Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Утримання державних фінансів

Утримання державних фінансів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Утримання державних фінансів

Державні фінанси є важливою сферою фінансової системи країни, покликаної забезпечити держава грошовими коштами, необхідними йому для виконання економічних, соціальних і політичних функцій. За економічною сутністю державні фінанси - це грошові відносини з приводу розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту і частини національного багатства, пов'язані з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави та її підприємств та використанням державних коштів на витрати з розширення виробництва, задоволенню зростаючих соціально-культурних потреб членів суспільства, потреб оборони країни і управління. Суб'єктами грошових відносин у даній сфері є держава (в особі відповідних структур влади), підприємства, об'єднання, організації, установи, громадяни.
Економічний зміст державних фінансів неоднорідне.
До складу державних фінансів включаються: бюджети різних рівнів державного управління, позабюджетні фонди, державний кредит, фінанси державних підприємств.
Важливу роль у складі державних фінансів грають бюджетні взаємозв'язку, що складаються на республіканському та місцевому рівнях. За допомогою бюджетних відносин у розпорядження державних структур мобілізується значна частина національного доходу, що перерозподіляється фінансовим методом. Бюджети різних рівнів - республіканські, місцеві є фінансовою базою діяльності відповідно для республіканських і місцевих органів влади і управління. В умовах економічної самостійності адміністративно-територіальних структур їх бюджетів мають повну автономію, незалежне становище, закріплене відповідними законодавчими актами. Встановлення складу бюджетних доходів і витрат кожного рівня залежить від розмежування функцій між республіканськими і місцевими органами державної влади і управління.
Важливе значення в системі бюджетних відносин відводиться місцевим бюджетам. Останнім часом вони розвиваються швидкими темпами у зв'язку з підвищенням ролі і впливу місцевих органів влади: ростуть масштаби місцевого господарства, розширюються і ускладнюються функції місцевих органів влади. Місцеві бюджети все більше використовуються для регулювання економічних процесів, впливають на розміщення продуктивних сил, сприяють підвищенню конкурентоспроможності продукції, що випускається місцевими підприємствами, створенню територіальної інфраструктури, фінансуванню витрат з відтворення трудових ресурсів. Важливу роль відіграють місцеві бюджети в реалізації соціальних програм, фінансування зростаючого обсягу соціальних витрат, обумовлених підвищенням вимог до зростання якості життя.
Окрему ланку у складі державних фінансів утворюють позабюджетні фонди. Вони хоча і управляються республіканськими і місцевими властями, проте, організаційно відокремлені від бюджетів і мають певну самостійність. До позабюджетних фондів відносяться: фонд соціального страхування, пенсійний фонд, фонд зайнятості населення, інші цільові фонди державного та регіонального значення (інноваційний, природоохоронний, регіонального розвитку і т. д.).
Головне призначення позабюджетних фондів будь-якого рівня - фінансування окремих цільових заходів за рахунок спеціальних цільових відрахувань та інших джерел. Відокремлення джерел фінансування цільових заходів від бюджетних ресурсів дозволяє, по-перше, розширити склад коштів, що спрямовуються на їх забезпечення (за рахунок додатково виявлених доходів і зекономлених фінансових ресурсів, добровільних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб, доходів від позик і проведення грошово-речових лотерей та інших джерел), і, по-друге, гарантує цільове використання ресурсів у повному обсязі їх надходжень. В умовах знеособлення надходять до бюджету фінансових ресурсів такої гарантії цільового використання коштів, та ще й у повному їх обсязі ніхто дати не може. У механізмі формування та використання позабюджетних фондів найбільш повно матеріалізується на практиці той правовий режим, який гарантує захист інтересів кожної конкретної людини і території.
Завдяки позабюджетним фондам, підвищується маневреність фінансових ресурсів у рамках єдиної фінансової системи держави.
Позабюджетні фонди досить різноманітні за функціонально-цільовим призначенням та за рівнями управління. Згідно з функціональним призначенням їх можна поділити на фонди, що мають або економічний, або соціальний, або природоохоронний характер. За рівнями управління позабюджетні фонди поділяються на фонди загальнодержавного, республіканського та регіонального призначення.
Специфічною частиною державних фінансів виступають грошові відносини, що становлять зміст державного кредиту. Держкредитних відносини виникають у зв'язку з мобілізацією тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій та населення і їх передачею у тимчасове користування органам державної влади для забезпечення фінансування державних витрат. Залучення державою тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб здійснюється шляхом продажу на фінансовому ринку облігацій, казначейських зобов'язань та інших видів державних цінних паперів.
Основними формами державного кредиту є позики та казначейські позики. Державний кредит відіграє важливу роль у зміцненні економіки та її фінансове оздоровлення. З його допомогою ресурси, що акумулюються на фінансовому ринку, спрямовуються на фінансування потреб економічного і соціального розвитку.


 

You have no rights to post comments