Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Обчислення, сплата страхових внесків та персоніфікований облік у системі державного страхування

Обчислення, сплата страхових внесків та персоніфікований облік у системі державного страхування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Обчислення, сплата страхових внесків та персоніфікований облік у системі державного страхування

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску
1. Єдиний внесок обчислюється виключно у національній валюті, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі.
Обчислення єдиного внеску із сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється  шляхом  перерахування зазначених сум у національну валюту України за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти,  установленим Національним банком України  на день обчислення єдиного внеску.
2. Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або   які  підтверджують  нарахування(обчислення) виплат (доходу),  на які відповідно до  цього  Закону нараховується єдиний внесок.
3. Обчислення єдиного внеску територіальними органами Пенсійного   фонду у випадках, передбаченим цим Законом, здійснюється на підставі актів перевірки правильності нарахування та сплати єдиного внеску,  звітності,  що подається платниками  до територіальних  органів Пенсійного фонду,  бухгалтерських та інших документів,  що підтверджують суми виплат (доходу),  на суми  яких (якого) відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.
4. Обчислення  єдиног  внеску за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення)   заробітної  плати  (доходу),  на  яку відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.
5. Сплата єдиного внеску здійснюється виключно у національній валюті  шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних  органів  Пенсійного  фонду,  відкриті  в   органах Державного казначейства України для його зарахування.
6. Для зарахування єдиного внеску в органах Державного казначейства  України  відкриваються   в   установленому   порядку небюджетні  рахунки відповідному територіальному органу Пенсійного фонду. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску.
Обслуговування коштів  єдиного  внеску  здійснюється згідно з положенням   про рух коштів, що затверджується Державним казначейством України та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Розрахункове обслуговування територіального органу Пенсійного фонду  здійснюється  відповідно до умов договорів  між органами Державного казначейства України і власниками рахунків.
7. Єдиний внесок сплачується шляхом  перерахування  платником безготівкових коштів з його банківського рахунку.
Платники, зазначені в абзацах третьому та четвертому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону,  які не  мають  банківського рахунку,  сплачують  внесок  шляхом  готівкових  розрахунків через банки чи відділення зв'язку.
8. Платники  єдиного внеску  зобов'язані  сплачувати  єдиний внесок,  нарахований  за  відповідний  базовий звітний період,  не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.
При цьому платники,  зазначені  у  пункті  1 частини  першої статті  4  цього  Закону,  під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового   забезпечення), на суми якої (якого) нараховується  єдиний  внесок,  одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний  внесок  у розмірі,  встановленому  для  таких  платників (авансові платежі). Винятком є випадки,  якщо внесок,  нарахований на ці виплати,  вже сплачений у строки,  встановлені абзацом першим цієї частини,  або за  результатами  звірення  платника  з територіальним органом Пенсійного  фонду  за  платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску,  що підлягає сплаті, або дорівнює їй.  Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення), у том  числі  в  безготівковій  чи  натуральній  формі.  При  цьому фактичним  отриманням  (перерахуванням)  коштів  на  оплату  праці (виплату  доходу,  грошового  забезпечення)  вважається  отримання відповідних  сум  готівкою,  зарахування  на  рахунок  одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, отримання товарів (послуг) або  будь-яких  інших  матеріальних  цінностей  у рахунок  зазначених  виплат,  фактичне  здійснення  з таких виплат відрахувань згідно із законодавством або  виконавчими  документами чи будь-яких інших відрахувань.
Базовим звітним періодом є календарний  місяць,  а  для платників, зазначених в абзацах третьому та  четвертому  пункту  1 частини першої статті 4 цього Закону, - календарний рік.
9. Обчислення  і  сплата єдиного   внеску  за  платників, зазначених у пунктах 2,  3,  6,  7,  8,  9 та  11  частини  першої  статті 4  цього  Закону,  здійснюються  платниками,  зазначеними у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону,  за рахунок сум, на які внесок нарахований.
10. Днем сплати єдиного внеску вважається:
1) у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки Пенсійного фонду - день списання банком  або Державним  казначейством  України  суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок Пенсійного фонду;
2) у разі сплати єдиного внеску готівкою - день прийняття  до виконання  банком  або  іншою установою - членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою  коштів  у  готівковій формі.
11. У разі  несвоєчасної  або  не  в  повному  обсязі сплати єдиного  внеску  до  платника  застосовуються  фінансові  санкції, передбачені  цим  Законом,  а  посадові  особи,  винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку  єдиного  внеску,  несуть дисциплінарну,  адміністративну,  цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.
12. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно  від  фінансового стану платника.
За наявності   у   платника   єдиного   внеску  одночасно  із зобов'язаннями із сплати  єдиного  внеску  зобов'язань  із  сплати податків,  інших обов'язкових платежів,  передбачених законом, або зобов'язань  перед  іншими  кредиторами  зобов'язання  із   сплати єдиного  внеску  виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу).
13. Суми  помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок  майбутніх  платежів  єдиного  внеску   або   повертаються платникам  у  порядку  і  строки,  визначені  Пенсійним  фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та Державним казначейством України.
14. Єдиний  внесок,  що  відповідно  до цього Закону підлягає сплаті із сум  виплат  за  період  з  дня  виникнення  у  платника відповідного  зобов'язання до дня включення територіальним органом Пенсійного фонду даних про такого платника до  Державного  реєстру загальнообов'язкового державного соціального    страхування, сплачується (стягується)  на  загальних  підставах  відповідно  до цього Закону за зазначений період.
Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
1. Органи Пенсійного фонду ведуть облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків, створюють і забезпечують функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб, здійснюють облік коштів Накопичувального фонду на накопичувальних пенсійних рахунках.
На кожну застраховану особу відкривається персональна облікова картка, в якій використовується постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів.
Персональна облікова картка застрахованої особи повинна містити такі відомості:
1) умовно-постійна частина персональної облікової картки:
модифікований ідентифікаційний номер;
прізвище, ім'я та по батькові на поточний момент;
прізвище при народженні;
дата народження;
місце народження;
стать;
адреса постійного місця проживання;
серія, номер і назва документа, з якого взято відомості до персональної облікової картки;
громадянство;
відомості про членів сім'ї, які знаходяться на утриманні застрахованої особи, та її дітей;
номер телефону (за згодою);
відмітка про смерть;
2) частина персональної облікової картки, яка відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід) та розмір сплачених страхових внесків:
ідентифікаційний номер страхувальника;
рік, за який внесено відомості;
розмір страхового внеску до Пенсійного фонду за відповідний місяць;
сума сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду за відповідний місяць;
страховий стаж;
ознака особливих умов праці, які дають право на пільги в пенсійному забезпеченні;
сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
сума доходу (прибутку) осіб, які провадять підприємницьку діяльність і обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент);
3) частина персональної облікової картки, яка відображає сплату за рахунок коштів Пенсійного фонду пенсії застрахованій особі за місяцями:
дата, з якої призначено пенсію;
місяць нарахування (перерахунку, індексації) пенсії;
сума періодів страхового стажу;
коефіцієнт страхового стажу;
коефіцієнт заробітної плати (доходу);
заробітна плата (дохід) для обчислення, перерахунку, індексації пенсії;
розмір пенсії для виплати;
запис про членів сім'ї, які знаходяться на утриманні застрахованої особи;
4) частина персональної облікової картки, яка відображає стан пенсійних активів застрахованої особи або здійснення виплат спадкоємцям накопичувального пенсійного рахунку:
сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
розмір та сума сплачених страхових внесків на накопичувальний пенсійний рахунок за відповідний місяць;
сумарний розмір інвестиційного доходу за попередні періоди;
чиста вартість пенсійних активів;
загальна кількість одиниць пенсійних активів;
сума коштів, перерахована страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії і дата перерахування цих коштів;
сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 цього Закону, і дата її виплати;
відмітка про смерть застрахованої особи.
Пенсії за віком у солідарній системі ст.27-1058
Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками – 55 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років.
Розмір пенсії за віком
1. Розмір пенсії за віком визначається за формулою:
П = Зп х Кс, де:
П – розмір пенсії, у гривнях;
Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;
Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.


 

You have no rights to post comments