Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... SWOT - аналіз як інструмент стратегічного управління

SWOT - аналіз як інструмент стратегічного управління
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

SWOT - аналіз як інструмент стратегічного управління

В умовах нестійкості зовнішнього оточення, невизначеності та ризику виникає пробле-ма своєчасної адаптації суб'єкта господарювання до зовнішніх змін, причому зовнішнє сере-довище дуже динамічне. І оскільки процес взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем має перманентний характер, то для забезпечення стійкого функціонування підприємства ви-никає необхідність передбачення його розвитку в довгостроковій перспективі. Прогнозуван-ня розвитку підприємства буде сприяти підтримці балансу по відношенню до зовнішнього оточення. Таким чином, проблему успішного функціонування в умовах динамізму зовніш-нього оточення може вирішити лише те підприємство, яке має чіткі орієнтири на майбутнє і націлене на пошук довгострокових конкурентних переваг. У сучасному світ; безсуперечно доведено, що успіх діяльності підприємства визначається тим, наскільки вдало воно впису-ється в зовнішнє оточення та пристосовується до нього. З цією метою зарубіжними фірмами використовується система стратегічного управління.
Завдання стратегічного управління полягає у забезпеченні своєчасної адаптації підпри-ємства до змін у зовнішньому середовищі та нівелюванні його негативного впливу. До того ж слід мати на увазі, що динамізм зовнішнього оточення обумовлює як нові можливості для підприємства (сприятливі умови), так і нові труднощі, які обмежують його діяльність. У зв'я-зку з цим для виживання та успішного функціонування підприємства у перспективі слід про-гнозувати, які загрози можуть виникнути у майбутньому та які нові можливості можуть з'яв-итися для підприємства. Однак для успішного подолання небезпеки, що виникає для підпри-ємства у зовнішньому середовищі та максимального використання можливостей, що з'явили-ся, не тільки необхідно своєчасно їх виявляти, але й мати відповідний потенціал.
Таким чином, не дивлячись на те, що в умовах нестабільності зовнішнього середовища головні фактори успіху підприємства пересуваються із внутрішнього середовища у зовнішнє, потенціал підприємства, його сильні та слабкі сторони також визначають можливість його успішного функціонування на ринку.
Для вивчення зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства в сис-темі стратегічного управління використовується такий управлінський інструмент як SWOT-аналіз (перші літери англійських слів: strengths - сильні сторони, weaknesses - слабкі сторо-ни, opportunities — можливості та threats - загрози). SWOT-аналіз передбачає проведення су-місного вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. У результаті SWOT-аналізу менеджер одержує інформацію для генерування альтернативних стратегій ро-звитку підприємства.
У процесі SWOT-аналізу виявляються загрози та можливості, які можуть виникнути у зовнішньому середовищі, а також сильні та слабкі сторони, які притаманні підприємству.
Аналіз факторів зовнішнього середовища здійснюється з метою виявлення та перед-бачення потенційних можливостей та загроз для підприємства. Аналіз зовнішнього середо-вища дозволяє своєчасно прогнозувати вплив зовнішніх загроз та можливостей на діяльність підприємства. Крім цього, аналіз зовнішнього оточення дозволяє своєчасно розробляти ситу-аційні плани на випадок виникнення несподіваних обставин та формувати стратегію, яка до-зволить досягти встановлених цілей на перспективу.
Внутрішнє середовище безпосередньо впливає на діяльність підприємства та визначає його потенціал. Метою аналізу внутрішнього середовища підприємства є виявлення його внутрішніх сил для максимального використання зовнішніх можливостей та виявлення слаб-ких сторін підприємства, які можуть ускладнити проблеми, що пов'язані із зовнішніми загро-зами. Метод, за допомогою якого здійснюється діагностика внутрішнього середовища, нази-вається управлінським обстеженням.
Слід підкреслити, що аналіз зовнішнього середовища має пріоритет порівняно з аналі-зом внутрішнього середовища підприємства. Пріоритетність аналізу зовнішнього середови-ща обумовлена тим, що в умовах нестабільності зовнішнього оточення головні фактори успі-ху господарюючого суб'єкту знаходяться у його зовнішньому середовищі.
SWOT-аналіз як управлінський інструмент має такі особливості:

-    є  початковим  етапом  стратегічного  планування для  більшості функціонуючих під-приємств;
-    виступає складовим етапом у процесі розробки стратегії;
-    передбачає сумісне вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища;
-    є інформаційною підставою для формулювання стратегічних проблем та альтернатив-них стратегічних рішень підприємства;
-    передбачає   встановлення   парних   комбінацій   між   загрозам   та можливостями у зовнішньому оточенні - з одного боку, сильними та слабкими сторонами - з іншого;
-    у  центрі  уваги  стратегічного  аналізу  знаходяться  фактори,  що найсильніше впли-вають на конкурентну позицію підприємства, його конкурентні переваги (це спожи-вачі, постачальники, конкуренти);
-    передбачає таку  послідовність  вивчення  факторів  зовнішнього оточення: відсте-ження змін фактора
-                 аналіз стану фактора      
-                 виявлення характеру впливу на підприємство
-                 оцінка впливу на  підприємство
-                 прогнозування  можливих наслідків впливу фактора в перспективі;
-    припускає широке використання методу експертної оцінки;
-    передбачає обов'язкову бальну оцінку факторів макросередовища, безпосереднього оточення та  внутрішнього  середовища підприємства.

Вельми важливим є те, що SWOT-аналіз виступає основою для генерування стратегій підприємства.
Генерування альтернативних стратегій розвитку підприємства на підставі SWOT-аналізу здійснюють спеціалісти відділу економічного аналізу та прогнозування або спеціа-ліст зі стратегічного менеджменту. Проте вибір стратегії є прерогативою вищої ланки керівництва підприємства.


 

You have no rights to post comments