Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Договір страхування життя

Договір страхування життя
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Договір страхування життя

Договір страхування життя обумовлює які зобов'язується зробити стра-ховик. Він також регулює  права й обов'язки страхувальника, як і інших осіб, що  можуть бути об'єктами прав і обов'язків, що випливають з договору  про стра-хування. Ці особи — застрахований і одержувач
Суб'єкти договору страхування життя. У договір страхування життя можуть бути включені   крім страхової компанії і страхувальника дві інших особи: застрахований і одержувач.
Страхувальник — особа, що укладає і підписує договір про страхування зі страховиком, бере на себе виконання всіх зобов'язань, визначених договором. Це той, хто підписує договір, платить премію, тобто купує страховий поліс.
Застрахований за договором про страхування життя — фізична особа, про страхування життя якого укладається договір. Це людина, чиє життя підда-ється ризику. У більшості операцій по страхуванню страхувальник і застрахо-ваний звичайно є тим самим особою. У тих випадках, коли збігу не відбувається, застрахований також повинний підписати поліс при страхуванні на випадок смерті, підтверджуючи в такий спосіб письмово своя згода на висновок договору про страхування його власного життя.
Одержувач страхової суми — фізична особа, призначена для одержання страхової суми, якщо відбудеться страховий випадок зі страхувальником (за-страхованою особою).
Заява про прийом на страхування — документ (формуляр), складений страховиком і заповнений майбутнім страхувальником. Заява містить основні вихідні дані:
•    вид страхування;
•    додаткові гарантії;
•    страхову суму;
•    термін страхування;
•    періодичність сплати страхових премій;
•    дату вступу договору страхування в силу.
Страховий поліс — найважливіший документ договору про страхування життя, оскільки є доказом його існування і розкриває зміст, а також регулює відносини між сторонами контракту, містить права й обов'язки обох сторін. За допомогою цього документа закріплюються умови договору страхування. Поліс повинний бути підписаний страхувальником і застрахованим (якщо він є і є дієздатною особою) і страховиком.
Поліс містить приватні, загальні і спеціальні умови. Як мінімум він по-винний включати приватні умови, у числі яких:
•    ім'я і прізвище страхувальника (застрахованого), інші зведення (підлога,    вік,   професія,    соціальний   статус і ін.);
•    страхова сума (капіталізація внесків з разовою виплатою і/чи страхова рента);
•    загальна сума премій;
•   термін платежу;
•    місце і форма оплати;
•    тривалість дії договору.
Страхові виплати. Одержавши необхідні документи по факті страхового випадку, страхова компанія в мінімальний термін повинна виплатити страхову суму виходячи з умов договору страхування.
Розглянемо добір ризиків при операції, що у кожнім конкретному ви-падку здійснює страхова компанія для рішення, чи приймаючи відкидаючи ри-зик, представлений до забезпечення, і керуючись при цьому власними критері-ями і нормами висновку договорів у страхуванні життя. Основним фактором добору ризиків є вік і стан здоров'я застрахованого. Існують і інші фактори, що приймаються  в  увагу  страховиком перед рішенням про чи прийняття не-прийнятті ризиків: професія, захоплення, моральні якості, матеріальні кошти, якими розташовує майбутній страхувальник.
Добір ризиків при страхуванні життя здійснюється різними способами в залежності від того, мова йде про страхування на випадок чи смерті на випадок життя. У страхуванні життя на випадок смерті добір здійснюється в основному за даними заяві про стан здоров'я і медичного огляду (огляду) майбутнього за-страхованих. Заява про стан здоров'я — це анкета, що містить докладні відповіді майбутнього застрахованого про перенесені інфекційні захворювання, опера-тивних хірургічних утручаннях, травмах і т.д. Аналізуючи заяву про стан здо-ров'я і результати медичного огляду людини, страховик з більшим ступенем вірогідності може оцінити ступінь ризику і прийняти рішення про висновок договору страхування.
Попередній медичний огляд, як правило, проводиться до висновку дого-ворів на дуже великі страхові суми, а також у випадках, коли є вагомі підстави думати, що майбутній страхувальник навмисно спотворює зведення про свій стан здоров'я при заповненні анкети, запропонованої страховиком.


 

You have no rights to post comments