Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оцінка фінансово-економічного стану підприємства

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства

Сутність і значення оцінки
Фінансово-економічний стан підприємства характеризується рівнем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансовою стійкістю і динамікою структури джерел фінансування, спроможністю своєчасно розраховуватися за борговими зобов'язаннями.
У правильній оцінці фінансових результатів діяльності заінтересовані керівництво і власники (засновники) підприємства, стратегічні інвестори. партнери, кредитори, державні органи, а також конкуренти на зовнішньому та внутрішньому ринках. Кожний із них (юридичних і фізичних осіб) має власні інтереси, рівень реалізації яких залежить від фінансових результатів діяльності конкретного підприємства.
Інформаційна база для оцінки. Для оцінки фінансово-економічного стану підприємства використовується певна інформаційна база. Вона включає звіт про фінансові результати роботи і баланс підприємства на певну дату (кінець кварталу, року).
У практиці для характеристики фінансового положення фірми використовують чотири групи показників.
Перша група — це показники, що характеризують здатність підприємства гасити поточну заборгованість, яка пов'язана із забезпеченням підприємства ресурсами, необхідними для його функціонування. До цих показників відносяться:
1 . Коефіцієнт покриття поточної заборгованості

Кт = Коб / Оф,

де      Коб - оборотний капітал (поточні активи);
Оф — сума поточних фінансових зобов'язань.
2. Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань активами, що швидко обертаються (КПБ)

Кпб = (Дн + Пц) / Оф,

де      Дн — готівка;
Пц — цінні папери.
Цей коефіцієнт називається так тому, що готівка, а також цінні папери є саме тим елементом, який дозволяє швидко розплачуватися з кредиторами.
Друга група — це показники ефективності використання активів. У цьому випадку мова йде про те, як краще розподілити фінансові кошти між окремими елементами як поточних, так і основних активів, з тим щоб збільшити їх здатність приносити прибуток. До цієї групи відносяться:
1 . Середній період покриття дебіторської заборгованості

Зср.деб =  ,

де    Зср.деб -  середній період покриття дебіторської заборгованості;
Здеб - сума дебіторської заборгованості;
О -  об'єм річного продажу в кредит.
Розрахунок цього показника дає середню кількість днів, впродовж яких залишається непогашеною дебіторська заборгованість.
2.    Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасівь(Ктм)

Ктм = С / Цтмср,

де      С — повна собівартість продукції;
Цтмср — вартість товарно-матеріальних запасів в середньому за рік.
3.    Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Кос)

Кос = О / Сос,

де     О - річний об'єм продажу;
Сос   —   залишкова   вартість   основних   фондів   (первинна  вартість   за вирахуванням суми нарахованого зносу).
Цей показник відображає ефективність використання основних фондів,
співвідносячи їх з вартістю продажу.
4. Коефіцієнт оборотності активів (Коа )

Коа = О / А,

де     А — загальна сума активів.
Третя група — це показники, що характеризують використання позикових коштів.
Передусім в цій групі показників потрібно звернути увагу на вимірювання відношення власних і позикових коштів, оскільки це відображає стійкість фінансових позицій підприємства, здатність виконувати свої зобов'язання по позиках.
До цієї групи входять наступні показники:
1 . Частка боргу в загальній сумі капіталізованих коштів (Бзаг)

Бзаг = Ззаг / Кзаг,

де     3заг  - загальна сума заборгованості (коротко- і довгострокової);
Кзаг -  загальна  сума  капіталізованих  коштів  (активів).   У  зарубіжній практиці вважається, що частка боргу не повинна перевищувати 50%.
2.    Частка боргу по відношенню до власного капіталу (Бс )

Бс = Ззаг / К,

де     К — власний капітал.
З досвіду зарубіжних країн ця величина не повинна перевищувати 90%.
3.    Коефіцієнт покриття позикового капіталу (Кпк )

Кпк = П / Пс,

де     П — прибуток від реалізації продукту до вирахування податку і сплати відсотків;
Пс — сума позикового відсотка, що підлягає виплаті за рік.
Цей показник показує, до якої міри прибуток підприємства забезпечує виплату боргів.
Четверта група - це показники, що свідчать про те, наскільки ефективні рішення керівництва, що приймаються в області капіталовкладенні і управління фінансами. До них відносяться;
1 . Показник рентабельності інвестиції (Рч)

Рч = СП  / ( Коа + Коб),

або

Рч =  х О / (Коа + Коб),

де    СП — чистий прибуток;
Коа  — основні активи;
Ков - оборотні активи;
О — об'єм продаж.
2. Рентабельність власного капіталу (PM)

Рвл = СП / Квл,

де     СП—чистий прибуток;
Квл — власний капітал.


 

You have no rights to post comments