Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Забезпечення наступних витрат і платежів та чистий грошовий потік (CASH-FLOW)

Забезпечення наступних витрат і платежів та чистий грошовий потік (CASH-FLOW)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Забезпечення  наступних  витрат  і  платежів  та  чистий  грошовий  потік (CASH-FLOW)

До  внутрішніх  джерел  фінансування  належать  також  створюванні  з  власної  ініціативи  підприємств  забезпечення  для  відшкодування  майбутніх  витрат, збитків, зобов’язань, величина  яких  є  невизначеною. У  складі  забезпечень  наступних  витрат  і  платежів  відображаються  нараховані  у  звітному періоді  майбутні  витрати  і  платежі, величина  яких  може  бути  визначена  тільки  на  основі  прогнозних  оцінок, а  також  залишки  коштів  цільового  фінансування  і  цільових  надходжень.
Ефект  фінансування  за  рахунок  забезпечень  проявляється  завдяки  існуванню  часового  розриву  між  моментом  їх  формування  та  використання.
За  своїми  характеристиками  забезпечення  можна  трактувати  як  позичковий  капітал  підприємства  з  невизначеними  строками  та  сумами  погашення.
Забезпечення  виплат  персоналу. Найтиповішим  видом  забезпечень, з  яким  обізнані  вітчизняні  економісти, є  резерв  на  виплату  відпусток. Він  створюється  з  метою  рівномірного  включення  майбутніх  витрат  на  виплату  відпусток  до  витрат  звітного  періоду.
Резерв  на  додаткове  пенсійне  забезпечення. Хоча  законодавством  України  передбачена  можливість  реалізації  програм  додаткового  пенсійного  забезпечення  за  рахунок  створення  внутрішньовиробничих  пенсійних  фондів, у  практиці  господарювання  вітчизняних  підприємств  вони  ще  не  набули  поширення.
Резерв  на  виконання  гарантійних  зобов’язань. По  товарах, на  які  встановлено  гарантійний  термін, до  обов’язків  продавця  входить  виконання  гарантійних  зобов’язань  протягом  терміну  гарантії.
Забезпечення  для  відшкодування  витрат  на  реструктуризацію  створюється  у  разі  наявності  затвердженого  керівництвом  підприємства  плану  реструктуризації  з  конкретними  заходами, строками  їх  виконання  та  сумою  очікуваних  витрат  під  час  і  після  початку  реалізації  цього  плану.
Показник CASH-flow (рух коштів)) почав використовуватись у 50 роках ХХ століття американськими аналітиками при аналізі цінних паперів та звітності підприємств. Розрізняють:
а). загальний CASH-flow
б). операційний CASH-flow
в). інвестиційний CASH-flow
г).  CASH-flow від фінансової діяльності

Основою  розрахунку  загального  CASH-flow  є  операційний  Cash-flow, який  характеризує  величину  чистих  грошових  потоків, що  утворюються  в  результаті  операційної  діяльності, тобто  частину  виручки  від  реалізації, яка  залишається  в  розпорядженні  підприємства  в  певному  періоді  після  здійснення  всіх  грошових  видатків  операційного  характеру.

Класичний  спосіб  розрахунку  операційного  Cash-flow  полягає  в  тому, що  до  чистого  прибутку  підприємства  за  визначений  період  додаються  амортизаційні  відрахування, нараховані  у  цьому  самому  періоді, та  приріст  забезпечень.
На  практиці  поширення  набули  два  основні  методи  розрахунку  Cash-flow  від  оборотних  активів  і  поточних  зобов’язань  і  передбачають  віднесення  процентів  за  користування  позичками  до  складу  операційних  витрат:
1.    Прямий  метод, при  використанні  якого  чистий  грошовий  потік  від  операційної  діяльності  розраховуються  як  різниця  між  вхідними  та  вихідними  грошовими  потоками, що  мають  безпосереднє  відношення  до  операційної  діяльності  підприємства.

2.    Непрямий  метод. Вихідною  величиною  при  використанні  цього  методу  є  фінансові  результати  від  операційної  діяльності.
Якщо  операційний  Cash-flow  скоригувати  на  позитивний  Cash-flow  від  інвестиційної  діяльності, то  ми  отримаємо  так  званий  Free  (незалежний) Cash –flow, який  характеризую  здатність  підприємства  забеспечити  операційну  діяльність  та  планові  інвестиції  за  рахунок  внутрішніх  фінансових  джерел.

До  основних  показників  Cash-flow, які  розраховують  на  практиці, належать  такі:
1.    Показник  тривалості  погашення  заборгованості. Визначається  шляхом  ділення  позичкового  капіталу  нетто (зменшеного  на  суму  грошових  коштів, їх  еквівалентів, поточних  фінансових  інвестицій  та  чистої  реалізаційної  вартості  поточної  дебіторської  заборгованості)  на  Cash-flow операційний).
2.    Показник  оберненно  пропорційний  до  тривалості  погашення  заборгованості. Відношення   Cash-flow  до  заборгованості (нетто). Показує  здатність  підприємства  розрахуватись  зі  своїми  боргами  рахунок  грошових  надходжень  від  операційної  діяльності.
3.    Показник  самофінансування  інвестицій, %. Визначається  шляхом  ділення  операційного  Cash-flow  на  величину  чистих  інвестицій. Показує  частку  інвестицій, профінансовану  за  рахунок  внутрішніх  джерел.
4.    Чиста  Cash-flow  до  власного  капіталу. Показує  чистий  грошовий  потік  на  одиницю  власного  капіталу.
Недоліком  показників, розрахованих  на  базі  Cash-flow, є  те, що  їх  можна  лише  частково  використовувати  при  порівнянні  ефективності  діяльності  різних  підприємств. Це  зумовлено  дією  чинника  амортизації.
Рух  грошових  коштів – надходження  і  вибуття  грошових  коштів  та  їх  еквівалентів. Інформація  про  надходження  і  видатки  грошових  коштів  підприємства  міститься  у  звіті  про  рух  грошових  коштів.
Метою  складання  звіту  про  рух  грошових  коштів  є  надання  користквачам  фінансової  звітності  повної, правдивої  та  неупередженої  інформації  про  зміни, що  відбулися  у  грошових  коштах  підприємства  та  їх  еквівалентах  за  звітний  період.
Чистий  рух  грошових  коштів  у  результаті  операційної  діяльності  визначається  шляхом  коригування  прибутку  від  звичайної  діяльності  до  оподаткування  на  суми:
-    наведені  в  негрошових  статтях;
-    змін  запасів, дебіторської  та  кредиторської  заборгованості, пов’язаної  з  операційною  діяльністю, протягом  звітного  періоду;
-    наведені  в  статтях, пов’язаних  з  рухом  грошових  коштів  у  результаті  інвестиційної  та  фінансової  діяльностей.
Рух  грошових  коштів  у  результаті  інвестиційної  діяльності. Інвестиційний  Cash-flow  визначається  на  основі  аналізу  змін  у  статтях  розділу  балансу  “Необоротні  активи”  та  статті  “Поточні  фінансові  інвестиції”  як  різниця  між  вхідними  та  вихідними  грошовими  потоками  за  цими  статтями.
Рух  грошових  коштів  у  результаті  фінансової  діяльності  визначається  на  основі  оцінки  змін  у  статтях  балансу  за  розділом  “Власний  капітал”  і  статтях, пов’язаних  з  фінансовою  діяльністю, у  розділах  балансу  “Забеспечення  наступних  витрат  і  платежів”, “Довгострокові  зобов’язання”  і  “Поточні  зобов’язання”.
Чистий  рух  коштів за  звітний  період  визначається  як  різниця  між  сумою  грошових  надходжень  і  видатків, відображених  у  статтях:  “Чистий  рух  коштів  від  операційної  діяльності”, “Чистий  рух  коштів  від  інвестиційної  діяльності”  та  “Чистий  рух  коштів  від  фінансоврої  діяльності”  або  як  арифметична  сума  Cash-flow  за  трьома  видами  діяльності.


 

You have no rights to post comments