Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Державні витрати, їх економічне і соціальне значення

Державні витрати, їх економічне і соціальне значення
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Державні витрати, їх економічне і соціальне значення

Державні витрати - це частина фінансових відносин, обумовлена ​​використанням централізованих і децентралізованих доходів держави. Специфіка державних витрат полягає у забезпеченні потреб державної сфери діяльності. Тому зміст і характер державних витрат безпосередньо пов'язані з функціями держави - економічної, соціальної, управлінської, військової (оборонної). Державні витрати покликані задовольняти найбільш важливі потреби суспільства в галузі розвитку економіки та соціальної сфери, здійснення державного управління та зміцнення обороноздатності країни. При цьому держава виконує свої функції безпосередньо через систему органів управління або через належні йому підприємства.
Державні витрати складаються з прямих витрат держави, здійснюваних через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій, установ. І ті, і інші витрати виробляються з метою розширення виробництва (шляхом фінансування капітальних вкладень і оборотних коштів), утворення громадських фондів соціального призначення та задоволення інших потреб держави.
Специфічним видом державних витрат в умови ринкової економіки є витрати на інвестиції в діючі або новостворювані підприємства, нерідко здійснюються на пайових засадах. Створювана за рахунок державних інвестицій власність передається спеціальним органам управління державним майном.
Державні витрати в галузі економіки мають важливе народногосподарське значення: вони сприяють структурній перебудові суспільного виробництва, нарощуванню науково-технічного потенціалу, модернізації підприємств і технічного переоснащення всіх галузей народного господарства.
Поступово зростають державні витрати, обумовлені виконанням соціальної функції держави. Необхідність забезпечення основних соціальних прав трудящих, потреба в державному регулюванні соціальних процесів викликають зростання відповідних державних витрат, розширюється їх склад. При цьому основна частина державних видатків соціального характеру - приблизно ¾ їх загального обсягу - фінансується за рахунок бюджетних та позабюджетних фондів. Витрати державних підприємств охоплюють два види витрат:
- Пов'язаних з господарською діяльністю підприємств - поточної та інвестиційної;
- Обумовлених соціальними запитами трудового колективу і окремих працівників.
Перший вид витрат необхідний для забезпечення розширеного відтворення основних і оборотних фондів, ефективного їх використання, отримання високого фінансового результату. Успішне вирішення даної задачі дозволяє підвищувати ефективність господарювання, збільшувати фінансові можливості держави. Другий вид витрат сприяє зростанню рівня задоволення соціальних запитів трудящих.
Останнім часом істотні зміни зазнають військові витрати, обумовлені виконанням оборонної функції держави. У силу відбувається в усьому світі розрядки напруженості військова функція поступово буде відігравати все більш підлеглу роль.
Сукупність конкретних видів державних витрат, тісно взаємопов'язаних між собою, становить систему державних витрат. Організаційна побудова даної системи базується на певних принципах, що встановлюються державою. До числа найважливіших з них відносяться: цільове спрямування коштів, безповоротність витрачання державних ресурсів, дотримання режиму економії.
Фінансування державних видатків здійснюється в різних формах - самофінансування, бюджетного фінансування, кредитного забезпечення. Самофінансування використовується для покриття витрат державних підприємств за рахунок їх власних фінансових ресурсів. Бюджетне фінансування застосовується для забезпечення витрат, що мають загальнодержавне значення. Кредитне забезпечення застосовується, з одного боку, державними підприємствами, що отримують банківські позики для покриття своїх поточних та інвестиційних витрат, а з іншого боку, державними структурами різного рівня управління, вдаються до запозичення грошових коштів на фінансовому ринку у формі державного кредиту.
Раціональне співвідношення між названими формами фінансового забезпечення державних витрат дозволяє знайти розумний баланс економічних інтересів, домогтися високої результативності застосування кожної з форм.

 

You have no rights to post comments