Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства

Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансова  діяльність  у  системі  функціональних  завдань  фінансового  менеджменту  підприємства

Поняття  «менеджмент»  характеризує  процес  управління  на  підприємстві. Він  включає  такі  основні фази: планування, управління  імплементацією, контроль. Фінасовий  менеджмент – це  цілеспрямоване  управління  всіма  грошовими  потоками  на  підриємстві, тобто  процес  управління  формуванням, розподілом  та  використанням  фінансових  ресурсів  суб’єкта  господарювання  з  метою  досягнення  фінансово-економічних  цілей  підприємства.
Згідно  із  сучасними  тенденціями  в  галузі  фінансової  науки, найвищою  фінансово-економічною  метою  діяльності  менеджменту  є  зростання  вартості  підприємства  та  доходів  його  власників.
Основні  цілі  діяльності  фінансового  менеджменту  можна  розглядати  в  рамках  класичного  управлінського  трикутника  цілей:
-    забезпечення  стабільної  ліквідності (платоспроможності);
-    максимізація  рентабельності (як  власного  так  і  сукупного  капіталу);
-    міінімізація  ризиків.
Cash-менеджмент  (Treasury  Managment) включає  управління  залученням  і  використанням  фінансових  ресурсів (відповідно  фінансування  та  управління  активами). До  основних  завдань  Cash-менеджменту  належать  такі:
-    планування  платоспроможності  та  показників  ліквідності;
-    прибуткове  вкладення  тимчасово  вільних  грошових  коштів;
-    управління  дебіторською  та  кредиторською  заборгованістю;
-    управління  фінансовими  вкладеннями;
-    управління  валютними  ризиками.
Про  незадовільне  управління  грошовими  потоками  на  підприємстві  можна  дійти  висновків  за  такими  ознаками: нестабільна  платоспроможність, значні  розміри  залишків  коштів  на  поточному  рахунку  , відсутність  фінансового  планування, збитки у  вигляді  курсових  різниць, наявність  простроченої  дебіторської  заборгованості  тощо.

Узгодженню  підлягають  обсяги  залучення  та  використання  капіталу    в  розрізі  окремих  періодів, рентабельність  інвестицій  та  вартість  капіталу, а також  інвестиційні  та  фінансові  ризики. Рішення  щодо  реалізації  інвестиційних  проектів  слід  приймати  лише  за  умови  перевищення  рентабельності  інвестицій  над  вартістю  залучення  капіталу  за  наявності  дійових  інструментів  управління  ризиками. Інструменти  узгодження   (координації) фінансових  рішень, фінансове  планування, контроль  за  ефективністю  освоєння  капіталу, управління  ризиками, пов’язані  з  функціональним  блоком  завдань -  “фінансовий  контролінг”, є  свого  роду  сполучною  ланкою  між  функціями  залучення  та  використання  фінансових  ресурсів.
У  контексті  забезпечення  безкризової  діяльності  суб’єктів  господарювання  в  теорії  і  практиці  досить  часто  оперують  поняттям “антикризовий  фінансовий  менеджмент”. Антикризове  управління  фінансами – один  із  напрямів  фінансового  менеджменту, основним  завданням  якого  є  організація  фінансової  діяльності на  підприємстві  з  урахуванням  можливостей  профілактики  та  подолання  фінансової  кризи. Можна  відокремити  три  основні  блоки  проблем, з  якими  стикаються  фінансові  служби  за  організації  антикризового  менеджменту:
1) прогнозування  банкрутства  та  оцінка  санаційної  спроможності  підприємства;
2)  проблематика  фінансування;
3) вибір  найпріорітетніших  напрямків  використання  обмежених  фінансових  ресурсів.
Прийняття  правильних  рішень  ускладнюється, з  одного  боку, наявністю  багатьох  альтернатив  під  час  вибору  методів  прогнозування  банкрутства,  роботи  щодо  оптимізації  структури  активів  та  пасивів,  джерел  залучення  фінансових  ресурсів  і  напрямків  їх  використання, а  з  іншого  - значною  кількістю  обмежувальних  чинників: дефіцит  часу, високий  рівень  ризику, рестрикційні  умови  використання  капіталу  тощо. Саме  цим  і  зумовлена  складність  організації  дійового  антикризового  фінансового  менеджменту.


 

You have no rights to post comments