Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Бюджетний баланс

Бюджетний баланс
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Бюджетний баланс

Бюджетний баланс – це проформа фінансової звітності, яка містить інформацію про майбутній стан підприємства, який очікується в результаті запланованих операцій.
Бюджетний баланс складається на підставі   балансу на початок бюджетного року, 
бюджетів витрат та     бюджету грошових коштів.
Залишкова вартість основних засобів визначена з урахуванням запланованого придбання обладнання на суму 375000 гривень та суми амортизації, відображеної в бюджетних виробничих накладних витрат, загальногосподарських витрат і витрат на збут (450000 + 72000 + 8000 = 530000). Отже, первісна вартість основних запасів на кінець року має бути 7075000 гривень (6700000 + 375000). А сума зносу – 1730000 (1200000 + 530000).
Виходячи з цього, бюджетна залишкова вартість основних засобів дорівнює 5345000 гривень (7075000 – 1730000).
Залишок матеріалів визначається, виходячи з запасів на початок року,  бюджетів придбання та використання матеріалів.
Отже, залишок матеріалів на кінець бюджетного періоду:
59616 + 1578128 + - 1541280 = 96464 гривні.
Залишок готової продукції визначається бюджетом запасів готової продукції, який у нашому прикладі відсутній. Тому суму залишку готової продукції на дату бюджетного балансу можна взяти з бюджету собівартості реалізованої продукції
Дебіторська заборгованість у бюджетному балансі розраховується, виходячи з даних бюджету продажу та графіка очікуваних грошових надходжень.

165000 + 14562000 – 13323000 = 1404000 гривень

Залишок грошових коштів переноситься в бюджетний баланс з бюджету грошових коштів.
Кредиторська заборгованість на кінець року визначається з урахуванням заборгованості на початок року та відповідних розрахунків (табл. 10 і 19)
Нерозподілений прибуток в бюджетному балансі – це сума залишку на початку року та нерозподіленого прибутку бюджетного року.
Отже, бюджет грошових коштів – плановий документ, який відображає майбутні платежі і надходження грошових коштів.
Бюджет допомагає менеджерам передбачити очікувані припливи і відпливи грошових коштів на майбутній період часу, підтримувати: запас грошових коштів відповідно до потреб і уникати як надлишку тимчасово вільних коштів, так і можливості їх дефіциту.
Бюджет грошових коштів складають на основі операційних бюджетів. Для створення умов мінімального запасу міцності, тобто для швидкого реагування на зміну ситуації, підприємство повинно маті певний мінімум коштів на рахунку.
При надлишку грошових коштів їх можна використати для короткотермінових інвестицій, наприклад, ОДВЗ (облігацій державне внутрішньої позики).
Якщо підприємству постійно бракує коштів, то виникають проблеми з оплатою зобов'язань. У зв'язку з цим можливе погіршенню відносин із постачальниками, порушення термінів сплати податкових платежів тягне за собою накладення штрафних санкцій з боку державцю органів, нерегулярна виплата заробітної платні впливає на продуктивності праці і внутрішній клімат у трудовому колективі. При дефіциті коштів підприємство повинно передбачувати способи короткотермінового кредитування (банківський кредит).
Прогнозний звіт про прибуток – форма фінансової звітності, складена на початок звітного періоду, яка відображає фінансовий результат запланованої діяльності.
Цей звіт складають для того, щоб урахувати виплату податків на прибуток при відпливі коштів у бюджеті коштів. Прогнозний звіт про прибутки зводить воєдино планові перспективні оцінки різних позицій доходів і витрат на бюджетний період.
Це перший з документів зведеного бюджету, котрий показує, який дохід планує отримати підприємство і які затрати при тому воно матиме.
Звіт складають на підставі бюджету продажів, собівартості реалізованої продукції, комерційних та виробничих затрат. Цей звіт також містить дані про нерозподілені прибутки.
Прогнозний баланс є формою фінансової звітності, що містить інформацію про майбутній стан підприємства, який очікується унаслідок запланованих операцій.
Складання прогнозного балансу потрібне підприємству з різних причин. Воно:
•    може висвітити окремі несприятливі фінансові проблеми, розв'язувати які керівництво не планувало;
•    служити високоточним інструментом контролю решти бюджетів на майбутній період діяльності підприємства;
•    допомагає керівництву робити розрахунки різних коефіцієнтів і показників;
•    допомагає визначити перспективні джерела фінансування і врахувати важливі обставини, що мажуть вплинути на функціонування підприємства у прогнозному періоді.


 

You have no rights to post comments