Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аналіз макросередовища підприємства

Аналіз макросередовища підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз макросередовища підприємства

Метою вивчення зовнішнього середовища підприємства є виявлення загроз (факторів несприятливого впливу) і можливостей (факторів сприятливого впливу) для підприємства.
Аналіз макросередовища підприємства передбачає вивчення й оцінку таких факторів: економічних, політичних, правових, демографічних, науково-технічних, природних і соціа-льно-культурних.
Основою аналізу служить інформація, що міститься в періодичній пресі: газетах і жур-налах, а також в різноманітних інформаційних виданнях, статистичних збірниках України.
Аналізуючи економічні фактори макросередовища, студенту слід вивчити і дати оцін-ку: тенденції розвитку економіки України в цілому, розвитку виробництва товарів номенкла-тури підприємства, стану державного бюджету, темпів інфляції, рівня безробіття, рівня пода-ткових ставок, рівня прибутків населення.
Дослідження політичних факторів макросередовища передбачає аналіз і оцінку: полі-тичної стабільності в суспільстві, сили лобістських груп, напрямів розвитку політичної сис-теми, характеру політичної боротьби, ступеня суспільної підтримки урядової програми роз-витку.
Аналіз правових факторів передбачає вивчення: чинних законодавчих актів України, що регулюють діяльність підприємства, та їх оцінку з погляду впливу на суб'єкт господарю-вання. Оцінка правових факторів повинна стосуватися виявлення допустимих меж дії підп-риємства у взаємовідносинах з іншими суб'єктами ринку, правомочності в здійсненні різно-манітних видів діяльності, а також в області прав і відповідальності підприємства.
Аналізуючи демографічні фактори, студенту необхідно дати оцінку тенденції динамі-ки чисельності населення України, у тому числі регіону діяльності підприємства; статево-вікового складу населення України, у тому числі регіону діяльності; тенденції рівня наро-джуваності в Україні.
Аналіз науково-технічних факторів передбачає розгляд і оцінку нововведень в галузі товару, технології та управління, що з’явилися на підприємствах України та оцінку можли-вості використання виявлених нововведень у досліджуваному підприємстві.
Дослідження природних факторів припускає аналіз і оцінку, екологічного фактора, стану природних ресурсів, природних умов. Оцінка екологічного фактора ґрунтується на аналізі рівня забрудненості навколишнього середовища в регіоні діяльності підприємства і впливу діяльності досліджуваного підприємства на її стан. Оцінка стану природних ресурсів ґрунтується на аналізі їх наявності з погляду можливості збільшення або, навпаки, загрози зниження виробництва і, відповідно, реалізації товарів номенклатури підприємства. Природ-ні умови вивчаються в тому випадку, якщо підприємство намічає змінити в майбутньому ри-нок діяльності.
Аналізуючи групу соціально-культурних факторів, студенту необхідно вивчити і дати оцінку: рівня освіти в Україні; соціальним умовам життя.
Аналіз факторів макросередовища слід здійснювати в такій послідовності:
1.    складання переліку факторів макросередовища, що досліджуються;
2.    збір, узагальнення й аналіз інформації;
3.    систематизація результатів аналізу та їх оцінка.
Для узагальнення та аналізу зібраної інформації про фактори макросередовища доціль-но скласти допоміжну таблицю «Вихідні дані для аналізу та оцінки факторів макросередо-вища» (див. додаток А). Результати аналізу факторів та їх оцінку студенту слід відобразити в таблиці «Оцінка факторів макросередовища».
На основі даних таблиці «Оцінка факторів макросередовища» слід скласти перелік мо-жливостей і загроз, з якими підприємство може зіткнутися в майбутньому. Для цього необ-хідно поділити усі досліджувані фактори макросередовища на групу факторів сприятливого (тобто можливості) впливу на підприємства і несприятливого впливу (тобто загроз). Осно-вою для поділу факторів є оцінка характеру (спрямованості) впливу фактора на підприємство (див. 4-й стовпчик табл. 2.1).
Відповідні фактори можливостей і загроз повинні розташовуватися в переліку за сту-пенем зменшення їх значущості (див. 5-й стовпчик табл. 2.1). Так, у переліку сприятливих і несприятливих факторів спочатку слід представити усі фактори, що мають значущість 3 ба-ли. Оцінка факторів сприятливого впливу в 3 бали означає максимальну можливість для під-приємства, а для факторів несприятливого впливу така оцінка означає максимальну загрозу для підприємства. При формулюванні можливостей і загроз студенту слід керуватися зразко-вим  переліком можливостей і загроз у зовнішньому середовищі

 

You have no rights to post comments