Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Суперечка як основа професійних дискусій, дебатів, диспутів

Суперечка як основа професійних дискусій, дебатів, диспутів
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Суперечка як основа професійних дискусій, дебатів, диспутів

Дискутивно-полемічна мова,  в основі якій лежить суперечка, як вид красномовства дуже давня. ЇЇ активно використовували ще у публічному спілкуванні Давньої Греції, де кар’єра  громадянина залежала від уміння виступати з промовами перед народом, заручатися підтримкою слухачів.
Сучасні вчення про дискутивно-полемічну мову розглядають  учасників діалогу як  таких, що мають рівні «логічні права», тобто рівні права  на використання
усіх логічних форм заяв і монологів.
Суперечка - зіткнення різних поглядів чи позицій щодо певної проблеми, в процесі якого кожен учасник наводить аргументи на підтримку своїх переконань і критикує несумісні з ними твердження протилежної сторони.
Класична модель суперечки передбачає участб пропонента і опонента, арбітра і слухачів. У  суперечці виявляється  тісний зв’язок між логікою і культурою мови. Важливо вміти логічно мислити, ясно і лаконічно  висловлюватися, точно формулювати думки, володіти термінологією та з повагою ставитися до логічної критики опонента.
У суперечці пропонент висловлює думку (тезу), опонент знаходить у ній вразливі місця (розбіжності), вказує на них і висуває положення, яке  йому здається істинним (антитезу). Доведення складається з 3-х елементів:
•    теза - словесно оформлене основоположне твердження (чи сукупність тверджень), яке передбачає певне тлумачення фактів і додає дещо нове до існуючих знань; істинність тези необхідно доводити;
•    аргумент - словесно оформлене положення, за допомогою якого обгрунтовують тезу і яке має доказову силу для тих, кому адресоване;
•    демонстрація - логічні  міркування, або сукупність умовиводів, які застосовуються при виведенні тези із аргументів.
Аргументи поділяються на сильні, слабкі і непереконливі.
До сильних аргументів зараховують: точно встановлені факти і судження, що випливають   із них документи, що є чинними на момент спілкування; висновки експертів, експериментально перевірені дані, показання свідків тощо.
До слабких аргументів належать: доведення, версії чи узагальнення, зроблені на основі здогадів, пропозицій, відчуттів; доведення, що грунтуються на власних  враженнях, бажаннях тощо; висновки , що грунтуються на двох або кількох окремих фактах і т.ін. Ці аргументи викликають сумніви опонентів і спростування.
Непереконливими аргументами є: судження на основі підтасованих фактів, посилання на неперевірені джерела; вигадки, припущення; висновки, зроблені на основі  фіктивних документів тощо. Такі аргументи дозволяють дискредитувати супротивника.
Головне в суперечці - істинність, правильність, чіткість.
Різновидами суперечки є дискусія, полеміка, диспут, дебати.
Дискусія – публічне обговорення певної проблеми або групи питань на зборах, конференціях, у пресі, під час бесід, на уроках тощо з метою досягнення істини.
Характерною ознакою дискусії є відсутність тези і наявність єдиної теми. Мета її - досягти згоди учасників щодо дискутованої теми.
Полеміка - зіткнення різних поглядів при обговоренні будь-яких наукових, політичних, літературних чи інших питань.
На відміну від дискусії, найважливішим у якій є пошук істини шляхом вдалих постановки і зіставлення аргументів та контраргументів, у полеміці основне - досягнення перемоги шляхом зіткнення різних поглядів, утвердження власного погляду, хоч і на шкоду істині. У дискусії  беруть участь опоненти, у полеміці - супротивники, конкуренти. дискусія і полеміка розрізняються не тільки метою, але й засобами і прийомами: учасники дискусії почергово висловлюються, засоби і прийоми дискусії повинні бути коректними, прийнятними для всіх учасників.  У полеміці не дотримуються цих правил( засоби і прийоми більш експресивні, перемагає ініціатива суперників).
Диспут - заздалегідь підготовлена публічна суперечка (наукова, політична, літературна та ін.).
Проведення диспуту старанно планують, розцінюючи його як одну із активних форм навчання ( ознайомлення з темою, опрацьовання необхідної літератури).
Дебати - обговорення проблем, обмін думкамит, ідеями, поглядами щодо важливих державних, громадських проблем.
Для перемоги в дебатах важлива очевидна ораторська і візуальна перевага над суперником.Дебати характеризуються яскраво вираженою наступальною тактикою, тому захоплення й утримання ініціативи є найважливішим правилом для їх учасників.
Щоб оволодіти полемічною майстерністю, необхідно розуміти сутність публічної суперечки, знати її різновиди, навчитися безпомилково визначати її предмет, дотримуватися основних вимог культури суперечки, виробити вміння доводити висунуті положення і спростовувати погляди опонента, застосовуючи полемічні прийоми.


 

You have no rights to post comments