Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальні вимоги оформлення курсової роботи

Загальні вимоги оформлення курсової роботи
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальні вимоги оформлення курсової роботи

КР має виглядати як сполучення тексту, ілюстрацій і таблиць. Її виконують рукописним (розбірливим почерком), машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм), У разі необхідності, можна використати для розміщення таблиць та інших ілюстративних матеріалів аркуші формату A3 (297×420 мм), однак, не більше за 40 рядків на сторінку, допускається  окремі  частини  КР виконувати  різними  способами  — машинним або машинописним.
При виконанні КР машинним способом слід дотримуватися вимог стандарту ДСТУ 3008-95 і стандарту на виконання документів з використанням КРукувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ. Слід дотримуватися наступних вимог до КРукування. При оформленні звичайних (не портативних) КРукарських машинок при КРукуванні через 2 інтервали на папері формату А4 або комп'ютерів з використанням шрифтів текстового редактора Times New Roman розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.
Текст КР КРукують, залишаючи, зазвичай, береги таких розмірів: лівий — 30 мм, правий — 10 мм, верхній — 20 мм, нижній — 20 мм. Шрифт КРуку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка — чорного кольору середньої жирності.
Вписувати в текст КР окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.
Мова КР - державна (за виключенням випадків, коли студент отримує дозвіл від ректора на написання й захист роботи іншою мовою), стиль  -  науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. КРукарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання КР, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) машинописним способом. Допускається не більше ніж два виправлення на одній сторінці.
НаКРуковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4 (за потреби розрізують), їх включають до загальної нумерації сторінок КР і розміщують, як правило, в додатках.
Текст основної частини КР поділяють на розділи, піКРозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин КР «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» КРукують великими літерами симетрично до набору. Заголовки піКРозділів — маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів КРукують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу по ширині сторінки. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.


 

You have no rights to post comments