Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аналіз безпосереднього оточення підприємства

Аналіз безпосереднього оточення підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз безпосереднього оточення підприємства

Аналіз безпосереднього оточення підприємства припускає ана¬ліз тих факторів зов-нішнього середовища, із якими підприємство зна¬ходиться в безпосередній взаємодії. У стратегічному аналізі пріори¬тетними факторами мікросередовища є: споживачі, конкуре-нти та постачальники. Якщо необхідно, вивчаються посередники, закордонні партнери, ри-нок робочої сили.
Мета аналізу факторів безпосереднього оточення підприємства полягає у виявленні можливостей і загроз для підприємства в мікро-середовищі.

Аналіз споживачів

У процесі аналізу споживачів, як компонента безпосереднього оточення підприємст-ва, студенту необхідно вирішити такі задачі:
1.    Охарактеризувати цільовий ринок підприємства;
2.    Вивчити стан попиту на товари підприємства;
3.    Скласти профіль покупців, що купують товари підприємства.
Для характеристики цільового ринку необхідно:
•    визначити ринкові сегменти, що обслуговуються підприємством;
•    вивчити  кон'юнктуру  цільового ринку  і  визначити можливості реалізації товару за вигідними для підприємства цінами;
•    визначити ринкову долю підприємства;
•    виявити можливості розширення діяльності підприємства (наяв¬ність потенційних се-гментів, можливості насичення та поглиб¬лення асортименту і т.п.)
На основі вивчення цільового ринку слід зробити висновок про його стан і тенденцію розвитку.
Для вивчення попиту на товари підприємства найбільш прий¬нятним методом є балан-совий метод, що грунтується на аналізі даних про рух товарів в підприємстві. Проте даний метод дозволяє оцінити лише реалізований попит на товари підприємства. При цьому ви-користовується така формула:

Р=ЗП+П-3К,

де Р - обсяг реалізації товарів за звітний період;
Зп- товарні запаси на початок звітного періоду;
П - надходження товарів протягом звітного періоду;                                                                
Зк- товарні запаси на кінець періоду.

На основі аналізу показників руху товарів у підприємстві (табл. 2.3) необхідно: вивчити фактори, що вплинули на обсяг реалі¬зованого попиту на окремі товари і товарні групи; оцінити та порів¬няти поточні умови реалізації товарів і зробити висновок про стан і тенденцію розвитку попиту на товари підприємства.
Значення коефіцієнту поточних умов реалізації може варіюва¬тися від 0 до 1. Чим бі-льший коефіцієнт, тим більш сприятливі умови для збуту даного товару в межах наявних ресурсів. Даний показник доцільно розраховувати за декілька років з тим, щоб виявити зміни умов реалізації товарів підприємства.
Профіль покупців підприємства може бути складений за наступ¬ними характеристика-ми:
•    географічне місце розташування покупців;
•    демографічні характеристики покупців (вік, освіта, сфера діяльності)
•    соціально-психологічні характеристики покупця (стан в суспіль¬стві, стиль поведінки, смаки, звички);
•    ставлення покупця до продукту (чому він купує продукт; чи є він
сам користувачем продукту, як оцінює продукт і т.п.);
•    торгова сила покупця (рівень інформованості покупця; чутли¬вість до ціни, до засо-бів стимулювання; наявність відповідних вимог до якості товару; орієнтація на від-повідну торгову марку; періодичність закупівель; обсяг середньої покупки; фінансо-вий стан; можливість вибору продавця; співвідношення між ступенем залежності про-давця від покупця та ступенем залежності покупця від продавця і т.п.).

Аналіз постачальників

Для підприємства дуже важливо при виборі постачальників товарів глибоко і всебічно дослідити їх діяльність, вивчити їх потенціал із тим, щоб встановити ділові відносини, що забезпечують підприємству стабільну роботу.
Для визначення постачальників товарів студенту необхідно скласти перелік усіх поста-чальників підприємства, згрупувати їх за видами товару, який поставляється, визначити кон-курентну силу постачальників, вивчити їх діяльність і оцінити ступінь доцільності договірної політики підприємства.

Аналіз конкурентів

Аналізуючи конкурентів, як складову мікросередовища підприємства студентові необ-хідно:
-    оцінити стан конкурентної боротьби на ринку діяльності підприємства;
-    оцінити силу конкурентного тиску;
-    виявити дійсних і потенційних конкурентів, вивчити їх стан на ринку;
-    виявити число активних конкурентів підприємства.
Оцінка стану конкурентної боротьби передбачає виявлення домінуючих методів веден-ня конкурентної боротьби на ринку діяльності підприємства, а також виявлення тенденції зміни характеру конкурентної боротьби.
Оцінка сили конкурентного тиску здійснюється на основі оцінки динаміки числа поте-нційних і діючих конкурентів підприємства, а також оцінки ступеня агресивності їх політики в конкурентній боротьбі.
Для виявлення всіх діючих і потенційних конкурентів необхідно скласти перелік підп-риємств-конкурентів, що реалізують товари номенклатури підприємства. Джерелом інфор-мації про конкурентів можуть бути: результати досліджень науково-дослідних організацій, результати опитувань клієнтів, постачальників, різноманітні статистичні дані, комерційна періодика, місцеві газети, звіти персоналу зі збуту та ін.
Для дослідження діяльності діючих і потенційних конкурентів необхідна така інформа-ція:
-    про обсяг і темпи реалізації товарів;
-    про широту асортименту і якість реалізованих товарів;
-    про політику цін;
-    про витрати на маркетинг;
-    про організацію збуту, рівень збутових витрат;
-    про використовувані види і засоби реклами, про витрати на рекламу;
-    про рівень обслуговування покупців (методи продажу товарів, види послуг);
-    про систему управління;
-    про результати фінансової діяльності.

 

You have no rights to post comments