Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Відображення вартості фінансових інвестицій у звітності

Відображення вартості фінансових інвестицій у звітності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Відображення  вартості  фінансових  інвестицій  у  звітності

Оцінка  та  облік  фінансових  інвестицій  здійснюється  в  розрізі  їх  окремих  об’єктів, а  не  в  рамках  портфеля  інвестицій. Стандартами  бухгалтерського  обліку  передбачено  три  основні  методи  оцінки  інвестицій  для  відображення  їх  у  фінансовій  звітності:
1)    оцінка  фінансових  інвестицій  за  справедливою  вартістю;
2)    метод  ефективної  ставки  процента  при  оцінці  фінансових  інвестицій;
3)    метод  участі  в  капіталі.
Справедлива  вартість – це  сума, за  якою  може  бути  здійснено  обмін  активу  або  оплата  зобов’язання  у  результаті  операції  між  поінформованими, заінтерисованими  і  незалежними  сторонами. Інакше  кажучи, справедлива  вартість – це  реальна  ринкова  вартість  активу.
Оцінка  фінансових  інвестицій  за  справедливою  вартістю. Фінансові  інвестиції  відображаються  на  дату  балансу  за  справедливою  вартістю. Цей  метод  є  найпростішим  і  застосовується  передусім  до  поточних  фінансових  інвестицій  та  інших  вкладень, справедливу  вартість  яких  можна  достовірно  визначити  на  основі  аналізу  операцій  з  купівлі-продажу  відповідних  інвестицій  на  ринку. Справедливою  вартістю  цінних  паперів  є  їх  поточна  ринкова  вартість  на  фондовому  ринку, а  за  її  відсутності – експертна  оцінка. Підтвердженням  тсправедливої  вартості  цінних  паперів  може  бути  виписка  про  їх  ціну  за  результатами  торгів  на  біржі. Для  визначення  справедливої  вартості  може  бути  також  використана  інформація  щодо  котирування  активів, які  є  предметом  інвестування.
Однак  не  за  всіма  видами  фінансових  інвестицій  можна  достовірно  визначити  їх  справедливу  ціну. У  такому  разі  інвестиція  відображається  на  дату  балансу  за  її  собівартістю  з  урахуванням  зменшення  корисності  інвестиції  що, в  свою  чергу, відбувається  в  результаті  нарахування  амортизації  собівартості  інвестиції.
Метод  ефективної  ставки  процента – метод  нарахування  амортизації  дисконту  або  премії, за  яким  сума  амортизації  визначається  як  різниця  між  доходом  за  фіксованою  ставкою  процента  і  добутком  ефективної  ставки  та  амортизованої  вартості  на  початок  періоду, за  який  нараховується  процент.
Амортизована  собівартість  фінансової  інвестиції – це  собівартість  фінансової  інвестиції  з  урахуванням  часткового  її  списання  внаслідок  зменшення  корисності, яка  збільшена  на  суму  накопиченої  амортизації  дисконту.
Згідно  з  П(С)БО  12  алгоритм  розрахунку  ефективної  ставки  процента  за  інвестиціями  з  дисконтом  має  такий  вигляд:
Red =   i  +  d / n         * 100 %  .   (8.9)
(Ке +Кн) /2
Якщо  кошти  вкладаються  з  премією, то  ефективну  ставку  процента  рекомендується  розраховувати  за  такою  формулою:
Rep =  i  -  g / n           * 100 %  .    (8.10)
(Ке + Кн) / 2
Метод  участі  в  капіталі – це  метод  обліку  фінансових  інвестицій, згідно  з  яким  балансова  вартість  інвестицій  відповідно  підвищується  або  знижується  на  суму  збільшення  чи  зменьшення  частки  інвестора  у  власному  капіталі  об’єкта  інвестування.


 

You have no rights to post comments