Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аналіз використання потенціалу підприємства

Аналіз використання потенціалу підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз використання потенціалу підприємства

Аналіз використання потенціалу підприємства повинний охопити такі сфери діяльно-сті підприємства:
1.    організацію управління;
2.    маркетинг, дослідження та розробки;
3.    технологію;
4.    персонал;
5.    фінанси;
6.    організаційну культуру та імідж.
Організація управління. Аналіз організації управління рекомендується проводити на основі вивчення основних регламентуючих документів підприємства: Статуту підприємст-ва, штатного розкладу, положень про функціональні підрозділи, посадових обов'язків спе-ціалістів, а також спостереження за змістом діяльності спеціалістів і керівників.
Аналізуючи організацію управління, рекомендується виявити рівні ієрархії управ-ління, вид організаційної структури управління й оцінити її позитивні та негативні сто-рони, визначити методи та порядок прийняття рішень, оцінити систему комунікацій, стиль управління. Рекомендується скласти блок-схему апарату управління з вказівкою вза-ємозв'язків між його складовими та представити це на рисунку.
Для аналізу розподілу функціональних обов’язків і відповідності практично викону-ваних видів управлінської роботи діючим на підприємстві регламентам рекомендується скласти та проаналізувати матрицю функцій. У матриці функцій слід зазначити окремі фу-нкції управління, що виконується кожним структурним підрозділом підприємства щодо кожної спільної функції управління.
На основі аналізу матриці функцій необхідно визначити, чи усі необхідні види робіт розподілені між функціональними підрозділами, чи немає дублювання в їх діяльності та розрахувати у кожному підрозділі коефіцієнт повноти охоплення функцій:

Kпо = Rф/Rн,
де   Kпо - коефіцієнт повноти охоплення функцій,
Rф  - перелік фактично виконаних робіт,
Rн  - перелік робіт, що регламентуються.

У процесі аналізу комунікаційних процесів рекомендується оцінити налагодженість вертикальних і горизонтальних комунікацій, інформованість співробітників підприємства щодо процесів, що відбуваються в системі управління, ступінь використання сучасних за-собів комунікації (високий, задовільний, низький ступінь) і зробити висновки про відпові-дність системи комунікацій запропонованим вимогам.
У висновку необхідно відзначити позитивні та негативні сторони існуючої системи організації управління.
Маркетинг. При дослідженні маркетингової діяльності підприємства студенту необхідно:

-    охарактеризувати та оцінити маркетингову стратегію підприємства;
-    охарактеризувати товарну політику, оцінити широту і глибину асортименту товарів пі-дприємства, оцінити долю товарів «ринкової новизни» та проаналізувати систему конт-ролю якості товарів;
-    охарактеризувати цінову політику підприємства і зміст основних цінових стратегій у розрізі товарних груп;
-    охарактеризувати джерела надходження товарів і рівні каналів руху товарів

Оцінку ступеня використання елементів маркетингової діяльності підприємства слід здійснювати експертним шляхом.
Ступінь маркетингової активності підприємства визначається з використанням шка-ли, що рекомендується:
13-21 бал - низька
22-30 балів - середня
31-39 балів-висока
Дослідження і розробка (Наукові дослідження та дослідно-конструкторські розроб-ки, далі - НДДКР). Науково-дослідна діяльність підприємств може здійснюватися як спеці-алістами підприємства, так і спеціалістами із НДІ. вузів, спеціалізованих консалтингових фірм на договірній основі.
У процесі вивчення діяльності підприємства в галузі НДДКР рекомендується охарак-теризувати:
-    основні види та методи проведення маркетингових досліджень;
-    види та цілі досліджень у різноманітних сферах діяльності підприємства;
-    розмір затрат на науково-дослідні та проектні роботи;
- застосовувані методи економічного аналізу та прогнозування;
-    співробітництво  з   НДІ,   вузами,   консалтинговими   фірмами   та
іншими організаціями в галузі НДДКР;
-    сфери  нововведень  на  підприємстві  (товар, технології,  методи
управління, організаційна структура та ін.);
- інноваційні можливості підприємства.
За результатами аналізу необхідно дати оцінку ступеня активності підприємства (ви-сока, середня, низька) в галузі НДДКР. Технологія. Дослідження технологій торгових підп-риємств пов'язано, насамперед, із вивченням організації торговельно-технологічних процесів і станом матеріально-технічної бази підприємства.
У зв'язку з цим рекомендується вивчити склад роздрібної торгової мережі (табл. 2.15).
Характеризуючи місце розташування торгової мережі, необхідно вказати розташу-вання стосовно основних магістралей міста, місця інтенсивних купівельних потоків. При цьому торгову мережу слід поділити за категоріями на магазини загальноміського призначення і магазини, розміщені в житловій забудові.
Аналізуючи персонал підприємства, рекомендується виявити ступінь мотивації дія-льності. Для цього необхідно вивчити систему оплати праці, інші форми матеріальної та нематеріальної мотивації, що застосовуються на підприємстві. Рекомендується виявити розмір середньої заробітної плати та її динаміку і співставити з динамікою продуктивнос-ті праці. У результаті аналізу зазначених параметрів слід виявити ступінь (висока, серед-ня, низька) вмотивованості діяльності
персоналу.
Фінанси. Для характеристики даного елемента внутрішнього середовища реко-мендується оцінити фінансовий стан підприємства, скориставшись табл. 2.21.
Залежно від ситуації на підприємстві та конкретних цілей аналізу система показ-ників може бути доповнена.
На основі аналізу показників платоспроможності (ліквідності капіталу) необхідно зробити висновок про можливість підприємства своєчасно розплачуватися по своїх фі-нансових зобов'язаннях.
Аналіз показників фінансової стійкості дозволить визначити ступінь стабільності (висока, середня, низька) фінансового забезпечення розвитку підприємства в перспективі.
Організаційна культура й імідж підприємства. Організаційна культура відбиває но-рми поведінки, ділову етику, стиль управління, філософію управління. При аналізі організа-ційної культури необхідно оцінити ступінь розробленості управлінської філософії на під-приємстві, ставлення співробітників до історії розвитку, традицій, що склалися на підпри-ємстві, стиль ділового спілкування, рівня культури управління, а також виявити наявність розроблених стандартів поведінки та формальних правил і процедур менеджменту.

Джерелом інформації для проведення аналізу даної функціональної зони є документа-ція підприємства, публікації про підприємство в джерелах масової інформації, а також су-дження експертів.
Оцінка іміджу підприємства здійснюється за допомогою експертних оцінок. Загальна оцінка іміджу підприємства - це сукупність оцінок діяльності підприємства: з боку конкуре-нтів - діловий рейтинг, з боку споживачів і громадськості - споживчий рейтинг, з боку самих працівників і власників підприємства - престижний рейтинг і з боку закордонних фірм-партнерів - міжнародний рейтинг.
Споживчий рейтинг грунтується на результатах аналізу ставлення  споживачів   і   гро-мадськості  до  підприємства.  Престижний рейтинг грунтується  на результатах аналізу пуб-лікацій у засобах масової інформації, в яких представлено підприємство, а також на основі суджень працівників у відношенні досягнення підприємством своїх цілей, послідовності під-приємства у своїй діяльності та його репутації порівняно з іншими суб'єктами господарю-вання в даній галузі. При цьому необхідно проаналізувати, як побудована система кар'єри в підприємстві та які критерії використовуються для просування   працівників,   провести   спостереження  за  тим,   як   співробітники працюють на своїх робочих місцях, як контакту-ють один з одним, чому саме віддають перевагу в бесідах. Оцінка міжнародного рейтингу здійснюється в тому випадку, якщо підприємство функціонує на зовнішньому ринку.


 

You have no rights to post comments