Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Укрупнення підприємства

Укрупнення підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Укрупнення  підприємства

До  основних  форм  реорганизації, результатом  яких  є  укрупнення  підприємств, належить  злиття  кількох  підприємств  в  одне, приєднання  одного  або  кількох  підприємств  до  одного, вже  функціонуючого  підприємства, а  також  придбання  підприємства.
Укрупнення  підприємств  здійснюється  за  наявності  економічної  вигоди  для  всіх  учасників  реорганизації. До  основних  мотивів, які  можуть  спонукати  суб’єктів  господарювання  до  реорганизації  шляхом  укрупнення, можна  віднести  такі:
1.    Ефект  синергізму. Синергізм – це  умова, за  якої  загальний  результат  є  більшим  за  суму  часток. При  реорганизації, спрямованій  на  використання  ефекту  синергізму, вартість  підприємства  після  реорганизації  перевищує  сумарну  вартість  окремих  підприємств  до  реорганизації.
2.    Прагнення  заволодіти  ліцензіями, патентами, ноу-хау, які  є  в  розпорядженні  іншого  підприємства.
3.    Отримання  надійного  постачальника  факторів  виробництва  (наприклад, сировини  чи  комплектуючих).
4.    Зменьшення  ризику  про  виході  на  нові  ринки  збуту  та  збільшення  їх  кількості.
5.    Зменьшення  кількості  конкурентів.
6.    Податкові  переваги.
7.    Придбання  активів  за  ціною, яка  нижча  за  вартість  заміщення, передачі  технологічних  і  управлінських  знань  і  навичок  тощо.
8.    Диверсифікація  активів  та  діяльності  з  метою  зменьшення  ризиків  і  підвищення  потенціалу  прибутковості.
9.    Попередження  захоплення  компанії  крупними  корпоративними  “хижаками”  та  збереження  конторолю  над  підприємством.
10.    Особливості  мотиви  вищої  ланки  менеджерів, авторитет  і  престиж  яких  підвищуються  зі  збільшенням  розмірів  компанії, якою  вони  керують.
Горизонтальне  укрупнення – це  об’єднення  двох  або  більше  підприємств, які  виробляють  однаковий  тип  товару  чи  надають  однакові  послуги. Вертикальне  укрупнення – це  об’єднання  одного  підприємства  з  його  постачальником  сировини  чи  споживачем  продукції. Діоганальне  укрупнення – це  об’єднання  суб’єктів  господарювання  різних  галузей  і  видів  діяльності.
У  ряді  нормативних  актів  можна  зустріти  різні  підходи  до  визначення  понять  “злиття”  та  “приєднення”. Так, згідно  з  П(С)БО  під  злиттям  слід  розуміти  об’єднання  підприємств, у  результаті  якого  власники  підприємств, що  об’єднуються, здійснюватимуть  контроль  над  усіма  чистими  активами  об’єднаних  підприємств  з  метою  досягнення  подальшого  спільного  розподілу  ризиків  і  вигід  від  об’єднання. При  цьому  жодна  із  сторін  не  може  бути  визначена  як  покупець.
У  традиційному  розумінні  злиття  означає  припинення  діяльності  двох  або  кількох  підприємств  як  юридичних  осіб  та  передачу  належних їм  активів  і  пасивів  до  правонаступника, який  створюється  в  результаті  злиття. Бухгалтерські  баланси  підприємств  при  цьому  консолідуються.
Приєднання  означає  припинення  діяльності  одного  підприємства  як  юридичної  особи  та  передачу  належних  йому  активів  та  пасивів  до  іншого  підприємства. таким  чином, головна  різниця  між  злиттям  та  приєдненням  полягає  в  тому, що  у  випадку  злиття  всі  майнові  права  та  обов’язки  кількох  юридичних  осіб  концентруються  на  балансі  одного  підприємства, яке  є  наново  створеним, а  при  приєдненні – на  балансі  вже  функціонуючого  на  момент  прийняття  рішення  про  приєднання  підприємства.
Одна  із  найскладніших  фінансових  проблем, яка  виникає  під  час  злиття  чи  приєднання  підприємств, полягає  у  правильному  визначенні  пропорцій  обміну  корпоративних  прав  у  статутному  капіталі  підприємств, що  реорганизується, на  акції  або  частки  в  статутному  капіталі  підприємства-правонаступника. За  базу  для  визначення  згаданих  пропорцій  береться, як  правило, вартість  підприємств, що  реорганізуються. Ця  вартість  здебільшого  розраховується:
1.    За  величиною  чистих  активів  підприємств.
2.    За  ринковим  курсом  корпоративних  прав  підприємств.
3.    На  основі  дохідного  підходу  (дисконтування  майбутніх  грошових  потоків  і  розрахунок  вартості  капіталізованого  доходу).
Ринкова  вартість  підприємств  (ВПр)  за  таким  алгоритмом:

ВПр = Статутний  капітал  *  курс / 100

Аквізиція  (придбавати, досягати) – це  скупка  корпоративних  прав  підприємства, у  результаті  чого  покупець  набуває  контролю  над  чистими  активами  та  діяльністю  такого  підприємства. придбання  може  здійснюватися  в  обмін  на  передачу  активів, прийняття  покупцем  на  себе  зобов’язань.


 

You have no rights to post comments