Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Поточні витрати на продукування виробів (послуг), їх класифікація і структур

Поточні витрати на продукування виробів (послуг), їх класифікація і структур
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Поточні витрати на продукування виробів (послуг), їх класифікація і структура

Промислове підприємство в процесі виробництва і реалізації продукції витрачає сировину, матеріали, паливо, енергію, амортизує основні фонди, оплачує труд працівників, несе витрати по обслуговуванню і управлінню виробництвом, реалізації продукції, оплаті послуг інших організацій.
В умовах ринкової економіки товаровиробники зацікавлені в зниженні
витрат виробництва, оскільки при інших рівних умовах (ціни, об 'єму продажу) це сприяє зростанню прибутку. Прибуток, що зріс в умовах ринкової економіки доцільно направляти на науково-технічний розвиток (розширення) і за рахунок цього додатково знижувати витрати, ціну на продукцію, підвищувати конкурентоздатність товару, затвердитися на ринку,
Найважливіший результуючий і узагальнюючий показник діяльності підприємства, він відображає рівень матеріалоємності, енергоємності, теплоємності, трудомісткості продукції, т. е. міра ефективності витрат минулої і живої праці на одиницю продукції.
При визначенні собівартості продукції дуже важливо достовірно і об'єктивно (з урахуванням впливу всіх причин, чинників прогнозів) визначити величину витрат на виробництво. Це дає можливість точніше визначити прибуток обгрунтовано розрахувати різні варіанти його використання. Витрати на виробництво класифікуються по ряду ознак.
1. По центрах відповідальності (місцю виникнення) витрати на виробництво групуються по цехах, дільницях, службах і інших адміністративно відособлених структурних підрозділах виробництва.
2.    По видах продукції, робіт, послуг всі витрати класифікуються на
витрати на виріб, типові представники виробів, групи однорідних виробів
одноразові замовлення, валову, товарну, реалізовану продукцію.
3.    По єдності складу (однорідності) витрати поділяються на одноелементні
і комплексні.
4.    По видах витрати класифікуються по економічних елементах і статтях
калькуляції.  Під елементами витрат мають на увазі економічно однорідні
витрати. Витрати по статтях калькуляції — це витрати на окремі види виробів,
а також витрати на основне і допоміжне виробництво.
5.    По способах перенесення вартості на продукцію витрати діляться на
прямі   і   посередні.   До   прямих   витрат   відносяться   витрати,   пов'язані   з

виробництвом окремих видів продутщії (на сировина, основні матеріали, куповані вироби і напівфабрикати і пр.), які можуть бути безпосередньо внесені в їх собівартість. До посередніх витрат відносяться витрати, пов'язані з виробництвом декількох видів продукції (витрати на зміст і експлуатацію обладнання, загальновиробничі, загальногосподарськиі витрати), що включаються в собівартість за допомогою спеціальних методів. Посередні витрати утворять комплексні статті калькуляції (т. е. складаються з витрат, що включають декілька елементів), які розрізнюються по їх функціональній ролі у виробничому процесі.
6.    За мірою впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати діляться
на умовно змінні і умовно постійні. До умовно змінних відносяться витрати,
абсолютна величина яких росте із збільшенням обсягу випуску продукції і
меншає з його зниженням. До умовно змінних витрат відносяться витрати на
сировину  і   матеріали,  куповані  комплектуючі  і  вироби,   напівфабрикати,
технологічне паливо  і  енергію,   на оплату труда працівників,  зайнятих  і
виробництві продукції (робіт, послуг) з відрахуваннями на соціальні заходи, а
також інші витрати. Умовно постійні — це витрати,' абсолютна величина яких
із збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не міняється. До
умовно   постійних   відносяться   витрати,   пов'язані   з   обслуговуванням   і
управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення
господарських потреб виробництва.
7.    По календарних періодах витрати на виробництво діляться на поточні,
довгострокові і одноразових. Поточні, тобто, постійні, звичайні витрати або
витрати,  періодичність  яких  менше  місяця.  Довгострокові  витрати — це
витрати, пов'язані з виконанням довгострокового договору (контракту), тобто
контракту, який не планується завершити раніше,  ніж через 9 місяців з
моменту здійснення  перших  витрат  або отримання  авансу  (передоплати).
Одноразові,   тобто   однократні   витрати   або   витрати,   які   здійснюються
періодично (періодичність більше місяця) і прямують на забезпечення процесу
виробництва протягом тривалого часу.

8.    По  доцільності   витрачання  витрати  поділяються  на  виробничі   і
невиробничі.   Виробничі   витрати   передбачені   технологією   і   організацією
виробництва. Невиробничі витрати не обов'язкові, виникаючі внаслідок певних
нестач організації виробництва, порушень технології і т. п.
9.    По   визначенню   відношення   до   собівартості   продукції   витрати
поділяються   на   витрати   на   продукцію   і   витрати   періоду.   Витрати   на
продукцію— це витрати, пов'язані з виробництвом. У виробничій сфері до
таких  витрат  відносять  всі  витрати,  пов'язані  з  виробництвом  продукції
(матеріали, зарплата, амортизація і т. п.). Витрати на виробництво складають
виробничу собівартість продукції (робіт, послуг). Витрати періоду — це
витрати, які не включаються у виробничу собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Це витрати на управління, збут продукції і інші операційні витрати.


 

You have no rights to post comments