Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю

Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості фінансової  діяльності  товариств  з  обмеженою  відповідальністю

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю (ТОВ) так  само, як  і  акціонерне  товариство, є  суб’єктом  колективної  власності, має  статутний  капітал, поділений  на  частки, розмір  яких  визначається  статутними  документами. Згідно  із  законодавством України  у  товаристві  з  обмеженою  відповідальністю  створюється  статутний  капітал, розмір  якого  повинен  становити  не  менше  суми, еквівалентної  100 мінімальним  заробітним  платам.
До  моменту  реєстрації  товариства  з  обмеженою  відповідальністю  кожен  з  учасників  зобов’язаний  зробити  до  статутного  капіталу  внесок  не  менше  30% зазначеного  в  установчих  документах  розміру, що  підтверджується  документами, виданими  банківською  установою.
Учасник  зобов’язаний  внести  необхідні  кошти  у  повному  обсязі  не  пізніше  року  після  реєстрації  товариства. У  разі  невиконання  цього  зобов’язання  у  визначений  строк  учасник, якщо  інше  не  передбачено установчими  документами, сплачує  за  час  прострочки  10% річних  з  недовнесеної  суми. Учаснику  товариства  з  обмеженою  відповідальністю, який  повністю  сплатив  свій  внесок, видається  свідоцтво  товариства.
Відповідальність   учасників  ТОВ  за  борги  підприємства  обмежується  їх  внесками  у  власний  капітал. Такий  статус  полегшує  залучення  власного  капіталу  ТОВ  із  зовнішніх  фінансових  джерел. У  разі  ліквідації  товариства  вимоги  його  власників  задовольняються  в  останню  чергу, після  погашення  претензій  кредиторів.
Недоліків  в  організації  фінансування  ТОВ  є  складність  і  витратність  передачі  права  власності   на  частки. На  відміну  від  акцій  АТ, частки  ТОВ  є  не  досить  мобільними, оскільки  відсутній  організований  ринок  торгівлі  ними. Окрім  цього, операція  купівлі-продажу  часток  має  бути  нотаріально  посвідчена. Якщо  фізична  чи  юридична  особа  викуповує  частку  у  статутному  капіталі  ТОВ, яка  належить  іншій  особі, така  операція  оформлюється  у  формі  договору  купівлі-продажу  частки. При  оплаті  частки  у  повному  розмірі  зазначена  угода  підтверджується  не  тільки  платіжними  документами, а  й  відповідним  свідоцтвом, що  видається  товариством  з  обмеженою  відповідальністю.
Реалізація  права  учасника  ТОВ  на  участь  в  управлінні  підприємством  аналогічно, як  для  АТ, здійснюється  на  основі  його  участі  у  зборах  власників. Учасники  мають  кількість  голосів, пропорційну  розміру  їх  часток  у  статутному  капіталі. Повнота  впливу  окремого  учасника  на  діяльність  та  управління  підприємством  залежить  від  величини  його  частки. Разом  з  тим  власники  ТОВ  мають  більше  можливостей  участі  в  управлінні, ніж  акціонери  АТ. Це  зумовлено  тим, що  визначення  основних  напрямів  діяльності  ТОВ, затвердження  його  планів  та  звітів  про  їх  виконання, внесення  змін  до  статуту  відбувається  на  основі  одностайного  голосування  на  зборах  власників.
Фінансування  товариства  може  здійснюватися  на  основі  додаткових  внесків  учасників, тезаврації  прибутку, залучення  банківських  і  комерційних  позичок, у  т.ч.  шляхом   емісії  облігацій. У  разі, якщо  кредитоспроможність  товариства  та  його  активи  є  недостатніми  для  залучення  необхідних  розмірів  кредитних  ресурсів, окремі  учасники  ТОВ  можуть  надавати  поручительства  чи  інші  види  кредитного  забезпечення  під  позички, які  виділяються  цьому  товариству. Завдяки  цьому  розширяються  можливості  фінансування  підприємства. у  такому  разі  відповідальність  учасників  за  зобов’язаннями  ТОВ  не  обмежується  їхніми  вкладами  у  статутний  капітал, а  додатково  поширюється  на  майно, надане  у  кредитне  забезпечення.
Акціонерне  товариство – господарське  товариство, статутний  капітал  якого  поділений  на  визначену  кількість  акцій  рівної  номінальної  вартості  і  яке  несе  відповідальність  за  своїми  зобов’язаннями  всім  належним  майном. Специфіка  фінансової  діяльності  АТ  визначається  особливостями  формування  статутного  капіталу. Згідно  з  вітчизняним  законодавством  розмір  статутного  капіталу  ВАТ  повинен  бути  не  меншим  за  суму, еквівалентну  1250  мінімальним  заробітним  платам, виходячи  зі  ставки  мінімальної  заробітної  плати, чинної  на  момент  створення  товариства.
Акціонерами  товариства  визначаються  фізичні  та  юридичні  особи, які  є  власниками  його  акцій. Засновники  АТ  здійснюють  свої  внески  у  статутний  капітал  згідно  із  засновницьким  договором, решта  акціонерів – на  умовах  договору  купівлі-продажу  акцій, укладеного  із  засновниками; при  збільшенні  статутного  капіталу – на  основі  договору  з  товариством  чи  фінансовим  посередником.
Повнота  участі  акціонера  в  управлінні  товариством  та  контролі  за  його  діяльністю  залежить  від  величини  належного  йому  пакета  акцій  та  їх  виду – прості  чи  привілейовані. Дрібні  акціонери  мають  право  на  участь  у  загальних  зборах  товариства, що  з  формального  боку  дає  можливість  участі  в  управлінні  підприємством. Фактичне  управління  АТ  та  контроль  за  його  діяльністю  здійснюється  крупними  акціонерами, які  володіють  контрольним  чи  блокуючим  пакетом  корпоративних  прав  і  мають  можливість  реально  впливати  на  призначення  членів  наглядової  ради  та  виконавчих  органів.
Контрольний  пакет  корпоративних  прав – кількість  корпоративних  прав (акцій, часток), яка  забезпечує  їх  власнику  право  здійснювати  фактичний  контроль  над  діяльністю  підприємства. за  високої  концентрації  статутного  капіталу  контрольний  пакет  становить  не  менше  50%  загальної  його  суми  +1 акція. За  значної  диверсифікації  контрольний  пакет  може  дорівнювати  20-30%  номінальної  вартості  всіх  корпоративних  прав.
Фінансування  акціонерного  товариства  може  здійснюватися  за  рахунок  надходження  коштів  від  емісії  акцій, випуску  облігацій, цінних  паперів, що  конвертуються  в  акції, опціонів  на  придбання  акцій. Окрім  цього, джерелом  поповнення  капіталу  може  бути  тезаврований  прибуток, банківські  та  комерційні  позички.
Повним  визначається  таке  товариство, всі  учасники  якого  ведуть  спільну  підприємницьку  діяльність  і  несуть  солідарну  відповідальність  за  зобов’язаннями  товариства  всім  своїм  майном. Установчий  договір  про  повне  товариство  повинен  визначити  розмір  частки  кожного  з  учасників, розмір, склад  і  порядок  внесення  вкладів, форму  їх  участі  у  справах  товариства.
Командитним  товариством  визнається  товариство, в  якому  разом  з  одним  або  більше  учасниками, які  здійснюють  від  імені  товариства  підприємницьку  діяльність  і  несуть  відповідальність  за  зобов’язаннями  товариства  всім  своїм  майном, є  один  або  більше  учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні  товариства. В  установчому  договорі  стосовно  командитистів  указуються  тільки  сукупний  розмір  їх  часток  у  майні  товариства, а  також  розмір, склад  і  порядок  внесення  ними  вкладів. Сукупний  розмір  часток  вкладників  не  повинен  перевищувати  50%  майна  товариства, зазначеного  в  установчому  договорі.
Кооператив – юридична  особа, утворена  фізичними  та/або  юридичними  особами  на  засадах  добровільного  членства  та  об’єднання  майнових  пайових  внесків  для  спільної  виробничої  діяльності  та  обслуговування  переважно  членів  кооперативу.
Вступний  внесок – внесок  фізичної  або  юридичної  особи  в  грошовій  формі  понад  пай  при  вступі  в  кооператив  для  організаційного  забеспечення  його  діяльності  в  розмірах, встановлених  статутом. Вступний  внесок  зараховується  в  неподільний  фонд  і  в  разі  виходу  з  кооперативу  не  повертається.
Статутний  капітал  кооперативів  формується  за  рахунок  пайових  внесків. Пай  - майновий  внесок  члена  кооперативу  у  створення  та  розвиток  капіталу  кооперативу, який  здійснюється  шляхом  передачі  кооперативу  майна, в т.ч. грошей, майнових  прав, а  також  земельної  ділянки. Розміри  пайових  внесків  встановлюються  в  рівних  частинах  і/або  пропорційно  очікуваній  участі  члена  кооперативу  в  його  господарській  діяльності. Кооператив  відповідає  за  своїми  зобов’язаннями  всім  належним  йому  майном. Вищим  органом  кооперативу  є  загальні  збори.
Сільськогосподарські  кооперативи. Членами  сільськогосподарського  кооперативу  можуть  бути  як  фізичні, так  і  юридичні  особи, що  здійснюють  свою  діяльність  у  сфері  сільського  господарства. Кількість  членів  кооперативу  не  може  бути  меншою  ніж  три  особи. Майно  кооперативу  відповідно  до  його  статуту  поділяється  на  пайові  і  неподільний  капітал. Неподільний  капітал  утворюється  за  рахунок  вступних  внесків  і  майна  кооперативу (за  винятком  землі).
Кооперативні  виплати – це  частка  доходу  кооперативу, яка  розподіляється  між  його  членами  пропорційно  їх  участі  у  накопиченні  цього  доходу  та  з  урахуванням  трудової  та  іншої  участі  членів  кооперативу  в  його  діяльності.
Споживчі  кооперативи. Споживча  кооперація – це  добровільне  об’єднання  громадян  для  спільного  ведення  господарської  діяльності  з  метою  поліпшення  свого  економічного  та  соціального  стану. Споживчі  товариства  та  їх  спілки, виходячи  зі  статутних  вимог, мають  право  створювати  для  здійснення  своїх  статутних  завдань  будь-які  підприємства, установи, організації, біржі, комерційні  банки, фінансово-розрахункові  центри, страхові  товариства  та  інші  об’єкти, вступати  як  засновники  або  учасники  до  господарських  товариств, спільних  підприємств, асоціацій  та  інших  об’єднань  для  розв’язання  господарських  і  соціальних  завдань.
Кооперативні  банки  та  кредитні  спілки. Законом  України  “Про  банки  і  банківську  діяльність” передбачена  можливість  створення  кооперативного  банку, який  є  кредитною  установою, що  забезпечує  коштами  розвиток  кооперативу. Проводить  касово-розрахункове  обслуговування, репрезентує  його  інтереси  в  господарських  і  фінансових  органах. Кооперативні  банки  мобілізують  вільні  кошти  кооперативів  та  їх  членів  на  договірних  засадах  і  можуть  брати  участь  своїми  коштами  в  господарській  діяльності  кооперативів.
До  основних  видів  фінансової  діяльності  кредитної  спілки  можна  віднести:
-    приймання  внесків  від  членів  спілки;
-    надання  позичок  членам  спілки  та  іншим  кредитним  спілкам;
-    надання  поручительств  щодо  виконання  членами  спілки  зобов’язань  перед  третіми  особами.
Членами  спілки  несуть  фінансову  відповідальність  щодо  її  зобов’язань  перед  державними  установами, кооперативними, громадськими  об’єднаннями  та  фізичними  особами  в  межах  своїх  членських  внесків.
Підприємство  з  іноземними  інвестиціями – підприємство  будь-якої  організаційно-правової  форми, створене  відповідно  до  законодавства  України, іноземна  інвестиція  в  статутному  капіталі  якого, за  його  наявності, становить  не  менше  10%. Зазначені  підприємства  можуть  утворюватися  в  результаті:
а)часткової  участі  у  підприємствах, що  створюються  спільно  з  українськими  юридичними  і  фізичними  особами;
б)придбання  корпоративних  прав  діючих  підприємств;
в)створення  підприємств, що  повністю  належать  іноземним  інвесторам, філій  та  інших  відокремлених  підрозділів  іноземних  юридичних  осіб  або  придбання  у  власність  діючих  підприємств  повністю.
Вітчизняне  законодавство  розрізняє  такі  основні  види  іноземних  інвестицій:
1) іноземна  валюта, що  визнається  конвертованою  Національним  банком          України;
2) валюта  України (у  разі  реінвестицій);
3) будь-яке  рухоме  і  нерухоме  майно  та  пов’язані  з  ним  майнові  права;
4)    акції, облігації, інші  цінні  папери, а  також  корпоративні  права  виражені  у  конвертованій  валюті;
5)    грошові  вимоги  та  права  на  вимоги  виконання  договірних  зобов’язань, які  гарантовані  першокласними  банками  і  вартість  яких  виражена  у  конвертованій  валюті;
6)    іноземні  інвестиції  у  вигляді  будь-яких  прав  інтелектуальної  власності;
7)    права  на  провадження  господарської  діяльності, включаючи  права  на  користування  надрами  та  використання  природних  ресурсів, наданих  відповідно  до  законодавства  України  або  згідно  з  договорами;
8)    інші  цінності  відповідно  до  законодавства  України.
Державна  реєстрація  іноземних  інвестицій  здійснюється  органами  державної  реєстрації  після  їх  фактичного  внесення.
Нерезидент  може  бути  засновником  суб’єкта  малого  підприємництва – юридичної  особи, платника  єдиного  податку. Право  на  сплату  єдиного  податку  виникає, якщо  у  статутному  капіталі  суб’єкта  малого  підприємництва  частка  нерезидента  не  перевищує  25%.
Майно, що  ввозиться  в  Україну  як  внесок  іноземного  інвестора  до  статутного капіталу  підприємств  з  іноземними  інвестиціями, звільняється  від  обкладення  митом.


 

You have no rights to post comments