Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Ощадне страхування

Ощадне страхування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ощадне страхування

У закордонній практиці страхування на випадок життя, називане також ощадним, — це таке страхування, по якому страховик в обмін на сплату премій зобов'язується виплатити чи капітал ренту одержувачу, яким звичайно є сам застрахований, якщо останній доживе до указанно чи терміну віку.
Ризик, що   покривається даним  ощадним  страхуванням, — це винятково тривалість життя застрахованого з урахуванням фактора можливого зменшення доходів, що привносить із собою похилий вік.
В ощадному страхуванні не обов'язкові ні медичне обстеження, ні заява про стан здоров'я застрахованого. Вибір — чи страхуватися ні — здійснюється самим застрахованої, оскільки особі з поганим станом здоров'я страхуватися невигідно.
Основні різновиди ощадного страхування:
•   страхування з уповільненою виплатою капіталу без повернення премій;
•    страхування капіталу з уповільненою виплатою і поверненням премій;
•    страхування з негайною довічною рентою;
• страхування з уповільненою виплатою довічної ренти.
Страхування з уповільненою виплатою. Вважається, що страхування є уповільненим, коли виплата страхової суми провадиться починаючи з якої-небудь майбутньої дати, по прошествии визначеного періоду. За допомогою уповільненого страхування капіталу страховик зобов'язується виплатити одер-жувачу страхову суму, якщо застрахований доживе до числа, зазначеного як за-кінчення страхування.
Премії сплачуються страхувальником протягом усього терміну чи стра-хування до дня смерті застрахованого. Існують два різновиди страхування з уповільненою  виплатою капіталу:
•    с відшкодуванням премій;
•    без відшкодування премій.
У страхуванні з уповільненою виплатою капіталу без відшкодування премій сплачені премії залишаються в розпорядженні страховика, якщо за-страхований умирає до закінчення терміну страхування. Цей вид страхування є чисто ощадним, оскільки його ціль — нагромадження на старість застрахован-ною.
У страхуванні з уповільненою виплатою капіталу з відшкодуванням премій сплачені премії виплачуються одержувачу, якщо застрахований умирає до закінчення терміну дії договору.
Страхування ренти. Рента — це серія регулярних виплат через визна-чені проміжки часу. За допомогою висновку страхування ренти звичайно праг-нуть забезпечити виплату визначених сум у тих випадках, коли застрахований живе довше віку, указанною в договорі. У залежності від моменту, після якого починаються виплати, ренти поділяється на негайні й уповільнені. Однак мо-жуть існувати численні варіації і комбінації рент у залежності від інших харак-теристик, таких, як форма виплати ренти, тривалість виплат.
Цей вид страхування завжди укладається на основі сплати одноразової премії, оскільки рента починає виплачуватися негайно, і страхувальник корис-тається правом викупу.
Негайна довічна рента — це страхування, зручне для осіб похилого віку, що хотіли б укласти капітал для забезпечення залишку своїх днів. За допомогою страхування страховик гарантує виплату постійної ренти, звичайно самому за-страхований, після закінчення визначеного терміну, до самої смерті. Рента може бути щорічної, щоквартальної, по чи півріччях щомісячної. Премії сплачуються до кінця визначеного чи періоду до смерті застрахованого, якщо вона відбу-деться раніш. Існують два різновиди уповільненої довічної ренти: без відшко-дування премій і з відшкодуванням премій. При страхуванні уповільненої ренти з відшкодуванням премій, якщо застрахований умирає до закінчення визначе-ного терміну, страховик повертає сплачені премії одержувачу. Цей різновид страхування користається гарантованими правами й у дійсності є змішаним страхуванням, у якому сполучаються виплати як на випадок життя, так і на ви-падок смерті. При страхуванні ренти без відшкодування премій, якщо застра-хований умирає до закінчення визначеного терміну, страхування вважається анульованим і премії залишаються в розпорядженні страховика.
Страхування з уповільненою виплатою ренти — це вид страхування, зручний для осіб, що піклуються про додаткове пенсійне забезпечення. Він служить доповненням до соціального страхування.
Страхові компанії використовують даний різновид страхування на випа-док пенсії. Цей різновид у дійсності є страхуванням з уповільненою виплатою чи капіталу ренти, з відшкодуванням чи премій без нього у випадку смерті застра-хованого. Розглянемо коротко частий випадок страхування з виплатою ренти, називаною житловою рентою.
Житлова рента — це операція але страхуванню, що укладається в тім, що страхова компанія й обмін на нерухоме майно гарантує виплату довічної ренти власнику, дозволяючи йому користатися нею до самої смерті. За допомогою цього виду страхування одержувач ренти зменшує свої витрати на зміст неру-хомого майна. Вартість майна мінус вартість його використання дорівнює од-норазової премії, але якої виплачується рента, звичайно довічно.
Ощадне страхування, чи страхування на випадок життя, може бути, до-повнено пенсійним.
Пенсійне страхування  - це страхування приватного резерву виплатами з нього у формі чи капіталу ренти у випадку, якщо відбувається одна з наступних ситуацій: вихід на пенсію; повна чи часткова інвалідність; смерть. Але пенсійне страхування не може замінити обов'язкове соціальне пенсійне страхування.
Пенсійне страхування можна класифікувати по різних ознаках. Укажемо найбільше що часто зустрічається за рубежем класифікацію пенсионною стра-хування.
По зв'язку між учасниками:
• ініціатором є підприємство, що влаштовує це страхування для своїх службовців. Фінансування здійснюється за рахунок підприємців і службовців;
• ініціатором є асоціація, корпорація, колектив, а учасниками - їхні члени. Фінансування здійснюється за рахунок учасників;
• ініціатором є фінансова компанія. Учасником може бути будь-як особа, за винятком компанії ініціатора, що служить, і їхніх прямих родичів. Фінансовано здійснюється за рахунок з учасниками.
По узятим на себе зобов'язанням:
• відомий чи капітал рента, що збираються одержати, але невідома його загальна вартість;
• відома загальна вартість внесків, але підсумкові виплати оцінюються не відразу.


 

You have no rights to post comments