Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Етапи розробки інвестиційного проекту

Етапи розробки інвестиційного проекту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Етапи розробки інвестиційного проекту

Питання про капіталовкладення є одним з найбільш складних для будь-якої організації, оскільки інвестиційні витрати можуть принести дохід тільки в майбутньому. Оцінюючи економічну привабливість капіталовкладень, підприємство стикається з необхідністю прогнозування віддалених за часом подій, причому чинник невизначеності повинен бути зведений до мінімуму. Для того щоб прийняти рішення про доцільність втілення в життя інвестиційного проекту, підприємство повинне провести детальний розрахунок його окупності.
В основі процесу прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру лежать оцінка і порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень, тобто вимагається деяким чином порівняти величину інвестицій з прогнозованими доходами. Оскільки порівнювані показники належать до різних моментів часу, ключовою тут є проблема їхньої порівнянності. В кожному випадку ця проблема вирішується індивідуально, причому повинен враховуватися ряд основних чинників, серед яких: темп інфляції; різноманітні ризики, якими супроводжується інвестиційний проект; величина періоду, на який складається прогноз, і т.д.
Розробка інвестиційного проекту включає в себе ряд етапів, кожен з яких в тій чи іншій мірі обов'язковий для вироблення обґрунтованого рішення.
Етап збору інформації і прогнозування обсягів реалізації. На цьому етапі розробник інвестиційного проекту повинен зібрати якомога більше відомостей про те, який попит пред'являють споживачі на планований до випуску продукт. При цьому повинні бути виявлені та проаналізовані попит і ціни на аналогічні товари (роботи, послуги), на товари-замінники, а також наявність фірм-конкурентів і їх політика. Важливо розглянути короткострокову і довгострокову перспективу ринку даного товару. Аналіз можливої місткості ринку збуту продукції, тобто прогнозування обсягу реалізації є дуже істотним, оскільки його недооцінка може привести до втрати певної частки ринку збуту, а його переоцінка - до неефективного використання введених за проектом виробничих потужностей, або до неефективності зроблених капіталовкладень.
Перевагою на цьому етапі користуються крупні фірми і корпорації, плануючі значні інвестиції. Вони можуть дозволити собі проведення дорогих маркетингових досліджень, результатом яких є об'єктивний і достатньо надійна відповідь на питання про можливі обсяги реалізації. Невеликі фірми вимушені покладатися виключно на досвід і інтуїцію своїх менеджерів.
Етап прогнозування обсягів виробництва та прибутку. На цьому етапі розробник проекту виходячи з можливого обсягу реалізації визначає розмір і технологічний рівень підприємства. При цьому слід мати на увазі масштаб доступних джерел фінансування. Потім аналізуються ціни і умови оплати устаткування; порівнюються альтернативні варіанти (викуп устаткування або лізинг); аналізується ринок оренди (покупки) необхідних приміщень; кількість, кваліфікація і оплата персоналу, що привертається і т.д.
Якщо всі попередні роботи може виконати, наприклад, маркетингова служба підприємства, то на даному етапі до розробки проекту повинен підключитися бухгалтер-аналітик. Отримавши інформацію про всі можливі витрати, він (а), провівши їх класифікацію, калькулює планову собівартість продукції. Інформація про прогнозовані ціни реалізації і об'єми виробництва дозволяє розрахувати плановий прибуток. Необхідним інструментом на даному етапі є аналіз беззбитковості.
Отже, результатом робіт на даному етапі є прогноз обсягів продажів, їх собівартості і прибутку. Якщо розмір планованого прибутку менше деякого порогового значення, встановленого фірмою, то проект може бути знехтуваний вже на цій стадії розробки. Якщо ж розмір прибутку буде визнаний прийнятним, то доцільно проведення подальшого аналізу.
Етап оцінки видів і рівнів ризиків. На цьому етапі піддаються критичному аналізу всі раніше отримані відомості про частини досяжних об'ємів реалізації і виробництва, відпускних цін на продукцію, рівня витрат і т.д. і зроблені на їх основі висновки. Розглядаються різні варіанти погіршення кон'юнктури. Це досягається за допомогою аналізу чутливості в рамках аналізу беззбитковості.
Для отримання повної і об'єктивної картини також аналізуються різні можливі варіанти зміни кон'юнктури у бік поліпшення. Існують методики (їх зміст розкривається нижче), що дозволяють судити на основі аналізу чутливості про те, наскільки ризикованим є інвестування засобів в даний проект.
В результаті розробник одержує відповідь на питання, чи є рівень ризику, зв'язаний з даним проектом, прийнятним. Якщо немає - проект відкидається, якщо так - піддається подальшому аналізу.
Етап визначення необхідного обсягу та графіка інвестицій. Розглянувши і проаналізувавши з погляду мінімізації всі витрати, супутні проекту, розробник одержує інформацію про розмір вкладень у необоротні активи. Аналіз схеми фінансових потоків (побудова кошторису витрачання і надходження грошових коштів) дозволяє визначити розмір необхідного оборотного капіталу. Розташовуючи детально розроблену інформацію про витрати, можна визначити обсяг і графік необхідних інвестицій.
Етап оцінки доступності необхідних джерел фінансування. Розрахувавши об'єм і графік інвестицій, розробник вирішує, які джерела фінансування (з числа доступних) будуть задіяні. У випадку, якщо власних засобів організації виявляється недостатньо і інвестиції передбачається здійснити за рахунок привернутих кредитів, необхідний аналіз ринку позикових капіталів.
Етап оцінки прийнятного значення вартості капіталу. Основною метою даного етапу є порівняння інвестиційного проекту з іншими, альтернативними можливостями розміщення капіталу. Це досягається за допомогою методики, званої «аналізом інвестицій», або «аналізом капіталовкладень».
Результатом досліджень, проведених на цьому етапі, є остаточний обґрунтовану відповідь на питання про те, чи вигідний проект, що розробляється і чи повинен він бути втілений у життя.
Описана послідовність дій при розробці інвестиційного проекту, безумовно, не є обов'язковою. Дослідження на всіх етапах можуть виконуватися не послідовно, а паралельно. Це навіть переважно, оскільки без оцінки доступності джерел фінансування, наприклад, неможливо обґрунтувати передбачуваний розмір інвестицій і т.д.
Прийняття рішень інвестиційного характеру ускладнюється низкою факторів: вид інвестиції; вартість інвестиційного проекту; множинність доступних проектів; обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, пов'язаний з прийняттям того чи іншого рішення, і т.д. Крім того, в нашій країні складність ухвалення інвестиційних рішень посилюється невизначеністю ситуації і наявністю інфляції.
Прийняття рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, ґрунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів і критеріїв. Ступінь їх поєднання визначається різними обставинами, в тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, вживаним в тому або іншому конкретному випадку. У вітчизняній і закордонній практиці відомий ряд формалізованих методів ухвалення рішень в області інвестиційної політики. Якогось універсального методу, придатного для усіх випадків життя, не існує. Імовірно, керування все-таки більшою мірою є мистецтвом, ніж наукою. Тим не менш, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть певною мірою умовні, легше приймати остаточні рішення.


 

You have no rights to post comments