Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції

Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції

Кошторис виробництва - це підрахунок сукупних витрат підриємства, що повязані з основною його діяльністю за певний період незалежно від того, віднесено їх на собівартість  продукції в цьому періоді чи ні.  Кошторис виробництва складається за економічними елементами витрат.
При класифікації витрат по економічно однорідних елементах не має значення, де і з якою метою витрачають ті або інші види ресурсів, необхідно тільки щоб витрати, включені в одну групу, мали однакову економічну природу.
Таке угрупування:
•    є єдиним для всіх галузей;
•    дає можливість виділити витрати живої і матеріалізованої праці в
собівартості продукції і їх співвідношення (використовується для міжгалузевих балансів);
•    дозволяє визначити загальну потребу підприємства в тих або інших
•    економічно однорідних видах ресурсів незалежно від місця виникнення витрат і виду продукції;
•    дає можливість виділити особливості структури витрат по окремих
галузях і розрахувати їх матеріалоємність, фондоємність, трудомісткість і інші;
•    потрібна   для   складання   кошторису   витрат   на   виробництво   по
підприємству загалом і при плануванні собівартості по техніко-економічних чинниках.
Елементом називають первинний економічно однорідний вид витрат, який в межах підприємства не можна більше розікласти на складові частини (амортизація, заробітна плата і т. п.).
Витрати, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), групуються по наступним елементам:
•    матеріальні витрати;
•    витрати на оплату праці;
•    відрахування на соціальні заходи;
•    амортизація;
•    інші витрати.
До  складу  елемента  "Матеріальні  витрати"   включаються витрати на:
•    сировину і матеріали, які використані як основні і допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства при виготовленні продукції (робіт, послуг) або для господарських потреб, технічних цілей і сприяння у виробничому процесі;
•    куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби, які використані в
операційній діяльності підприємства;
•    придбані у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо і
енергію всіх видів, які використані на технологічні і інші операційні цілі, і тому
числі   на   експлуатацію   транспортних   засобів,   опалювання   І   освітлення
приміщень, на вироблення з палива тепло- і електроенергії, які спожиті в
операційній діяльності підприємства.
•    витрати на власне виробництво електричної і інших видів енергії, а
також на трансформацію і передачу придбаної енергії до місця її споживання
включаються у відповідні елементи витрат;
•    тару   і   тарні   матеріали,   використані   в   операційній   діяльності
підприємства;
•    будівельні матеріали, які використані як основні і допоміжні матеріали в
операційній діяльності підприємства;
•    запасні частини, які використані для ремонту основних коштів, інших
необоротних матеріальних активів і малоцінних і швидкозношуваних предметів
підприємства;
•    інші матеріальні витрати, які відображають вартість виконаних для
підприємства   робіт   і   послуг   виробничого   і   невиробничого   характеру
(здійснення окремих операцій по виробництву продукції; обробки сировини і
матеріалів; проведення випробувань сировини і матеріалів, які користовуються
у виробництві; транспортні послуги, які є складовою частиною технологічного
процесу виробництва і т. п.);
•    витрати на малоцінні і швидкозношувані предмети, які використовуються протягом не більше за один рік або нормальний операційний цикл, якщо він більше за один рік, в операційній діяльності підприємства, зокрема: інструмент, господарський інвентар, спеціальне оснащення; спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, мило і інші миючі засоби, молоко і лікувально-профілактичне живлення або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту у разах невидачі їх адміністрацією.
Не включається в матеріальні витрати вартість куплених матеріальних цінностей, в тому числі палива і енергії, які реалізовуються без додаткової обробки на даному підприємстві.
З витрат на матеріальні ресурси, що включаються в собівартість продукції, віднімається вартість зворотних відходів.
Зворотні відходи - це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв і інших видів матеріальних ресурсів, які утворилися в процесі виробництва продукції (робіт, послуг), втратили повністю або частково споживчі властивості первинного ресурсу і через це використовуються з підвищеними витратами або зовсім не використовуються за прямим призначенням.
До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються:
заробітна плата по окладах і тарифах, премії і заохочень, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплати відпусток і іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахувань на соціальне страхування, страхових внесків на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.
До складу елемента «Амортизація» включається: сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів і інших необоротних матеріальних активів.
До складу елемента «Інші витрати» включаються: витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу раніше перерахованих елементів, зокрема, витрати на відрядження, витрати на відрядження фізичних осіб; витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства; витрати по оплаті за участь семінарах; витрати на проведення аудиту; витрати на транспортне обслуговування; оплата за використання і обслуговування технічних засобів управління; витрати на придбання ліцензій і інших спеціальних дозволів, які видані для ведення господарської діяльності; витрати на охорону праці, витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад; витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом; витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків і інших кредитно-фінансових установ; витрати по страхуванню ризиків; витрати на гарантійний ремонт, гарантійне обслуговування або гарантійні заміни і витрати на утримання гарантійних майстерень; витрати на проведення рекламних заходів; витрати на організацію прийомів, презентацій і свят; витрати на відшкодування складських вантажно-розвантажувальних, перевалочних робіт, пакувальних матеріалів; витрати на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових посередницьких організацій; витрати на оплату експортного (вивізний) мита і митних зборів; витрати, пов'язані з професійною підготовкою або перепідготовкою фізичних осіб підприємства; податки; збори і інші обов'язкові платежі; витрати підприємства, пов'язані із утриманням і експлуатацією фондів природоохоронного призначення; витрати по опублікуванню річного звіту; сума оплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативний лізинг (оренду) основними коштами, іншими необоротними активами; витрати підприємств — суб'єктів валютного ринку; компенсації робітником (за власний інструмент, особистий транспорт); витрати підприємства, пов'язані з випробуваннями якості виробів, деталей, вузлів, встановленими стандартами або технічними умовами: інші витрати (втрати від браку, витрати по операціях зі скляною тарою, компенсація заробітку внаслідок каліцтва і іншого порушення здоров'я працівника, відрахування на пенсійне забезпечення від вартості послуг стільникового мобільного зв'язку і т. п,); інші операційні витрати.


 

You have no rights to post comments