Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Бюджетування на підприємстві - тести

Бюджетування на підприємстві - тести
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Бюджетування на підприємстві - тести

Тест 1. До основних характерних ознак бюджетування належать...
1)    короткостроковість;
2)    середньостроковість;
3)    високий рівень конкретизації;
4)    низький рівень конкретизації;
5)    тісна інтеграція з контролем та аналізом відхилень.
Тест 2. Які з наведених характеристик можна віднести до нуль-базис- бюджетування ?
1.    Метод може використовуватись при визначенні потреби в капіталу у разі заснування нового підприємства.
2.    В основі бюджетування лежать показники дияльності, зокрема показники потреби в капіталі та рівня витрат попередніх періодів.
3.    Цей спосіб, як правило, використовується за відносно стабільних обсягів виробнийтва та реалізації продукції.
4.    Інструментом бюджетування є фінансовий план.
5.    Бюджетні показники за цим способом розраховуються на основі нового обрахунку потреби в капіталі.
Тест 3. До типових часткових бюджетів можна віднести:
1)    плановий баланс;
2)    бюджет фонду оплати праці та нарахувань на неї;
3)    бюджет прибутків і збитків;
4)    бюджет матеріальних витрат;
5)    бюджет ліквідності.
Тест 4. До основних інструментів планування ліквідності належать:
1)    план прибутків і збитків;
2)    бюджет виробництва та реалізації продукції;
3)    нцль-базис-бюджетування;
4)    оперативний фінансовий план;
5)    бюджет робочого капіталу.
Тест 5. Основою для визначення потреби в капіталі в плановому еріоді є ...
1)    показник балансу звітного періоду;
2)    показники звіту про рух грошових коштів у звітному періоді;
3)    бюджет виробництва в плановому періоді;
4)    прибуток звітного періоду;
5)    обсяг власного капіталу підприємства.
Тест 6. На обсяги потреби підприємства в капіталі для фінансування інвестицій впливають такі фактори:
1)    форми розрахунків за готову продукцію;
2)    вартість модернізації існуючих основних засобів;
3)    вартість сировини та матеріалів;
4)    продуктивність обладнання;
5)    вартість монтажу обладнання.

Тест 7. Потреба підприємства в капіталі для фінансування оборотних активів дорівнює...
1)    величині витрат на виробництво та реалізацію продукції в плановому періоді;
2)    добутку середньоденних витрат на тривалість операційнрго циклу;
3)    сумі запасів на дату складання балансу;
4)    сумі запасів і дебіторської заборгованост на дату складання балансу;
5)    сумі оборотних активів на дату складання балансу.

Тест 8. Потреба в капіталі для фінансування виробничих запасів визначається такими чинниками:
1)    первісною вартістю запасів сировини, матеріалів тощо;
2)    вартістю зберігання сировини та матеріалів на складі;
3)    кількістю днів зберігання запасів на складі;
4)    строками оплати сировини та матеріалів;
5)    строками оплати готової продукції.

Тест 9. Золоте правило балансу вимагає...
1)    паралельності строків фінансування та інвестування;
2)    дотримання певних співвідношень між окремими статтями пасивів та активів;
3)    щоб основні засоби фінансувалися за рахунок власного капіталу та довгострокових позичок;
4)    дотримання певних співвідношень між окремими статтями пасиву;
5)    щоб довгострокові пасиви використовувалися не тільки для фінансування основних фондів, а й для довгострокових оборотних активів.

Тест 10. Правило фінансування, яке вимогає, щоб строки, на які мобілізуються фінансові ресурси, збігалися зі строками , на чкі вони вкладаються в реальні чи фінансові інвестиції, називається...
1)    золотм правилом фінансування;
2)    золотим банківським правилом;
3)    правилом вертикальної структури балансу;
4)    правилом узгодженості строків;
5)    золотим правилом балансу.

Тест 11. До правил, які характеризують горизонтальну структуру капіталу, належать:
1)    золотм правилом фінансування;
2)    золотим банківським правилом;
3)    правилом вертикальної структури балансу;
4)    правилом узгодженості строків;
5)    золотим правилом балансу.

Тест 12. Правило вертикальної структури балансу вимагає...
1)    щоб відношення власног капіталу до позичкового дорівнювало 1:1;
2)    щоб коефіцієнт заборгованості не перевищував 100%;
3)    щоб структура капіталу та структура активів були узгоджені між собою;
4)    дотримання певного співвіношення між власним та позичеовим капіталом підприємства, що залежить від галузевих та інших умов діяльності останнього;
5)    розрахунку двох показників: коефіцієнта фінансовой незалежності та коефіцієнта заборгованості.

Тест 13. Які з наведених висловлювань правильні ?
1.    З приростом заборгованості зростає рентабельність власного капіталу, якщо проценти за кредит меньші за рентабельність сукупного капіталу.
2.    Якщо рентабельність активів дорівнює процентам за кредит, то останні дорівнюють рентабельності власного капіталу.
3.    Рентабельність власного капіталу зростає разом з приростом коефіцієнта заборгованості, якщо проценти за кредит перевищуюь рентабельність власного капіталу.
4.    У разі негативного значення показника рентабельності активів, рентабельність власного капіталу буде завжди негативною.
5.    У разі позитивного значення показника рентабельності активів, рентабельність власного капіталу буде завжди позитивною.

Тест 14. До показників, які характеризують структуру капіталу підприємства, належать:
1)    відношення Cash-flow до позичкового капіталу;
2)    коефіцієнт заборгованості;
3)    коефіцієнт фінансовой незалежності;
4)    коефіцієнт покриття;
5)    робочий капітал.

Тест 15. До основних розділів фінансового плану (бюджету ліквідності) належать:
1)    грошові надходження;
2)    чистий прибуток;
3)    грошові видатки;
4)    собівартість реалізованої продукції;
5)    залишок (дефіцит) грошових коштів на кінець планового періоду.


 

You have no rights to post comments