Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оцінка вартості підприємств - Тесты

Оцінка вартості підприємств - Тесты
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка вартості підприємств - Тесты

Тест 1. Які з наведених принципів належать до принципів оцінки вартості підприємства ?
1.    Принцип корисності.
2.    Принцип централізації.
3.    Принцип очікування.
4.    Принцип декомпозиції.
5.    Принцип ефективного використання.

Тест 2. Згідно з концепцією WACC на середньозважену вартість капіталу безпосередньо впливають такі чинники:
1)    структура капіталу;
2)    ставка податку на прибуток підприємства;
3)    величина необоротніх активів;
4)    показник абсолютної ліквідності;
5)    Cash-flow від фінансової діяльності підприємств.

Тест 3. У рамках дохідного підходу до оцінки вартості підприємства розрізняють такі методи:
1)    метод дисконтування грошових потоків;
2)    метнод порівняння транзакцій;
3)    оцінка бізнесу за ринковою ціною акцій;
4)    метод капіталізації доходів;
5)    метод витрат.

Тест 4. При оцінки вартості підприємства за методом дисконтування грошових потоків враховуються такі основні позиції:
1)    структура активів підприємства;
2)    середньозважена вартість капіталу;
3)    залишкова вартість підприємства у постпрогнозний період;
4)    балансова вартість майнових активів;
5)    ставка капіталізації.

Тест 5. Метод середньої оцінки вартості підприємства доцільно використовувати, якщо:
1)    доходи та чистий грошовий потік підприємства є приблизно однаовим;
2)    доходи та чистий грошовий потік підприємства змінюються зі стабільними темпами;
3)    ставка капіталізації та ставка дисконту однакові;
4)    вартість підприємства, розрахована методом капіталізації доходів, несуттєво відриізняється від позазника вартості, розрахованого на основі майнового підходу;
5)    вартість підприємства, розрахована методом капіталізації доходів, значною мірою відрізняється від позазника вартості, розрахованого на основі майнового підходу.

Тест 6. Відновна вартість майна – це...
1) вар    тість окремих об’єктів основних засобів, за якою вони були зараховані на баланс підприємства;
2) вар    тість відтворення основних засобів на дату оцінки з урахуванням індексації та затрат, пов’язаних з їх поліпшенням;
3) вартість, яка визначається множенням первісної вартості активів на коефіцієнт індексації;
4) різниця меж первісною вартістю майна та сумою зносу;
5) балансова вартість майна.

Тест 7. Метод порівняння продажів (транзакцій) грунтується на ...
1)    ринковій вартості підприємства;
2)    баланслвій вартості;
3)    залишковій вартості;
4)    капіталізованій вартості;
5)    відновній вартості.

Тест 8. Які з наведених висловлювань, що стосується методу капіталізації доходів, правельні ?
1.    Метод використовується при оцінці вартості підприємства як цілосного майнового комплексу та корпоративних прав підприємства.
2.    Метод доцільно застосовувати за стабільних доходів підприємства чи за стабільних темпів їх зміни.
3.    Метод базується на даних про залишкову вартість активів.
4.    За методу капіталізованої вартості дані про вартість, склад і структуру активів безпосередньо не впливають на оцінку.
5.    Капіталізована вартість доходів – це те саме, що і теперішня вартість Cash-flow.

Тест 9. Оцінка вартості корпоративних прав здійснюється в таких основних випадках:
1)    при оцінці вартості довгострокових фінансових вкладень підприємства, майно якого оцінюється;
2)    при оцінці вартості нематеріальних активів, які підлягають зносу;
3)    при оцінці вартості підприємства в цілому;
4)    у разі реорганізації при визначенні вартості майна, що пропонується як внесок до статутного капіталу новоствореного підприємства;
5)    у разі видачі кредиту під заставу корпоративних прав.


Тест 10. Як мультиплікатори зіставлення при оцінці вартості підприємства можуть використовуватися такі показники:
1)    відношення необоротних та оборотних активів;
2)    відношення ціни (корпоративних прав чи підприємства)до чистої виручки від реалізації;
3)    відношення ціни підприємства до операційного Cash-flow;
4)    відношення ціни до залишків коштів на розрахунковому рахунку;
5)    відношення ринкового курсу корпоративних прав до балансового.


 

You have no rights to post comments