Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методичні підходи до оцінки вартості підприємства

Методичні підходи до оцінки вартості підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методичні  підходи  до  оцінки  вартості  підприємства

Для  розуміння  сутності  методичних  підходів  до  оцінки  вартості  підпроиємства  та  оптимізації  їх  застосування  звернемося  до  класичної  схеми  А. Раппапорта, яка  характеризує  структурно-логічні  взаємозв’язки  між  окремими  компонентами  вартості.

Оцінка  вартості  підприємства  з  використанням  дохідного  підходу  грунтується  на  визначенні  теперішньої  вартості  очікуваних  вигід  від  володіння  корпоративними  правами  підприємства. В  основі  підходу  лежить  теза, що  метою  вкладення  капіталу  інвестором  у  купівлю  підприємства  передусім  є  отримання  стабільних  доходів. У  рамках  цього  підходу  виокремлюють  два  основні  методи:
-    дисконтування  грошових  потоків;
-    визначення  капіталізованої  вартості  доходів.
При  оцінці  вартості  підприємства  цими  методами  дані  про  вартість, склад  і  структуру  активів  безпосередньо  не  впливають  на  оцінку, а  використовується  лише  інформація  про  здатність  активів  генерувати  доходи. Такий  методологічний  підхід  за  своєю  природою  є  однотипним  з  методологією  оцінки  доцільності  інвестицій  на  базі  концепції  зміни  вартості  грошей  у  часі.
Згідно  з  методом  дисконтування  грошових  потоків  вартість  об’єкта  оцінки  прирівнюються  до  сумарної  теперішньої  вартості  майбутніх  чистих  грошових  потоків  або  дивідендів, які  можна  отримати  в  результаті  володіння  підприємством, зменшеної  на  величину  зоюов’язань  підприємства  та  збільшеної  на  вартість  надлишкових  активів.
Алгоритм  розрахунку  вартості  підприємства  (нетто)  методом  DCF  можна  уявити  в  такому  вигляді:
ВПн = Σ   FCFt      +     ЗВП    +   НА   -   ПК   ,   (9.3)
(1 + r)t           (1 +r)t
де  ВПн – чиста  (нетто)  вартість  підприємства  на  дату  оцінки; FCFt – сумарна  величина  операційного  та  інвестиційного  Cash-flow  в  періоді  t; ЗВП – залишкова  вартість  підприємства  в  періоді  n; НА – надлишкові  активи; r – коефіцієнт, який  характеризує  ставку  дисконтування  (r = WACCs / 100).
Ставка  дисконту  характеризує  норму  прибутку , за  якою  майбутні  грошові  надходження  приводяться  до  теперішньої  вартості  на  момент  оцінки. Вона  враховує  премію  за  ризик  інвестування  коштів  в  оцінюване  підприємство: чим  більшим  є  ризик, тим  ставка  дисконтування  буде  вищою. Ставка  дисконтування  для  цілей  оцінки  вартості  підприємства  рекомендується  розрахувати  на  основі  використання  моделі  середньозваженої  вартості  капіталу  (WACC)2.
Метод  капіталізації  доходів  досить  часто  застосовується  з  метою  перевірки  достовірності  оцінки, проведеної  за  методом  DCF. Капіталізація  передбачає  трансформацію  доходів  у  вартість. Для  визначення  вартості  підприємства  цим  методом  характерний  для  підприємствап  рівень  доходів  переводиться  у  вартість  шляхом  його  ділення  на  ставку  капіталізації. Методом  доцільно  використовувати  для  оцінки  вартості  підпрємств  зі  стабільними  доходами  чи  стабільними  темпами  їх  зміни. У  разі  стабільних  доходів, для  оцінки  рекомендується  використовувати  формулу  так  званої  довічної  ренти:
ВПк =   П     ,  (9.4)
Квк
Де  ВПК – вартість  підприємства  за  методом  капіталізації  доходу; П – очікувані  доходи  підприємства, які  підлягають  капіталізації; Квк – ставка  капіталізації.
Ставка  капіталізації – дільник, який  використовується  для  переведення  доходу  у  вартість.
За  використання  методу  DCF  прогнозне  зростання  вартості  знаходить  свій  вираз  у  зростанні  майбутніх  грошових  потоків. На  відміну  від  цього  в  методі  капіталізації  доходів  очікуване  зростання  доходів  відображається  в  поправці  до  ставки  капіталізації. У  разі, якщо  передбачаються  стабільні  темпи  приросту  (g)  доходів  підприємства, то  суму  капіталізації  рекомендується  розраховувати  за  такою  формулою:
ВПк =    П            .     (9.5)
Квк – g
У  разі  використання  методу  капіталізації  доходів  залишкова  вартість  підприємства  не  враховується. Вважається, що  в  нескінченому  періоді  чи  через  значну  кількість  років  ця  вартість  повністю  списується  і  фактично  дорівнює  нулю.
Згідно  з  майновим  підходом  вартість  підприємства  розраховується  як  сума  вартостей  усіх активів, що  складають  цілісний  майновий  комплекс, за  мінусом  зобов’язань. Основним  джерелом  інформації  за  даного  підходу  є  баланс  підприємства.
Гудвіл – вартість  фірми, її  ділової  репутації, нематеріальний  актив, вартість  якого  визначається  як  різниця  між  балансовою  вартістю  активів  підприємства  та  його  ринковою  вартістю, що  виникає  внаслідок  кращих  управлінських  якостей, домінуючої  позиції  на  ринку, нових  технологій  тощо.
З  метою  врахування  вартості  гудвіла  в  процесі  оцінки  вартості  підприємства  на  практиці  рекомендується  застосовувати  комбінацію  методу  оцінки  активів  та  методу  капіталізації  доходів  (так  званий  швейцарський  метод  середньої  оцінки). Згідно  з  даним  підходом  для  оцінки  вартості  підприємства  пропонується  такий  алгоритм:
ВПс =   2ВПк  +   ВПа       ,    (9.6)
3
де  ВПс – вартість  підприємства, розрахована  за  методом  середньої  оцінки; ВПа – вартість  підприємства, розрахована  на  базі  оцінки  активів.
Метод  зіставлення  мультиплікаторів  дає и змогу  оцінити  вартість  підприємств  на  основі  зіставлення  значень  окремих  показників  аналогічних  підпрємств. Метод  грунтується  на  тезі  про  рівність  окремих  мультиплікаторів, розрахованих  для  підприємств-аналогов. Алгоритм  розрахунку  ринкової  вартості  підприємства  за  цим  методом  є  таким:
ВПм = По  *  М ,                      (9.7)
Де  ВПм – вартість  підприємства, розрахована  на  основі  зіставлення  мультиплікаторів; По – значення  показника, що  порівнюється, на  оцінюваному  підприємстві; М – мультиплікатор  (розраховується  з  використанням  даних  підприємства-аналога).
Метод  порівняння  продажів  базується  на  оцінці  вартості  підприємства, виходячи  з  ціни  продажу  аналогічних  об’єктів.


 

You have no rights to post comments