплати страхового відшкодування, страхувальник зобов'язаний повернути страховику отриману об м його суму цілком.


 

You have no rights to post comments