Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Страхування на випадок смерті

Страхування на випадок смерті
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Страхування на випадок смерті

Страхування життя на випадок смерті відноситься до числа видів особи-стого страхування. Найбільше часто використовувані різновиди його:
•    тимчасове страхування;
•    довічне страхування;
•    амортизаційне страхування;
•    страхування капіталу і ренти у випадку виживання.
Ризик, що покривається цими видами страхування, — це смерть застра-хованого з будь-якої причини (хвороба, чи травма нещасливий випадок).
Тимчасове страхування. При тимчасовому страхуванні страхова сума виплачується одержувачу відразу після смерті застрахованого, якщо смерть на-стає протягом терміну, зазначеного як термін дії договору. Страховик виплачує всю страхову суму тільки у випадку смерті застрахованого протягом дії дого-вору. У противному випадку, тобто якщо застрахований доживає до терміну за-кінчення договору, ніякий капітал не виплачується, а сплачені премії залиша-ються в розпорядженні страховика.
Приведемо основні характеристики тимчасового страхування:
• вартість його значно нижче, що дозволяє укладати договори на більш високі страхові суми в зв'язку з тим, що страховик не виплачує страховий капі-тал, якщо застрахований доживе до закінчення договору;
• договір укладається в основному при віці застрахованого до 65—70 років, причому обмежується число полісів для застрахованих, вік яких наближається до цього рівня;
• указується контрактація цього виду страхування щоб гарантувати ска-сування боргу, якщо боржник умре раніш  закінчення терміну дії договору.
Види тимчасового страхування:
•    с постійними премією і капіталом;
•    с постійно збільшується капіталом;
•    с постійно зменшуваним капіталом;
•    поновлюване;
•    с відшкодуванням премій.
В тимчасовому страхуванні життя з постійними премією і капіта-лом страхова компанія підраховує ризику, що відповідають усієї тривалості страхування виводячи середню, чи вирівняну, премію, що і підтримується по-стійно. Так, вирівняна премія, що платить страхувальник у перші роки страху-вання, віковому піку (можливості, смерті зростає разом з віком застрахованого), буде більше премії ризику до визначеного моменту, після якого це відношення зміниться в зворотну сторону. У плині декількох років утвориться деякий
В тимчасовому страхуванні зі зменшуваним капіталом страхова сума зменшується щорічно на основі загальної суми, розділеної на кількість років, у плині яких діє договір про страхування. Премія буде постійної, якщо термін її сплати менше тривалості страхування. Даний вид тимчасового страхування до-зволяє уникати оплати кредитів у випадку смерті застрахованною боржника.
В тимчасовому страхуванні з капіталом, що збільшується, страхова сума  збільшується щорічно на основі угоди, а премії можуть бути як постійним, так і зростаючими.
В тимчасовому поновлюваному страхуванні страхова сума постійна, а премія збільшується в кожен момент поновлення в залежності від віку, досяг-нутого застрахованим, оскільки цей вид страхування за визначений термін, але з можливістю поновлення в обмежений проміжок часу. 'Це значить, що страху-вальник може відновити страхування наприкінці обраного періоду без необ-хідності проходити медичний огляд.
Можливість поновлення страхування без медичного огляду створює деяку безальтернативность для страхових компаній, що буде підсилюватися разом з віком застрахованого. Це може викликати можливість відмовлення від страху-вання застрахованих, у яких немає проблем зі здоров'ям, у той час як обтяжені ризики, навпроти, будуть відновлятися, незважаючи на зростаючі премії. У зв'язку з цим звичайно практикується обмеження числа поновлення, що дозволяє знизити кількість договорів страхування осіб у віці старше 65 років.
Найбільш прийнятна форма тимчасового страхування — щорічно поно-влювана. Означає тимчасове страхування долею на один рік, що автоматично відновляється на наступний річний період без необхідності медичного огляду.
При тимчасовому страхуванні з відшкодуванням премій, якщо (стра-хованный доживає до закінчення договору, йому виплачується сума, рівна су-марній величині премій, сплатних протягом усього терміну дії договору. Цей різновид страхування має велику комерційну привабливість, оскільки в момент продажу договору існує дуже вагомий аргумент — повернення всієї страхової премії випадку дожиття застрахованого до моменту закінчення договору.


 

You have no rights to post comments