Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємства (організації)

Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємства (організації)
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємства (організації)

Реструктуризація — процес здійснення взаємозв'язаних у часі організаційно-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну виробничо-господарської та управлінської структури підприємств чи організацій, а також форми власності та організаційно-правового статусу з метою перетворення їх на повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності, які здатні ефективно функціонувати за умов ринкової економіки.
Основні завдання реструктуризації підприємства та організації:
•    перше — забезпечити їхнє виживання на певний час;
•    друге — відновити їхню конкурентоспроможність на тривалу перспективу.
В залежності від масштабів виділяють часткову (обмежену) і комплексну
(всебічну) реструктуризацію.
Реструктуризація підприємств (організацій) має наступні види — управлінська, технічна, економічна, фінансова, організаційно-правова.
Реструктуризація має дві форми ~ оперативну і стратегічну.
Оперативна    реструктуризація     підприємства    (організації)    звичайно
здійснюється протягом 3-4 місяців і передбачає істотне поліпшення його (її) діяльності. Останнє досягається проведенням наступного комплексу оперативних заходів.
1.    Створення та виокремлення нових структурних підрозділів.
2.    Оперативне зменшення дебіторської заборгованості.
3.    Зменшенням і величини оборотних фондів через виявлення і реалізацію зайвих матеріальних запасів.
4.    Скорочення   обсягу   основних   фондів   шляхом   виявлення   і   реалізації невикористовуваних їхніх елементів.
5.    Відмова  від  пайової  участі  в  інших підприємствах  (організаціях)  після попереднього аналізу його ефективності.
6.    Аналітична оцінка і припинення вкладення неефективних інвестицій, окрім життєво необхідних для підприємства
Стратегічна реструктуризація підприємства (організації) спрямована на забезпечення довготривалої його (її) конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках. Для досягнення останньої необхідно чітко визначити стратегічну мету реструктуризації підприємства (організації). Всебічно обгрунтована мета реструктуризації конкретного суб'єкта господарювання може бути сформульована (в загальному вигляді) так: продукція підприємства має   відповідати   поточному   платоспроможному   попиту.    Після   цього розробляється   стратегічна   концепція   розвитку   суб'єкта   господарювання, визначаються напрями та інструменти реалізації поставленої мети.
Організаційно-правова реструктуризація передбачає комерціалізацію і корпоратизацію діяльності, зміни в організаційній структурі суб'єкта господарювання, зміну власності на державному підприємстві (в установі). Управлінську реструктуризацію пов'язано з підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства (організації), сучасну маркетингову, інноваційну і технічну його (її) політику.
Технічна реструктуризація орієнтується на забезпечення такого стану підприємства, за якого воно досягає відповідного рівня виробничого потенціалу, технології ноу-хау, управлінських навичок, кваліфікації персоналу, ефективних систем постачання й логістики, тобто всього того, що дає підприємству змогу вийти на ринок з ефективною та конкурентоспроможною продукцією.
Економічна реструктуризація має забезпечувати рівень рентабельності виробництва (діяльності), що відповідає сучасним умовам господарювання. Це потребує досягнення певного рівня поточних і капітальних витрат, гнучкого ціноутворення та достатнього обсягу продажу товарів.
Фінансова реструктуризація означає досягнення суб'єктом господарювання такої структури балансу, коли показники ліквідності й платоспроможності задовольняють вимоги ринку, а також не існує проблем із виплатою кредитів і відсотків за ними або з погашенням інших боргових зобов'язань.
Інколи стає необхідною часткова (обмежена) реструктуризація підприємства (організації), яка здійснюється для відновлення його (її) економічної та технічної життєдіяльності. Тоді підприємство встановлює для себе певні орієнтири. Такими орієнтирами можуть бути рівень фінансового лівериджу, розмір робочого капіталу, коефіцієнт покриття боргів тощо. їх практичне досягнення звичайно потребує реструктуризації (переоформлення) боргів, додаткової емісії цінних паперів, переоцінки активів, зниження рівня дебіторської заборгованості та ін.
Комплексна (всебічна) реструктуризація охоплює: розробку нової організаційної структури суб'єкта господарювання; здійснення відповідної продуктової та техніко-технологічної політики; істотні зміни в менеджменті тощо. Така реструктуризація звичайно триває до трьох років.
Для обгрунтування форм, видів і масштабів реструктуризації необхідно попередньо ретельно проаналізувати всі напрями діяльності підприємства за критерієм     конкурентоспроможності     продукції,     структури     витрат     і прибутковості виробництва, охоплення сегментів ринку тощо. Аналіз можливих альтернатив:
•    якщо  прибутковість   виробництва  певної  продукції  не  може  бути відновлена   з   причини   її   низької   якості,   застарілої   технології,   високої собівартості, низького рівня використання виробничої потужності тощо, то підприємство мусить припинити своє існування;
•    для   ресурсів,   що  вивільнюються   (виробничі   потужності,   ноу-хау,
управлінський і трудовий потенціал), визначаються нові перспективні види продукції,   виробництво   яких  може  забезпечити  необхідну  рентабельність вкладеного капіталу з урахуванням вартості реструктуризації;
•    якщо  ефективне виробництво  не може бути  відновлено навіть за
реструктуризації   технічних   умов   і   перекваліфікації   персоналу,   то  даний виробничий підрозділ має бути ліквідований, його активи продані, а площі здані в оренду.

Розроблювана стратегія реструктуризації конкретного підприємства має передбачати:
•    зменшення    витрат    і    підвищення    продуктивності    праці,    зниження енергоємності виробництва, посилення контролю якості продукції; запровадження    ретельно    обгрунтованої    нової   технології   виготовлення виробів;
•    модернізацію або заміну виробничого устаткування.


 

You have no rights to post comments