Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інвестування Принципи оцінки інвестиційних проектів

Інвестування Принципи оцінки інвестиційних проектів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інвестування Принципи оцінки інвестиційних проектів

Найбільш важливий етап в процесі прийняття інвестиційних рішень - оцінка ефективності реальних інвестицій (капітальних вкладень). Від правильності і об'єктивності такої оцінки залежать терміни повернення вкладеного капіталу і перспективи розвитку підприємства. Розглянемо найбільш важливі принципи і методичні підходи, що застосовуються у вітчизняній і зарубіжній практиці для оцінки ефективності капітальних вкладень.
Перший принцип оцінки інвестиційних проектів - оцінка повернення вкладених коштів на основі показника грошового потоку, утвореного за рахунок прибутку і амортизаційних відрахувань в процесі експлуатації інвестиційного проекту. Показник грошового потоку можна застосовувати для оцінки результативності проекту з диференціацією по роках експлуатації об'єкту або по кроках розрахункового періоду.
Другий принцип оцінки інвестиційних проектів полягає в обов'язковому приведення до справжньої вартості як вкладеного капіталу (інвестицій), так і величини грошового припливу. Це пов'язано з тим, що процес інвестування часто здійснюють не одномоментно, а протягом ряду етапів, розкритих в ТЕО і бізнес-плані. Аналогічно призводять до справжньої вартості і суму грошових надходжень від проекту по окремих періодах її формування.
Третій принцип оцінки полягає у виборі диференційованого відсотка (дисконту) в процесі дисконтування грошового потоку для різних інвестиційних проектів. Розмір доходу від інвестицій (у формі грошових надходжень) утворюється з урахуванням наступних чинників:
• середньої мінімальної дисконтної ставки (як бази для розрахунку);
• темпу інфляції (премії за неї);
• премії за інвестиційний ризик;
• премії за низьку ліквідність інвестицій (при довгостроковому інвестуванні - на період понад п'ять років).
З урахуванням цих чинників при порівнянні проектів з різними рівнями ризику слід застосовувати при дисконтуванні неоднакові ставки відсотка. Більш високу ставку відсотка використовують за проектами з високим рівнем ризику (наприклад, при будівництві нових підприємств, впровадженні наукових досліджень і розробок на діючих підприємствах і т. д.).
Четвертий принцип полягає в тому, що вибирають різні варіанти використовуваної ставки відсотка для дисконтування майбутніх грошових потоків від проекту, виходячи з цілей оцінки. Для визначення різних показників ефективності проектів як дисконтна ставка можна прийняти:
1. середню депозитну або кредитну ставку (по рублевих або валютним кредитам);
2. індивідуальну норму прибутковості (прибутковості), яка потрібна інвестору (проекту строїтелю) з урахуванням темпу інфляції, рівня ризику і ліквідності реальних інвестицій;
3. норму прибутковості по державних цінних паперах (облігаціям федеральних і субфедеральних позик);
4. норму прибутковості по поточній (операційної діяльності);
5. середньозважену вартість капіталу інвестора;
6. альтернативну норму дохідності за іншими аналогічними проектами та ін
Норма дисконту (дисконтна ставка) виражається у відсотках або частках одиниці. У вітчизняній практиці норма дисконту може бути: комерційна, учасника проекту, соціальна і бюджетна ..

Комерційна норма дисконту використовується при оцінці комерційної ефективності проекту. Її визначають з урахуванням альтернативної (пов'язаної з іншими проектами) ефективності використання капіталу. Комерційна ефективність проекту враховує фінансові наслідки його здійснення для учасника в припущенні, що він здійснює всі необхідні для реалізації проекту витрати і користується усіма його результатами.
Норма дисконту учасника проекту виражає ефективність участі в проекті підприємств (або інших учасників). Її вибирають самі учасники. За відсутності чітких переваг в якості такого параметра можна використовувати комерційну норму дисконту.
Ефективність участі у проекті встановлюють з метою перевірки реалізованості проекту і зацікавленості в ньому всіх його учасників.
Ефективність участі у проекті включає:
• ефективність участі підприємств у проекті;
• результативність інвестування в акції підприємства, що реалізує проект;
• ефективність участі в проекті структур більш високого рівня (федеральних і регіональних органів виконавчої влади)
Соціальна (суспільна) норма дисконту використовують при розрахунку показників суспільної ефективності. Вона відображає мінімальні вимоги суспільства до народногосподарської ефективності проектів. Її вважають національним параметром і стверджують федеральні органи виконавчої влади.
Бюджетна норма дисконту використовується при розрахунку показників проектів, що фінансуються за рахунок федерального і регіональних бюджетів. Її встановлюють органи федеральної та регіональної виконавчої влади, за завданням яких оцінюють ефективність інвестиційних проектів.


 

You have no rights to post comments