Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність і специфіка професійної діалогічної мови

Сутність і специфіка професійної діалогічної мови
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Сутність і специфіка професійної діалогічної мови

Основою співробітництва і взаєморозуміння між людьми у процесі спільної діяльності є ДІАЛОГІЧНА МОВА – форма соціально-мовного існування.Діалог, який передбачає активний обмін репліками (висловленнями) учасників, займає 70% усього мовного спілкування.
Діалогічне мовлення формується під впливом таких факторів, як   мотив діяльності, мета і завдання.  Мовна поведінка учасників діалогу складається з програмованих і непрограмованих компонентів. Перші відображають прийняті в певному соціумі норми мовної поведінки в стандартних ситуаціях ; другі пов’язані з особливостями мовця, його креативністю, специфікою ситуації, ставленням до неї мовця.  
Залежно від особистісного ставлення до комунікації або до взаємодії партнерів діалог може мати  модальний або диктальний характер.   Модальні діалоги поділяються на одномодальні (наприклад  згода)і різномодальні (полеміка, суперечка, незгода). Різномодальні діалоги складніші за структурою, більш розгорнуті і менш передбачувальні, ніж одномодальні. Диктальні діалоги націлені на одержання і повідомлення інформації або уточнення її.
Специфіка діалогічного мовлення обумовлюється такими чинниками:
•    непідготовленість спілкування ( неможливо заздалегідь повністю спланувати, спрогнозувати мовну поведінку як співрозмовника, так і власну;
•    безпосередність контакту учасників спілкування, а звідси – можливість емоційних виявів;
•    використання допоміжних, невербальних засобів (мімики, жестів тощо);
•    пряма зорієнтованість мовлення на конкретне висловлення співрозмовника, а отже, необхідність постійно стежити за його думкою, що потребує концентрації мисленнєвих зусиль і проведення деяких мовленнєво-мисленнєвих операцій;
•    можливість зміни теми висловлювання, що вимагаї уваги і відповідної оперативної реакції співрозмовника;
•    налаштованість на діалог, що передбачає наявність бажання і вміння слухати і сприймати іншого.
Ці чинники зумовлюють особливості синтаксичної організації діалогічного мовлення: широке і відносно компактне використання різних речень за метою висловлення: розповідних, питальних, спонукальних; можливість використання невербальних засобів спілкування дає змогу користуватися неповними реченнями, недоказаними або перерваними, деякими видами односкладних речень тощо; уживання в мовленні стереотипних формул, кліше, що може пояснюватися типовістю певної ситуації професійного спілкування (отримання довідки, обговорення окремих пунктів наказу тощо).Оскільки діалог реалізується в усному мовленні, то діалогічне мовлення характеризується інтонаційним багатством і водночас інтонаційною неорганізованістю. Інтонація не  тільки оформлю є речення як комунікативну одиницю, але й сприяє формуванню діалогічного контексту.
Діалог будується на репліках – особливих мовних одиницях, які харатеризуються відносною формально-граматичною завершеністю і відносною самостійністю. Залежно від теми спілкування, лексичної наповненості та синтаксичної побудови виділяються репліки : репліка- запитання, репліка-вілповідь, репліка-ствердження або заперечення, репліка- оцінка, репліка, що переводить діалог в іншу тематичну площину та інші. Репліки можуть бути різними за протяжністю – лаконічні й самостійні; можуть являти собою  ланцюг взаємопов’язаних речень.
Ділове спілкування обмежене часом , темою і метою. Це безпосередньо впливає на побудову діалогу, який має на меті досягнення певних результатів.
Цьому сприяє культура діалогічної мови: уміння починати, підтримувати, завершувати розмову, ставити контрзапитання, застосовувати засоби емоційного впливу, уміння слухати співрозмовника, адекватно реагувати на його запитання або заперечення тощо. Висока культура діалогічної мови та високий ступінь фахової підготовки допомагають досягти поставленої мети.


 

You have no rights to post comments