Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Внутрішні джерела фінансування підприємств - Тесты

Внутрішні джерела фінансування підприємств - Тесты
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Внутрішні джерела фінансування підприємств - Тесты

Тест 1. Приховані резерви...
1)    відображаються у статті балансу “Додатковий капітал”;
2)    можуть формуватися в результаті поповнення забезпечень наступних витрат;
3)    це частина капіталу підприємства, яка жодним чином не відображена в його балансі;
4)    дорівнюють різниці між балансовою вартістю окремих майнових об’єктів підприємства та їх реальною (вищою) вартістю;
5)    утворюються у результаті заниження реалізаційних цін на продукцію.

Тест 2. Тезаврація прибутку – це ...
1)    розподіл чистого прибутку між власниками підприємства;
2)    спрямування чистого прибутку на формування власного капіталу підприємства;
3)    приховання прибутку;
4)    спрямування прибутку виключно на поповнення власних обігових коштів підприємства;
5)    реструкторизація активів.

Тест 3. До внутрішніх джерел фінансування підприємств належать ...
1)    емісійний дохід;
2)    кредиторська заборгованість за отриманими авансами;
3)    чистий прибуток;
4)    амортизаційні відрахування;
5)    забезпечення наступних витрат і платежів.

Тест 4. Операційний Cash-flow характеризує...
1)    величину чистих грошових потоків, які залишаються в роспорядженні підприємства в результаті основної діяльності;
2)    величину чистого прибутку підприємства;
3)    величину вхідних грошових потоків підприємства;
4)    обсяг реалізації продукції;
5)    величину чистого прибутку, амортизацію та приріст забезпечень.

Тест 5. Класичний показник  Cash-flow характеризує...
1)    здатність підприємства фінансувати інвестиції;
2)    структуру капіталу підприємства;
3)    можливості підприємства погашати фінансову заборгованість;
4)    наявність у підприємства робочого капіталу;
5)    наявність коштів на виплати дивідендів.

Тест 6. При розрахунку операційного Cash-flow прямим методом використовуються такі показники:
1)    чистий дохід від реалізації продукції;
2)    чистий прибуток від операційної діяльності;
3)    приріст чи зменьшення поточних зобов’язань, пов’язаних з операційною діяльністю;
4)    приріст чи зменьшення оборотних активів (крім грошових коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій);
5)    витрати, непов’язані з грошовими виплатами.
Тест 7. При розрахунку операційного Cash-flow непрямим методом слід враховувати такі показники:
1)    чисті доходи від операційної діяльності, пов’язані з надходженням грошових коштів;
2)    чистий прибуток від операційної діяльності;
3)    грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги тощо;
4)    приріст чи зменьшення оборотних активів (крім грошових коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій);
5)    витрати, непов’язані з грошовими виплатами.
Тест 8. При розрахунку Cash-flow  використовуються такі показники:
1)    величина операційного  Cash-flow;
2)    надходження власного капіталу;
3)    обсяг інвестицій у необоротні активи;
4)    доходи (збитки) від фінансової діяльності;
5)    доходи (збитки) від інвестиційної діяльності.

Тест 9. Які з наведених висловлювань, що характеризують Free Cash-flow, правельні ?
1.    Free Cash-flow показує залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства на кінець звітного періоду;
2.    Негативний Free Cash-flow показує потребу підприємства у зовнішньому фінансуванні інвестиційної та операційної діяльності;
3.    Залишок на реінвестованого  Cash-flow може бути використаний для виплати дивідендів;
4.    Free Cash-flow можна спрямовувати на викуп власних корпоративних прав;
5.    Free Cash-flow – це грошовий потік, який утворюється у резкльтаті дезінвестицій.

Тест 10. Які з наведених показників враховуються при визначенні чистого руху коштів (Cash-flow) від інвестицийної діяльності:
1.    Чистий рух коштів від операційної діяльності.
2.    Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій;
3.    Отримані дивіденди.
4.    Сплачені дивіденди.
5.    Грошові виплати на придбання необоротних активів.
Тест 11. Які з наведних показників враховуються при визначенні чистого руху коштів (Cash-flow) від фінансової діяльності ?
1.    Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності.
2.    Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій.
3.    Отримані дивіденди.
4.    Сплачені дивіденди.
5.    Грошові витрати на придбаня основних засобів.
Тест 12. Показник тривалості погашення заборгованості (з використанням  Cash-flow) розраховується...
1)    відношення Cash-flow (операційного) до обороту від реалізації продукції;
2)    відношення позичкового капіталу нетто до Cash-flow (операційний);
3)    відношення Cash-flow до заборгованості (нетто);
4)    діленням Cash-flow на величину чистих інвестицій;
5)    відношенням Cash-flow до власного капіталу.

Тест 14. Метою складання звіту про Cash-flow є надання користувачам фінансової звітності повної інформації про...
1)    доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період;
2)    зміни у складі активів і пасивів за звітний період;
3)    фінансовий стан підприємства на певну дату;
4)    рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
5)    зміни у власному капіталі за звітний період.

Тест 15. Чистий рух коштів (Cash-flow) по підприємстві за звітний період дорівнює ...
1)    залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду;
2)    сумі Cash-flow від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
3)    Free Cash-flow;
4)    Різниці між залишком грошових коштів на початок періоду та залишком грошових коштів на кінець періоду;
5)    Сумі вхідних грошових потоків по підприємству за звітний період.


 

You have no rights to post comments