Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Страхування від нещасливих випадків

Страхування від нещасливих випадків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Страхування від нещасливих випадків

Страхування від нещасливих випадків забезпечує страхування ризику то-го, що визначена особа фізично постраждає від несчастною случаючи. Проана-лізуємо поняття нещасливого випадку стосовно страхування, добір і тарифіка-цію ризиків, надані чи гарантії забезпечення, різновиди страхування нещасливих випадків, застосовувані в закордонному страхуванні.
Під нещасливим випадком розуміємося фізичне ушкодження, наслідком якого є тимчасова інвалідність, постійна чи інвалідність смерть.
Договір укладається на підставі письменною заяви клієнта про страху-вання від нещасливого випадку. Критерії добору нещасливих випадків: суб'єк-тивний ризик, професії, вік і ін.
Необхідно також мати у виді, що обличчя, що укладають договір про страхування від нещасливих випадковий, мають в основному соціальний статус вище за середнє, ведуть більш активний спосіб життя, чим представники сере-днього класу, подорожують чаші середньостатистичного жителя й у цілому піддаються більшої імовірності нещасливого випадку, що зрештою і приводить до висновку договору про страхування від нещасливих випадків. Що ж стосу-ється суб'єктивного ризику, те страхові компанії не схильні приймати клопо-тання від осіб:
•    ходатайствующих про дуже високі страхові суми;
• інші поліси цієї ж, що має, чи іншої страхової компанії, у зв'язку з тим, що підсумкова страхова сума буде дуже великою;
•    имеющих несприятливе матеріальне становище;
• разів, що попадали в нещасливі випадки трохи, за відносно короткий період.
Професія. Це найважливіший критерій добору ризику н страхуванні від нещасливих випадків і, без сумніву, що вирішує. Укажемо деякі види профе-сійної діяльності, що не приймаються до страхування на звичайних умовах. До них відносяться взрывники, артисти цирку, водолази, верхолази монтажники.
Здоров'я — важливий критерій добору ризику в страхуванні від нещас-ливих випадків, що включає попередній медичний огляд у спірних і неясних випадках. Необхідно приймати в увагу ті чи захворювання фізичні дефекти, що:
•    сприяють виникненню несчастною случаючи;
•    продовжують період видужання;
•    збільшують витрати на лікування;
• утрудняють визначення факту настання страхового випадку (де закін-чується хвороба, а де починається нещасливий випадок).
Вік. Ризик нещасливого випадку збільшується разом з віком, в основному через утрату рефлексів і рухливості і що є найбільш важливим, при настанні страхового випадку процес відновлення триває набагато довше. Однак більш старшому віку присуща велика обережність і менша схильність ризику, що безсумнівно є позитивним чинником.
Страхові компанії схильні встановлювати норму прийняття ризику, зви-чайно обмежуючи граничний вік страхувальника 65 роками, зм'якшуючи цей пункт умовою, що якщо фізична особа вже була застрахована раніш, те страху-вання можна продовжити до 70—75 років.
Крім уже розглянутих критеріїв добору ризиків, страхові компанії вико-ристовують також інші фактори, наприклад, заняття спортом і інші захоплення застрахованого.
Тарифікація. Основним критерієм тарифікації в страхуванні від нещас-ливих випадків є професія. Інші критерії тарифікації, використовувані більшістю страхових компаній, доповнюють його. 'Це заняття спортом, водіння  мотоцикла і т.д.        
Однак останнім часом колишня значимість професійного критерію суспі-льно зменшилася, хоча при цьому він як і раніше відіграє важливу роль у зага-льній оцінці ризику. Професійний фактор трохи утратив своє значення в зв'язку з двома явищами:
• поліпшенням коштів захисту і профілактики від нещасливих випадковий на робочому місці;
•    збільшенням    шляхово-транспортного    і    спортивного ризиків.
Кожна страхова компанія складає на основі класифікації ризику список професій, що представляють особливу небезпеку стосовно імовірності нещас-ливих випадків.
Раніше існувало від 12 до 16 класів ризику в одному тарифі нещасливих випадків. Сьогодні кількість класів ризику значно зменшилося. Останнє дослі-дження поданому питанню показало, що чотирьох класів ризику цілком доста-тньо для необхідної оцінки ризику різних професій. Страхові компанії мають звичай докладний диференціювати різні професії.
Для визначення класу ризику, якому піддається кандидат на страхування, останній зобов'язаний докладно описати свою професію і її особливості, оскі-льки професії, що споконвічно мають одна назва, можуть мати різний ступінь ризику. Якщо особа працює більш ніж по одній спеціальності, його ризик оці-нюється трохи вище, чим зазначено в тарифі. Визначивши ступінь ризику, варто звернутися до тарифів премій для визначення їхній відповідного рівня в кожнім конкретному випадку. Групове, чи колективне, страхування від нещасливих випадків можна тарифікувати по індивідуальних тарифах, внеся потім відповідні зміни в зв'язку з кількістю застрахованих.
Страхування від нещасливих випадків власників особистого транспорту також має власний тариф.
Страхові виплати. Страхування від нещасливих випадків може гаран-тувати всі чи деякі з наступних виплат:
•    виплата всієї страхової суми (капіталу) у випадку смерті;
• виплата частини капіталу у випадку настання постійної непрацездатності (інвалідності);
• виплата встановленої щоденної суми у випадку тимчасової непрацезда-тності;
•    оплата необхідної чи зробленої медичної допомоги.
Якщо наслідком нещасливого випадку є смерть застрахованого, то страховик виплачує одержувачу страхову суму в повному обсязі. Страховики визначають максимальний проміжок часу між датою нещасливого випадку і смертю, у випадку перевищення цього терміну смерть уже не вважається стра-ховим випадком; проте, необхідно мати у виді, що чим більше призначений термін, тим сутужніше встановити зв'язок між смертю і нещасливим випадком. Якщо внаслідок цього ж страхового випадку в цей же період застрахованому було виплачене відшкодування на випадок повної чи часткової інвалідності, то воно враховується при виплатах на випадок смерті.
Якщо внаслідок нещасливого випадку застрахований одержує постійну інвалідність, то страховик виплачує загальну чи часткову страхову суму, що відповідає даної гарантії. Під повною інвалідністю ми розуміємо фізичні чи функціональні втрати, що наносять застрахованому непоправний збиток. Роз-різняються два види постійної інвалідності: загальна і часткова.
Постійна загальна інвалідність — це невиліковна розумова неповно-цінність, повна сліпота, повний параліч, не чи втрата неможливість дії обома руками, обома не мі, обома ступнями, будь-яке інше ушкодження, що влекет за собою повну й абсолютну непридатність для кожного і робіт. Відшкодування в даному випадку буде дорівнювати 100% страхової суми.
Якщо інвалідність не є повної відповідно до попереднього визначенням, але є часткової постійно, то страховик виплачує відшкодування в розмірі про-центного відношення, що відповідає класу інвалідності, від страхової суми, га-рантованої на випадок постійної про інвалідність. Процентне відношення вка-зується в таблицях класу чи інвалідності змісти і полісі. Крім переліку процен-тного відношення відшкодування на випадок часткової інвалідності, страхові компанії включають у свої поліси страхуванні від нещасливих випадків деякі пункти, що підкреслюють відношення до виплати у випадку інвалідності серед них виділяються:
• ушкодження, не зазначені в переліку, що оцінюються за аналогією з ін-шими травмами, включеними в нього;
• загальна сума декількох часткових інвалідностей. нанесених одним не-щасливим випадком, що не може перевищувати 100% страхової суми, призна-ченої для даного виду гарантій;
• погіршення психическою чи нервною стани може бути враховано лише тоді, коли воно є прямим наслідком фізичних травм нервової системи;
• якщо застрахований кмину, це повиннео включать відповідні статті пе-реліку;
• відшкодування визначається незалежно від віку і професії застрахован-ною.
Інвалідності, не позначені в  таблиці, повинні відшкодовані пропорційно їхньої ваги відповідно до даних випадків. Недієздатність якої-небудь чи кінцівки органа прирівнюйся до його втрати.
Під тимчасовою інвалідністю розуміються будь-які травми; які в плині Визначеного періоду часу перешкоджають застрахованому виконувати нею звичні обов'язки у випадку, якщо застрахований не наймається яким-небудь визначеним видом діяльності. Період тимчасової інвалідності вважається закінченим з того моменту, коли застрахований зможе самостійно залишати свій будинок. Відшкодування, виплачуване страховиком по цій гара-нтії, — це щоденна сума протягом тривалості інвалідності з обмеженим термі-ном, звичайно до одного року. Страхувальник зобов'язаний визначити цю що-денну суму. Вона повинна відповідати доходам, що страхувальник перестане одержувати в зв'язку зі своєю недієздатністю, чи тій сумі, що він повинний буде виплатити іншій особі для відшкодування збитку.
Оплата медичної допомоги. За допомогою висновку даної гарантії страховик гарантує оплату витрат на медичне обслуговування, потребовавшихся застрахованому внаслідок нещасливого випадку. Існує максимальний термін його дії — звичайно один рік, починаючи з дати нещасливого випадку і закін-чуючи останнім числом, коли застрахований одержує відшкодування витрат, викликаних нещасливим випадком. Укажемо різні види витрат, що входять до складу медичного обслуговування й оплачувані страховиком:
•    на госпіталізацію;
•    на лікування;
•    на клінічне дослідження;
•    на перевезення хворого спеціальним автотранспортом;
• на придбання й імплантацію першого ортопедичного, зубного, оптич-ного, слухового протеза, необхідного застрахований у відповідності 'з розпо-рядженням лікаря;
• на прокат допоміжних коштів (милиці, інвалідні коляски та інші пред-мети), необхідних застрахованому, відповідно до розпорядження лікаря;
•    на фізичну реабілітацію, фізіотерапію і т.п.;
•    на ліка;
•    на додаткові аналізи, рентгенівське дослідження і т.п. ,
Вартісні обмеження по оплаті медичної допомоги визначає в будь-якому випадку страхувальник, оскільки в даній ситуації він має право вибору різних можливостей, наданих йому страховиком.
В даний час страховики звичайно надають різні комбінації даної гарантії, у яких, з одного боку, визначається максимальний розмір відшкодування нещас-ливого випадку, а з іншого боку — обмежується максимальний розмір щоденних витрат на госпіталізацію і клінічне обслуговування. Наприклад, комбінація може бути такий: максимальний розмір відшкодування дорівнює 5 тис. грн., з обме-женням щоденних витрат на госпіталізацію і клінічне обслуговування і розмірі 50 грн. При виборі цього варіанта застрахований має вільний набір лікуючого лікаря і медичного стаціонару.
Оплата медичних витрат страхувальнику провадиться незалежно від ви-плат страхового відшкодування на випадок чи смерті повної інвалідності.
Страховик не оплачує медичні витрати страхувальнику, якщо будуть установлені наступні факти:
— нечесність застрахованого чи те, що тілесне ушкодження нанесене їм самим, за винятком тою случаючи, коли збиток нанесений щоб уникнути більшої шкоди;
—    ушкодження отримані:
•    у ході збор і чи демонстрацій у результаті страйків;
•    у ході збройних зіткнень (незалежно від чи оголошення не оголо-шення війни);
•    у ході заколотів, народних повстань, у результаті тероризму;
•    у результаті дії збройних сил у мирний час;
•    у результаті повені, виверження вулкана, урагану, обвалу, затоп-лення, руху земної кори й у цілому будь-якого іншого атмосферного, метеоро-логічного, геологічного явища екстреного характеру;
•    у результаті падіння метеоритів;
•    у результаті ядерної реакції, чи радіації радіоактивного зараження;
•    у результаті харчової інтоксикації;
•    у результаті травми внаслідок хірургічного втручання;
•    у результаті інфекційної хвороби (малярія, болотна лихоманка, жо-вта лихоманка), запаморочення, непритомності, епілепсії, хвороб, причиною яких є будь-як вид утрати чи свідомості розумових здібностей, за винятком тих ситуацій, коли вони є наслідком нещасливого випадку.


 

You have no rights to post comments