Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оформлення списку використаних джерел

Оформлення списку використаних джерел
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оформлення списку використаних джерел

Бібліографічний апарат в КР - ключ до використаних автором джерел. Крім того, він певною мірою відбиває наукову етику і культуру наукової праці. Саме з нього можна зробити висновок про ступінь ознайомлення студента з наявною літературою з досліджуваної проблеми. Бібліографічний апарат КР складається з бібліографічного списку (списку використаних джерел) і бібліографічних посилань, які оформлюються відповідно до чинних стандартів.
Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарата, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Такий список — одна із суттєвих частин КР, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.
Бібліографічний опис складають безпосередньо за КРукованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.
Джерела можна розміщувати наступним способів: в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.
Відомості про джерела, включені до списку, треба давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.
Список використаних джерел наводиться після розділу „Висновки”. Він складається на основі робочої картотеки і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості досліджуваної теми, є "візитною карткою" автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень володіння навичками роботи з науковою літературою. "Список..." повинен містити  бібліографічний  опис  джерел,  використаних  студентом   під час роботи   над   темою.   Укладаючи   його,   необхідно   додержуватися   вимог державного стандарту ГОСТ 7.1-84 [1] (з обов'язковим зазначенням назви праці, автора, міста видання, видавництва, року видання, номера, кількості сторінок та інших вихідних даних), який можна знайти в бібліотеці ВНЗ, де можна одержати і консультації щодо оформлення "Списку...".  
Список використаних джерел, що були використані під час виконання КР, подається так:
-     у хронологічній послідовності:
1.    закони України;
2.    укази Президента, постанови уряду;
3.    директивні матеріали міністерств;
-    в абетковому порядку:
1.    монографії, брошури, піКРучники;
2.     статті з журналів;
3.     інструктивні,   нормативні   та   інші   матеріали,  що використовуються підприємством;
- іншомовні джерела;
- електронні джерела.
Завершуючи написання КР, необхідно систематизувати ілюстративний матеріал. Ілюстрації можна подавати у тексті або оформляти у вигляді додатків.
У додатках вміщують матеріал, який становить базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою та допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття КР, але включення якого до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу, а також матеріал, який може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.
Отже у додатки можуть бути включені:
-    реальні документи підприємства;
-    копії установчих документів організації, бухгалтерських балансів і статистичних звітів організації, за матеріалами якої виконана КР;
-    ілюстрації або таблиці допоміжного характеру;
-    рекламні матеріали;
-    матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, мікрофіші; проміжні математичні докази, формули, розрахунки; протоколи випробувань; висновок метрологічної експертизи; копія технічного завдання, програми  робіт,   договору  чи  іншого  документа,  що  замінює  технічне завдання; протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту; інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, розроблених у процесі виконання КР, копії пріоритетних довідок і патентів, дипломів з виставок та ін.);
-    додатковий перелік джерел, на які не було посилань у КР, але які
можуть викликати інтерес.
Усі додатки, незалежно від їх характеру (звітні форми, аналітично-розрахункові таблиці, громіздкі ілюстративні схеми, комп'ютерні розрахунки тощо), повинні мати порядкову літерну нумерацію та назви (заголовки), що відповідають їхньому змісту.


 

You have no rights to post comments