Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інноваційна діяльність в Івано-Франківській області

Інноваційна діяльність в Івано-Франківській області
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інноваційна діяльність в Івано-Франківській області

У сучасних умовах подолання системної економічної й енергетичної кризи, кризи суспільного виробництва та відродження національної економіки України важливе значення має аналіз стану розвитку інноваційної діяльності в Україні і в Прикарпатському регіоні, а також аналіз основних джерел фінансування інноваційної діяльності для втілення підприємницьких ідей у роботу підприємств, які ще функціонують. На жаль, через дефіцит бюджетних коштів, а також через значне зниження продуктивності наявного технологічного устаткування та неможливість його оновити, багато підприємств народногосподарського комплексу України, зокрема й Івано-Франківської області, стали банкрутами і призупинили свою господарську діяльність.
Фінансування та використання у господарській діяльності підприємств результатів інноваційної діяльності дасть змогу розв'язати багато проблем у розвитку народногосподарського комплексу України і збільшити надходження до бюджету.
Мета статті — висвітлення результатів аналізу стану розвитку інноваційної діяльності та узагальнення цієї діяльності для розробки і впровадження (у перспективі) заходів щодо підвищення рівня розвитку інноваційної діяльності в Прикарпатському регіоні і в Україні в цілому.
Досліджували окреслену проблему багато вітчизняних вчених, зокрема М. Бутко, П. Бубенко, І. Журавльова, В. Калишенко, В. Колесниченко, В. Ко-юда, О. Лапко, Л. Мартюшева, Н. Мова, Г. Партин, О. Тивончук, В. Хаустов, В. Чеботарьов, Н. Чухрай та інші. Огляд літературних джерел переконує, що окремі питання аналізу та оцінки стану розвитку інноваційної діяльності потребують глибшого обгрунтування у процесі їх дослідження.
Інновації (innovations — нововведення) як втілення нових форм організації праці і управління, що охоплює не лише окреме підприємство, а й їхню сукупність, галузь, широко використовують в американському менеджменті.
Теоретично підтверджено, що інноваційна діяльність не зводиться тільки до інновацій виробничого процесу (process innovation), відомих за назвою науково-технічний прогрес, або до інновації продукту ( product innovation), що означає зміну продукту. Сьогодні ряд вітчизняних вчених під інноваційною діяльністю розуміють значно ширшу сферу діяльності, яка охоплює не лише науку і процес виробництва, а й нові форми організації праці, управління та маркетингову діяльність на підприємствах, у системі територіальних господарських формувань. Впровадження на підприємстві та в межах цілої галузі результатів проведених експериментальних досліджень і розробок щодо освоєння продуктивніших та малоенергозатратних техніки і технології; перегляд, розширення й оновлення асортименту продукції; залучення в обіг механізмів управління діяльністю фірм і територіальних господарських систем. У кінцевому підсумку це відбивається на підвищенні рівня економічної ефективності діяльності фірми й територіальної господарської системи. Як у цілому, так і на рівні життя населення цього регіону.
Для характеристики процесу такої вказаної діяльності треба провести аналіз і дати економічну оцінку стану інноваційної діяльності, що потребує проведення попереднього системного дослідження усіх умов, від яких залежить розвиток інноваційної діяльності та рівень економічної ефективності фірми й регіону в цілому.
Розвиток інноваційної діяльності у країнах світу є складовою державної політики таких країн.
В Україні правові засади розвитку інноваційної діяльності на державному рівні регулюються Посланням Президента "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002—2011 роки". У ньому, зокрема, говориться, що "стимулювання науково-технологічного розвитку, реалізації завдань структурного стимулювання науково-технологічного розвитку, реалізації завдань структурно-інноваційної стратегії має стати однією з визначальних цілей уряду, Верховної Ради, органів виконавчої та представницької влади на місцях. Адже глибока економічна криза 90-х років зумовила негативні тенденції до спаду обсягів і деформації структури інвестицій,
звела нанівець інноваційну діяльність, загрожувала перетворити нашу країну на економічно і технологічно відсталу, виштовхнути на узбіччя науково-технічного і суспільного розвитку".
Виникає питання про реальний стан справ щодо розвитку інноваційної діяльності на території Прикарпатського регіону і які перспективи її розвитку на найближче майбутнє — до 2011 року?
Для проведення аналітичних досліджень стану розвитку науки та інновацій на Івано-Франківщині до уваги взято дані показників інноваційного розвитку промислових підприємств області за період 1985—2002 років. Позитивним є збільшення удвічі кількості організацій, що виконують наукові та науково-технічні роботи, а кількість науково-дослідних установ області за цей період зросла утричі. Крім того, збільшилася кількість фахових працівників науково-дослідних установ, що мають ступінь доктора наук — на 64 особи більше і кандидата наук — на 274 особи більше порівняно з 1995 роком.
Аналіз вищенаведених даних підтверджує наявність в Прикарпатському регіоні сприятливого професійного середовища для виконання різнотематичних і різногалузевих наукових досліджень та розробок і впровадження їхніх результатів у практичну діяльність підприємств.
Детальний аналіз динаміки результатів інноваційної діяльності та впровадження інновацій на промислових підприємствах Івано-Франківської області засвідчують дані таблиці, де показано рівень впровадження результатів інноваційної діяльності і темпи приросту інноваційної активності промислових підприємств за вказаний період.
Протягом зазначеного періоду на 121,9%, або на 8,9 млн. грн., збільшився обсяг виконаних наукових досліджень і розробок підприємствами й організаціями Івано-Франківської області, що проведено за рахунок збільшення вартості виконаних робіт стосовно впровадження освоєних виробництвом нових видів продукції — товарів народного споживання, темпи приросту якого становили 5,7%.
Аналіз значень показників інноваційного розвитку промисловості Івано-Франківської області за 1995—2002 роки підтверджує думку про поглиблення кризи в розвитку інноваційної діяльності на Прикарпатті. Це зокрема стосується впровадження нових технологічних процесів, а особливо маловідходних і безвідходних та енерго- й ресурсозбережних технологій виробництва промислової продукції, рівень впровадження яких у нашому регіоні у 2002 році становив 1,7%. Якщо у 1990 році інновації впроваджували 7,3% від загальної кількості підприємств, то у 2002 році кількість промислових підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність щодо трансформації технологічних процесів, зменшилася більше як у 4 рази. Це порівняно із рівнем впровадження освоєних виробництвом нових видів продукції на 29,9% підвищує увагу технічних, технологічних і маркетингових служб промислових підприємств Івано-Франківської області до питань зміни асортименту промислової продукції, яка випускається, та впровадження освоєних виробництвом нових, конкурентостійкіших на ринку видів продукції, що у вартісному вимірі обходяться промисловому підприємству значно дешевше, ніж упровадження нових прогресивних технологічних процесів та маловідхідних або безвідхідних і найбільш енерго- й ресурсозбережних технологій, які потребують для впровадження таких технологій значних сум власних та позикових (різних видів) коштів, відсутніх нині на промислових підприємствах області.
Аналіз показників розвитку інноваційної діяльності розширено аналізом стану та перспектив розвитку механізму фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств Івано-Франківської області за рахунок власних внутрішніх ресурсів у 2001—2002 роках шляхом розгляду наявних

Уся промисловість області у 2001—2002 роках працювала зі зниженням прибутковості економічної діяльності суб'єктів господарювання, відхиленням шодо збільшення суми збитків у 2002 році порівняно із 2001 роком — на 321667,1 тисячі гривень. За цей період відбулося зниження прибутковості на 5013,8 тисячі гривень і в добувній промисловості Івано-Франківської області, яка постійно працювала із отриманням прибутків від звичайної діяльності. За видами промислової діяльності найбільший рівень збитків отримано при обчисленні фінансових результатів від звичайної діяльності в обробній промисловості, що у 2002 році становило на 261 млн. грн. збитків більше, ніж у 2001 році.
Збільшення збитків від звичайної діяльності промислових підприємств Івано-Франківщини підтверджує високий рівень енерго-, ресурсо- та фондомісткості технології усього промислового виробництва і в розрізі за видами промислової діяльності, що негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної промислової продукції. Крім того, відсутність прибутків не дає змоги промисловим підприємствам області мати власні інвестиційні кошти з метою мобілізації їх для технічного оновлення технологічних процесів виробництва шляхом упровадження маловідхідних і ресурсо- та енергозбережних технологій.
Результати проведених досліджень фінансових результатів від звичайної діяльності за видами економічної діяльності за 2001—2002 роки підтверджують зниження прибутковості або зростання рівня збитковості економічної діяльності суб'єктів господарювання усіх видів діяльності (за винятком фінансової діяльності і транспорту).
У найскладнішій ситуації (після промисловості) перебуває сільське господарство, рівень збитковості якого щорічно зростає. Стан результатів економічної діяльності галузі потребує активізації інвестиційної діяльності за рахунок різних видів позикових коштів, оскільки власних джерел фінансування інноваційної діяльності в сільському господарстві взагалі немає.
Отже, динаміка фінансових результатів від звичайної діяльності, отриманих суб'єктами господарювання Прикарпатського регіону, підтверджена найскладнішою ситуацією в економіці промислових та сільськогосподарських підприємств, з виявом загострення енергетичної й економічної криз, які негативно впливають на зростання обсягу внутрішніх фінансових ресурсів області як одного із основних власних джерел фінансування розвитку інноваційної діяльності в Івано-Франківській області.
До головних джерел фінансування розвитку процесу інноваційної діяльності в регіоні (за рахунок власних коштів) можна віднести амортизаційні відрахування як механізм забезпечення системного й ефективного оновлення основного капіталу підприємств народногосподарського комплексу. Чинний нині порядок нарахування та використання амортизаційних відрахувань з урахуванням зміни (наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2003 року №671) до плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій і до Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій — не на користь оновлення основних фондів підприємств. Хоч метод амортизації обирається підприємством самостійно, але норми амортизаційних відрахувань розраховуються централізовано, з пристосуванням до податкового законодавства, що не дає можливості підприємствам вільно вибирати й використовувати найдоцільніший метод нарахування амортизації, який би забезпечив поступове відновлення амортизаційного фонду як джерела фінансування оновлення основних фондів підприємств і організацій.
Динаміка стану оновлення основних фондів у період ринкових перетворень, енергетичної та економічної кризи теж дуже складна. Рівень їх спрацювання у промисловості (зерновій і зернопереробній) ще у 1996 році становив 48,7%, а станом на 01.01.2004 року — 72,9%. Інноваційне оновлення у 2002 році в цій галузі харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів здійснювалося лише на 1,4% підприємств.
Стан оновлення основних фондів у сільському господарстві регіону залишається вкрай важким. Взагалі в сільськогосподарських підприємствах останніми роками відбулося реоновлення основних фондів.
Загальний рівень інноваційної діяльності в сільському господарстві залишається дуже низьким. В галузь сільського господарства у 2001—2002 роках в області було призначено 2953—4850 тис. грн. інвестицій в основний капітал, що становить 0,67—1,2% від загальної суми інвестицій, спрямованих на відтворення основного капіталу в галузях народного господарства області. Порівняно з іншими видами економічної діяльності, де вкладено значно більші суми інвестиційних коштів в оновлення основного капіталу, із врахуванням чинника абсолютної відсутності в сільському господарстві власних джерел фінансування, а також того, що для ведення сільського й лісового господарства, рибальства і мисливства порівняно із промисловістю, де вкладено 124931—200955 тис. грн., це є прямим свідченням критичного стану розвитку інноваційної діяльності в сільському господарстві нашої області.
До джерел фінансування розвитку інноваційної діяльності на регіональному рівні Івано-Франківської області належать також бюджетні кошти.
Динаміка державної підтримки розвитку галузей народногосподарського комплексу Івано-Франківської області за період 1998—2002 років має тенденцію до зниження питомої ваги видатків бюджету області на види економічної діяльності. Найменшу суму видатків бюджету області (за останні два роки) спрямовано на розвиток сільського й лісового господарства — 0,1 млн. грн., або 0,01% питомої ваги. На 1% зменшилася також питома вага інвестиційної підтримки (за рахунок обласних бюджетних коштів) розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики. Немає джерел фінансування інноваційного розвитку в сільському господарстві Прикарпатського регіону за рахунок бюджетних коштів.
За даними аналізу стану розвитку інноваційної діяльності в народногосподарському комплексі Івано-Франківської області на сучасному етапі, підтверджено дуже низький (у критичних межах) рівень розвитку інноваційної діяльності. Практично лише на теоретичному рівні наявне формування джерел фінансування інноваційної діяльності.
Отже, з метою активізації інноваційної діяльності у Прикарпатському регіоні, збереження наявності основного капіталу в трансформаційний період і забезпечення дослідження закономірностей відтворення основного та інших видів власного капіталу підприємств різних видів економічної діяльності в області необхідно розробити заходи ефективного використання наявних активів підприємств та залучення інших джерел фінансування інноваційної діяльності. Розв'язання усіх назрілих проблем розвитку інноваційної діяльності в Івано-Франківській області чекає на об'єктивну необхідність державного регулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні та в межах регіону.
На державному регіональному рівні проблема активізації інноваційної діяльності має розв'язуватися шляхом створення загальнодержавних інноваційних фондів і періодичного проведення моніторингу стану інноваційної активності, комплексного об'єднання зусиль науково-дослідних установ, фондів підтримки розвитку інноваційної діяльності і суб'єктів господарювання у створенні умов сприятливого розвитку інноваційної діяльності та в пошуках власних і позикових джерел фінансування розвитку інноваційного бізнесу.


 

You have no rights to post comments