Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Аналіз внутрішнього середовища підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Внутрішнє середовище підприємства являє собою сукупність всіх внутрішніх перемін-них підприємства, що визначають процеси його життєдіяльності. Внутрішнє середовище по-стійно та безпосередньо впливає на функціонування підприємства і складає систему ситуа-ційних факторів у середині підприємства.
Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожний із яких включає набір ключових процесів і елементів організації. Їх стан у сукупності визначає той потенціал і ті можливості, якими володіє підприємство.
Методика аналізу внутрішнього середовища підприємства передбачає таку послі-довність:
-    Оцінку діючих стратегій.
-    Аналіз потенціалу підприємства.
-    Визначення сильних і слабких сторін.
-    Виявлення конкурентних переваг.


Оцінка діючих стратегій

Оцінку діючих стратегій слід здійснювати на основі результатів їх реалізації, які ви-ражаються через показники діяльності підприємства. При оцінці стратегії необхідно до-тримуватись таких правил:
-    використати ситуаційний підхід до відбору критеріальних показників;
-    розглянути підприємство як відкриту систему і визначити ефективність;
-    використати узагальнюючі та окремі показники досягнення результатів і стану систе-ми;
-    доповнити   економічні   показники   ефективності   поведінковими показниками підп-риємства.
Для оцінки діючих стратегій підприємства необхідно провести аналіз показників зов-нішньої та внутрішньої ефективності стратегії.
Зовнішня ефективність стратегії або результативність підприємства характеризу-ється ступенем досягнення поставлених перспективних цілей. При цьому якісна оцінка ступеня досягнення цілі може бути виражена кількісно за допомогою бальної шкали оцінок

Однією з причин відхилення від цілей може бути постановка нереальних цілей, невча-сне їх коригування з урахуванням імовірних змін умов функціонування підприємства.
При адаптації до ринкових умов функціонування підприємства як «відкритої систе-ми», реалізація стратегії пов'язана з деяким ризиком. Тому для обґрунтування отриманої оцінки ступеня досягнення цілей необхідно визначати рівень ризику.
Для оцінки рівня ризику рекомендується скористатися формулою Z-фактора Е.Альтмана:

Z-фактор = 0,012 х1 +0,0144 х2+0,033 х3+0,006 х4 +0,009 х5

де    х1 - вартість оборотних фондів, поділена на "разом активи";
х2 - сума   резервів,   фондів   спеціального   призначення,   розмір цільового фінансуван-ня і нерозподіленого прибутку, поділена на "разом активи" (ЧП/А);
х3 - прибуток до сплати податків і відсотків, поділена на "разом активи" (БП/А);
х4 - ринкова вартість статутного капіталу (число акцій, помножене на   поточне    ко-тирування),    поділена    на   "разом   пасиви" (зобов'язання в цілому);
x5- обсяг продаж, поділений на "разом активи".
Отриманий результат Z-фактора порівнюється з імовірним рівнем ризику, обумо-вленим даною стратегією; різниця між фактичним і прогнозованим розміром Z-фактора покаже ступінь впливу ризику на досягнення поставлених цілей підприємства.
Якщо фактичний рівень ризику перевищить прогнозований, то, очевидно, мав місце значний (< 1,2) вплив ризику на ступінь досягнення цілей підприємства. І, навпаки, пере-вищення ( > 1,2) прогнозованого рівня ризику над фактичним означає незначний вплив ри-зику на ступінь досягнення цілі.
До показників, що характеризують внутрішню ефективність стратегії, відносяться:
1)    ступінь використання ресурсів або економічність (оцінюється показником рентабе-льності ресурсів);
2)    прибутковість (оцінюється сумою балансового прибутку, чистого прибутку, долі прибутку у валовому прибутку підприємства та показником рентабельності, роз-рахованим стосовно товарообігу);
3)    продуктивність (оцінюється показником рентабельності, розрахованим стосовно по-точних витрат і капіталу);
4)    зміна долі підприємства на ринку.

Для економічної характеристики підприємства студенту необхідно зібрати і система-тизувати інформацію про основні результати діяльності підприємства за період, що аналі-зується, оцінити її з погляду достовірності та порівняності, провести аналіз основних по-казників діяльності та побудувати аналітичну таблицю (табл. 2.11).
На основі даних табл. 2.11 необхідно сформулювати висновки про динаміку основ-них показників і визначити причини, що обумовили їх зміну.
Динаміку основних показників діяльності (товарообіг, прибуток, витрати обігу) до-цільно подати у вигляді стовпчикових діаграм. Темпи зміни цих показників слід показа-ти на графіку за два роки щоквартально.


 

You have no rights to post comments