Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація податкової служби і податкової роботи в Україні

Організація податкової служби і податкової роботи в Україні
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Організація податкової служби і податкової  роботи в Україні

Склад податкової служби і її задачі

Надійна податкова система передбачає наявність високоорганізованої, добре забезпеченою кадрами і необхідною технікою податкової служби  - сукупності державних органів, які організовують і контролюють надходження податків і податкових платежів.
Система управління оподаткуванням в Україні надає собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої ієрархічної організації. Кожний рівень має свої функції і специфіку.
Статус Державної податкової служби в Україні, її функції і і правові основи діяльності регулюються законом України «Про державну податкову службу України».
Згідно Закону до системи органів державної податкової служби (ДПС) відносяться:
- Державна податкова адміністрація України (ДПАУ);
- Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, області, міста, Київ і Севастополь;
- Державні податкові інспекції (ДПІ) в містах, районах, районах і містах.
У складі органів ДПС знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція.

Задачі органів ДПС:

- контроль за виконанням податкового законодавства, правильним нарахуванням, повним і своєчасним переліком до бюджету і державних цільових фундацій законодавчо встановлених податків і платежів;
- внесення в установленому порядку пропозицій  з удосконалення податкового законодавства;
- ухвалення у випадках, передбачених законом нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
- формування і ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків і Єдиного банку даних про платників податків – юридичних особах;
- роз'яснення серед  платників податків законодавства з питань оподаткування;
- попередження злочинів і інших порушень, віднесених 3аконом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, розслідування, проведення у справах про адміністративні правопорушення.
Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавської влади. Це значить, що в ієрархії державної влади вона займає рівень міністерства. Очолює  ДПАУ Голова, який знаходиться на посаді міністра.

Схема побудови податкової служби України

Витрати на  утримання  державної податкової адміністрації визначається КМУ і фінансуються з Держбюджету України.
Державна податкова адміністрація в Автономній Республіки Крим, областях, містах Києві і Севастополі очолюється головами, які призначаються і звільняються з посади Президентом України з подачі Голови ДПАУ.
Голови державних податкових адміністрацій районного рівня призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно головами державних податкових адміністрацій в областях, містах.
Державна податкова адміністрація діє при Міністерстві фінансів України.
Державні податкові адміністрації співробітничають з фінансовими організаціями, установами банків, судами і арбітражними судами, Службою безпеки України, органами внутрішніх справ і прокуратури.
ГНАУ можуть направляти на розвиток матеріально-технічної бази 30% до нарахованих і стягнутих за наслідками документальних перевірок сум податків, інших платежів і внесків, фінансових санкцій (за вирахуванням сум, повернених платником згідно їх позовом в ДПА на підставі рішень суду або арбітражного суду і в інших випадках, передбаченим законодавством).
ДПА є юридичними особами, мають самостійні кошториси витрат, поточні рахунки в установах банку і  печатка із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Функції ДПАУ

1. Проводить безпосередньо і організовує роботи, пов'язані з:
- здійсненням контролю за виконанням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів і внески державні цільові фундації, законності валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами і використанням контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах, і за їх використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги;
- проведенням всесторонніх перевірок, фактів приховання, заниження сум податків і інших платежів;
- виявленням, обліком, оцінкою і реалізацією конфіскованого, безгоспного майна, що перейшло по праву правонаступництва до держави і цінностей;
- проведенням перевірок  правильності утримання і зберігання засобів, отриманих в оплату державні мита, а також здійснення виконкомами с6ельских і селищних рад касових операцій з ухваленням від населення засобів на оплату податкових платежів.
2. Розробляє і видає інструктивні і методичні документи про порядок використання законодавчих актів  про податки
3. Затверджує фундації податкових розрахунків, звітів, декларацій і інших документів, пов'язаних   з обрахуванням  і виплатою податків, інших платежів до бюджету.
4. Роз'яснює за допомогою засобів масової інформації, порядок використовування законодавчих і інших нормативно-правових актів про податки, інших платежах до бюджету, внесках до державних цільових фондів
5. Проводить заходи з метою підбору, розстановки професійної підготовки і перепідготовки кадрів державної податкової служби.
6. Надає державним податковим адміністраціям методичну і практичну допомогу в організації роботи.
7. Організовує роботу із створення інформаційної мережі;
8. Розробляє основні напрями, форми і методи проведення податкових перевірок;
9. Передає правоохоронним органам матеріали, що стосуються фактів правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність;
10.  Прогнозує надходження податків, джерела податкових надходжень;
11.  Забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання і реалізацію;
12.  Вносить пропозиції з  вдосконаленню податкового законодавства.
Первинна ланка податкової служби України – Державна податкова інспекція  - безпосередньо виконує податкову роботу. ГНИ в районах, містах і районів в містах, міжрайонних об'єднаннях

Права  ДПС

Для здійснення своїх функцій органи ДПС мають право:
1. одержувати від фізичних і юридичних осіб, фінансових установ будь-яку документацію, пов'язану з нарахуванням податків і звістки перевірку такої документації на предмет її достовірності;
2. обстежувати будь-які виробничі, складські, торгові і ін. приміщення підприємств, якщо вони використовуються як юридичні адреси суб'єктів підприємництва, а також для отримання доходів
3.  припиняти операції платників податків на рахівницях в установах банків, за винятком операцій щодо сплати податків і ін. платежів
4. застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції і податкові адміністративні штрафи.

Правове забезпечення податкової роботи

Податкова робота – це діяльність платників податків і податкової служби по внесенню податків до бюджетів контролю за платниками.
Вона складається з таких елементів:
1) правової регламентації встановлення і вилучення податків;
обліку платників податків і надходження податків;
2) встановлення порядку  форми  розрахунків з бюджетом.
Правова регламентація  встановлення і стягування податків – основа податкової роботи.
Функцію ухвалення законодавчих актів в податковій сфері здійснює найвищі органи державної влади.
Підготовкою законодавчих актів з питань оподаткування займається КМУ і ДПзатвердженихАУ.
Приймає закони Верховна Рада України.
Правова регламентація у сфері оподаткування починається зі встановлення складу податкової системи. Склад податкової системи регламентується законом «Про систему оподаткування» в редакції від 18 лютого 1997 р. за № 77. Даний закон визначає принципи системи оподаткування, порядок встановлення податкових ставок, компетенцію органів державної влади щодо оподаткування, права і обов'язки платників податків, види податків і зборів, затверджених в Україні. Законом України «Про систему оподаткування» встановлено по загальнодержавному  і 16 місцевих податків і зборів.
Закони і інші законодавчі акти  є необхідною, але недостатньою умовою організації податкової роботи.
Вони встановлюють головні принципи і об'єкти оподаткування, платників податків, ставки, пільги, порядок і форми розрахунків тільки в узагальненому вигляді, тоді як для чіткої організації податкової роботи необхідні документи, які в деталях визначають  порядок оподаткування.
Такими документами є Порядки пояснення, Інструкції ДПАУ, які не повинні суперечити закону, який вони пояснюють і деталізують. У разі суперечності між законами і документами ГНАУ  І інших органів, платників податків в праві подавати судові позови до судів (загальні, господарські, арбітражні) з посиланням на порушення відповідно закону, який має першочергову силу.


 

You have no rights to post comments