Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фінансовий контролінг - Тесты

Фінансовий контролінг - Тесты
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансовий контролінг - Тесты

Тест 1. Оперативний фінансовий контролінг включає...
1)    бюджетний контролінг;
2)    систему раннього попередження та регулювання;
3)    довгострокове регулювання;
4)    складання буджету реалізації;
5)    визначення основних немонетарних фінансових цілей.

Тест 2. Система раннього попередження та реагування включає...
1)    визначення індикаторів раннього попередження;
2)    розрахунок граничних значень індикаторів і безпечних інтервалів їх зміни;
3)    бенчмаркінг;
4)    бюджетний контроль;
5)    бюджетуваня.

Тест 3. Основні функії контролінгу – це...
1)    залучення капіталу;
2)    інформаційне забезпечення та планування;
3)    контроль та координація;
4)    управління кредиторською та дебіторською заборгованістю;
5)    управління грошовими потоками.

Тест 4. Дискрімінантний аналіз...
1)    може бути однофакторним і багатофакторним;
2)    є методом прогнозування фінансових результатів;
3)    використовується у процесі прогнозування банкрутства
4)    використовується при розрахунку точки беззбитковості;
5)    є складовою АВС – аналізу.

Тест 5. Головним завданням стратегічного планування є...
1)    визначення стратегічних напрямків діяльності підприємства;
2)    бюджетування;
3)    розробка дерева цілей;
4)    аналіз відхилень;
5)    визначення горизонтів планування.

Тест 6. Система калькуляції затрат, яка гарантується на простому розрахунку показника покриття постійних затрат, називається...
1)    системою стандарт-костинг;
2)    системою обліку за нормативною собівартістю;
3)    одноступінчастою системою директ-костинг;
4)    калькуляцією за фактичною собівартістю;
5)    багатоступінчастою системою директ-костинг.
Тест 7. Маржинальний прибуток – це...
1)    те саме, що й звичайний прибуток підприємства до оподаткування;
2)    показник, який характеризує частину чистої виручки, що спрямовується на покриття умовно змінних витрат;
3)    прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства після оподаткування;
4)    прибуток від інвестицій за безризиковою процентною ставкою;
5)    показник, який характерихує частину виручки, що спрямовується на заміщення умовно постійних витрат і формування прибутку від реалізації.

Тест 8. Бечмаргінг – це ...
1)    внутрішній аналіз і порівняння показників діяльності різних структурних підрозділів одного підприємства;
2)    маркетинговий аналіз ринку;
3)    порівняльний аналіз продуктивності виробничих процесів та інших параметрів даного підприємства з аналогічними характеристиками підприємств-конкурентів;
4)    аналіз окремих процесів, функій, методів і технологій порівняно з підприємствами, які не є конкурентами даного підприємства;
5)    аналіз сильних і слабких місць на підприємстві.

Тест 9. АВС-аналіз застосовують при вирішенні таких основних завдань...
1)    оптимізація товарно-матеріальних запасів;
2)    розрахунок суми покриття;
3)    прогнозуваня банкрутства;
4)    виявлення резервів зниження затрат сировини, матеріалів;
5)    забезпечення координації системи буджетів на підприємстві.

Тест 10. До основних методів фінансового прогнозування на основі екстраполяції можна віднести...
1)    метод Дельфі;
2)    причинно-наслідковий аналіз;
3)    метод визначення ковзної середньої;
4)    стохастичне прогнозування;
5)    експоненціальне згладжування.


 

You have no rights to post comments