Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст  та  основні  завдання  фінансової  діяльності  суб’єктів  господарювання

У  нормативних  актах, науково-практичній  літературі, безпосередньо  в  контексті  фінансово-господарської  діяльності  підприємств, їх  фінансової  звітності  оперують  дефініціями  «інвестиційна діяльність», «фінансова  діяльність»  та  «операційна  діяльність» суб’єктів  господарювання. З  метою  формування  каталогу  функціональних  завдань  фінансових  служб  підприємства  та  чіткого  розмежування  зазначених  понять  розглянемо  економічний  зміст  кожного  з  них.
Інвестиційна  діяльність. Згідно  з П(С)БО, інвестиційна  діяльність – це  придбання  та  реалізація  тих  необоротних  активів, а  також  тих  фінансових  інвестицій, які  не  є  складовою  еквівалентів  грошових  коштів.
Отже, ця  діяльність  пов’язана  з  ефективним  вкладанням  залученого  капіталу. Загалом  під  інвестиціями  розуміють  усі  види  майнових  та  інтелектуальних  цінностей, що  вкладаються  в  об’єкти  підприємницької  та  інших  видів  діяльності, в  результаті  якої  створюється  прибуток (дохід).
Рух  грошових  коштів  у  результаті  інвестиційної  діяльності  визначається  на  основі  аналізу  змін  у  статтях  таких  розділів  балансу:
-    «Необоротні  активи»;
-    «Поточні  фінансові  інвестиції» (фінансові  інвестиції  на  строк, що  не  перевищую  один  рік, які  можуть  бути  вільно  реалізовані  в  будь-який  момент).
До  типових  прикладів  руху  коштів  у  результаті  інвестиційної  діяльності  можна  віднести  такі:
-    придбання  фінансових  інвестицій, необоротних  активів, майнових  комплексів;
-    отримання  відсотків, дивідендів;
-    дезінвестиції.
Під  поняттям  «дезінвестиції»  розуміють  повернення (вивільнення) заморожених  у  конкретних  майнових  об’єктах  коштів. Дезінвестиції  можуть  здійснюватися  через  реалізацію  чи  ліквідацію  фінансових  інвестицій, необоротних  активів, майнових  комплексів.
Операційна  діяльність. Це  основна  діяльність  підприємства, пов’язана  з  виробництвом  та  реалізацією  продукції (товарів, робіт, послуг), що  є  головною  метою  створення  підприємства  і  забеспечує  основну  частку  його  доходу, а  також  інші  види  діяльності, які  не  підпадають  під  категорію  інвестиційної  чи  фінансової  діяльності. До  типових  прикладів  руху  коштів  у  рамках  операційної  діяльності  належать  такі:
-    грошові  надходження  від  продажу  товарів, робіт, послуг;
-    грошові  виплати  посточальникам  за  товари  і  послуги;
-    грошові  виплати  з  оплати  праці;
-    сплата  податків.
На  основі  систематизації  руху  грошових  коштів  у  результаті  операційної  діяльності  визначають  операційний  Cash-flow, який  досить  часто  є  основним  джерелом  фінансування  діяльності  підприємства. Перевищення  вхідних  грошових  потоків  від  операційної  діяльності  над  грошовими  витратами  є  підгрунтям  для  забезпечення  стабільної  ліквідності  підприємства  та  залучення  коштів  із  зовнішніх  джерел.
Фінансова  діяльність. Успішна  інвестиційна  та  операційна  підприємницька  діяльність  можлива  лише  за  наявності  надійного  фінансового  фундаменту, тобто  достатнього  обсягу  капіталу. Мобілізація  підприємством фінансових ресурсів  необхідних  для  виконання  поставлених  ним  планових  завдань    називається  фінансуванням. Згідно  з  П(С)БО  фінансова  діяльність – діяльність, яка  веде  до  змін  розміру  і  складу  власного  та  позиченого  капіталу  підприємства (який  не  є  результатом  операційної  діяльності). Отже, основний  зміст  фінансової  діяльності (у вузькому  розумінні) полягає  у  фінансуванні  підприємства. Рух  грошових  коштів  у  результаті  фінансової  діяльності  визначається  на  основі  змін  у  статтях  балансу  за  розділами:
-    «Власний  капітал»;
-    «Довгострокові  зобов’язання»;
-    «Поточні  зобов’язання».
До  типових  прикладів  руху  коштів  у  результаті  фінансової  діяльності  слід  віднести:
-    надходження  власного  капіталу;
-    отримання  позичок;
-    погашення  позичок;
-    сплата  дивідендів.
Інакше  кажучи, фінансова  діяльність  включає  весь  комплекс  функціональних  завдань, здійснюваних  фінансовими  службами  підприємства  і  пов’язаних  з  фінансуванням, інвестиційною  діяльністю  та  фінансовим  забезпеченням  операційної  діяльності  суб’єкта  господарювання.


 

You have no rights to post comments